ÇAYKUR’UN SATIŞA SUNDUĞU BÖLGELERE YÖNELİK ÇAYLAR ÖZEL İLGİ GÖRÜYOR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü’nce (ÇAY­KUR) böl­ge­le­re özel üre­ti­len he­di­ye­lik çay­lar, tü­ke­ti­ci­ler­den ilgi gö­rü­yor. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, “Elek altı ola­rak bi­li­nen en özel ça­yı­mız­dan dolum ya­pa­rak tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin damak ta­dı­na sun­du­ğu­muz en özel çay­la­rı­mız yoğun ilgi gö­rü­yor “dedi.

Çay tir­ya­ki­le­ri­nin be­ğe­ni­si­ne sun­mak ama­cıy­la oluş­tur­du­ğu özel kon­sept­le Rize, Art­vin, Gi­re­sun, Er­zu­rum, İstan­bul ve An­ka­ra’da özel çay satış ma­ğa­za­la­rı açan Çay­kur, 90 çeşit ürü­nü­nü tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­tu­ru­yor. Çay­kur’un tüm çay çe­şit­le­ri­nin bir arada bu­lun­du­ğu ma­ğa­za­la­rın açıl­dı­ğı il ve böl­ge­le­re özel de çay­lar üre­ti­li­yor. Elek altı ola­rak bi­li­nen en özel çay­lar­dan dolum ya­pı­lan pa­ket­le­re, Baş­kent Mec­lis, Uzun­göl, Ele­kal­tı, Ovit, Aya­sof­ya, Ke­mal­pa­şa, 42 nolu Ti­re­bo­lu, Kaf­ka­sör, Pa­lan­dö­ken ve Or­ga­nik Rize Çayı adı ve­ril­di. Çay­kur’un böl­ge­le­re özel çay­la­rı tü­ke­ti­ci­ler­den büyük ilgi gö­rü­yor.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, “Çay satış ma­ğa­za­la­rı­nı aç­tı­ğı­mız böl­ge­le­re özel ürün­ler üre­ti­yo­ruz. Her ma­ğa­za­mı­za özel, o böl­ge­ye ait bir sem­bo­lü ta­şı­yan ve sa­de­ce o ma­ğa­za­da sa­tıl­mak üzere özel bir çe­şi­di ya­pa­lım is­te­dik. Er­zu­rum’da­ki­ne Pa­lan­dö­ken Çifte Mi­na­re sem­bol­le­ri içe­ren pa­ke­tiy­le Pa­lan­dö­ken çayı, İstan­bul’daki ma­ğa­za­mız­da sa­tı­lan İstan­bul’la öz­deş­le­şen ve ken­tin en özel sem­bol­le­rin­den Aya­sof­ya Camii’nden esin­le­ne­rek Aya­sof­ya diye be­lir­le­dik. Baş­ken­ti­miz An­ka­ra için yap­tı­ğı­mız çaya ise Baş­kent Mec­lis Çayı adını ver­dik. Bu özel çay­la­rı­mı­za elek altı ola­rak bi­li­nen en özel ça­yı­mız­dan dolum ya­pa­rak tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin damak ta­dı­na sun­duk. Çay­la­rı­mız yoğun ilgi gö­rü­yor” dedi. Aroma kat­kı­lı yeni ürün­ler için ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten ALİM, ya­kın­da bu ürün­le­rin de pi­ya­sa­ya çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­di.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Çay­kur Basın