5 AĞUSTOSTAKİ SELDE KAYBOLAN İŞÇİ HALEN BULUNAMADI

İspir İlçe­si­nin Çam­lı­ka­ya Ma­hal­le­sin­de ya­pıl­mak­ta olan HES Tü­ne­lin­de sel do­lay­sıy­la kay­bo­lan iş­çi­ye halem ula­şı­la­ma­dı.

İspir­de 5 Ağus­tos günü akşam sa­at­le­rin­de baş­la­yan şid­det­li yağ­mu­run ar­dın­dan Çam­lı­ka­ya ma­hal­le­sin­de ya­pıl­mak­ta olan Hidro Elekt­rik Sant­ra­li (HES) tü­ne­li­ni sel bastı. 4 metre yük­sek­li­ği ve 400 metre uzun­lu­ğun­da­ki tü­nel­de sele ka­pı­la­rak kay­bo­lan Mus­ta­fa Ak­sö­yek’e henüz ula­şı­la­ma­dı. HES Tü­ne­lin­de devam eden arama ça­lış­ma­la­rı­nı geç­ti­ği­miz gün­ler­de ye­rin­de gören Er­zu­rum Va­li­si Okay Memiş “Dev­let ola­rak 24 saat esas­lı ça­lı­şı­yo­ruz. Eli­miz­den ne ge­li­yor­sa, dev­le­tin im­kân­la­rı­nı so­nu­na kadar kul­la­na­ca­ğız” dedi.
İspir’deki Çam­lı­ka­ya Ma­hal­le­si’nde 5 Ağus­tos­ta mey­da­na gelen selde, HES tü­ne­lin­de ça­lı­şan Mus­ta­fa Ak­sö­yek (39) kay­bol­du. Arama ça­lış­ma­la­rı­na İspir il­çe­sin­den başka, cıvar il­çe­ler­den ve Er­zu­rum’dan AFAD ve it­fa­iye ekip­le­ri, Ak­sö­yek’i bul­mak için ça­lış­ma­lar ara­lık­sız devam edi­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU