Zoom: Çalışma hayatının yeni dönemi “güven ve teknoloji” üzerine inşa ediliyor

Gü­ve­ni­lir bağ­lan­tı, ger­çek za­man­lı iş bir­li­ği ve ye­ni­lik­çi özel­lik­le­ri sa­ye­sin­de Zoom, ça­lı­şan­la­rın uzak­tan ya da ofis­ten ve­rim­li bir şe­kil­de ça­lı­şa­bil­me­le­ri için sun­du­ğu tek­no­lo­ji­ler­le ça­lış­ma ha­ya­tı­nın yeni dö­ne­min­de kri­tik öneme sahip kar­şı­lık­lı güven duy­gu­su­nu ge­liş­tir­me­ye yar­dım­cı olu­yor.

Pan­de­mi­nin ba­şın­dan beri bir­çok sek­tör­de iş­le­rin uzak­tan ya­pı­la­rak devam et­ti­ği ça­lış­ma ha­ya­tın­da yeni dö­ne­min nasıl ola­ca­ğı her­ke­sin merak et­ti­ği bir konu. Uzman isim­ler sal­gın son­ra­sı için fi­zik­sel ofis ya­pı­lan­ma­la­rı ve ofis içi ça­lış­ma dü­ze­ni ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Peki hâlâ be­lir­siz­lik­ler­le dolu bu ko­nu­da her­ke­se uyan bir yak­la­şım ha­ya­ta ge­çi­ri­le­bi­lir mi? Bu tam an­la­mıy­la müm­kün ol­ma­sa da sal­gın son­ra­sı için ön­gö­rü­len hib­rit ça­lış­ma dü­ze­nin­de üret­ken­li­ği ve ve­rim­li­li­ği ar­tır­ma adına ya­pı­la­cak şey­ler var. Pan­de­mi dö­ne­min­de uzak­tan ça­lı­şan pro­fes­yo­nel­le­rin ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tı­ran Zoom, sun­du­ğu Zoom Rooms gibi ye­ni­lik­çi çö­züm­ler­le şir­ket­le­rin ofis­le­re gü­ven­le geri dön­me­le­ri­ne ve iş gü­cü­nü her yerde sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­ma­la­rı­na yar­dım­cı olu­yor. Zoom’dan ça­lış­ma­nın yeni nor­ma­li­ne dair iç gö­rü­ler
Pan­de­mi sonra ofis­le­re fi­zik­sel ola­rak dö­nü­şün nasıl ola­ca­ğı çok tar­tı­şı­lan bir konu. Tüm sek­tör bu ko­nu­da hâlâ araş­tır­ma­ya, de­ne­yim­le­me­ye ve öğ­ren­me­ye devam edi­yor. Bu­nun­la bir­lik­te Zoom’un elin­de tüm iş dün­ya­sı­nın işine ya­ra­ya­cak çok fazla iç görü var.
Geç­ti­ği­miz 1,5 yıl sü­re­sin­ce dün­ya­nın dört bir ya­nın­da­ki ça­lı­şan­lar, sal­gın ne­de­niy­le or­ta­ya çıkan ben­zer­siz ko­şul­la­ra, yeni zor­luk­la­ra ve hızlı dö­nü­şü­me göğüs gerdi ve bir­ço­ğu Zoom plat­for­mu­nu kul­la­na­rak bunu ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­tir­di.
Bu dö­ne­min en önem­li çık­tı­la­rı­nın ba­şın­da ça­lı­şan­lar için artık en önem­li ön­ce­lik­ler­den bi­ri­nin es­nek­lik ol­ma­sı ge­li­yor. Ör­ne­ğin Zoom ta­ra­fın­dan Zoom kul­la­nı­cı­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan bir an­ke­te göre ça­lı­şan­la­rın sa­de­ce %1’i ofis­te tam za­man­lı ça­lış­mak is­te­di­ği­ni ifade edi­yor. Aynı an­ke­te göre ça­lı­şan­la­rın ya­rı­sı­nın ter­ci­hi hib­rit ça­lış­ma iken, dört­te bi­ri­nin ter­ci­hi ise evden tam za­man­lı ça­lış­mak. Ça­lı­şan­la­rın geri ka­la­nı­nın evden tam za­man­lı ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­te­lim. Pan­de­mi dö­ne­min­de ça­lı­şan­la­rın iş­le­ri­ni uzun süre evden ba­şa­rıy­la yap­ma­ya devam et­me­si, iş­ve­ren­le­rin bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ça­lış­ma mo­de­li­nin nasıl ola­ca­ğı­na dair yak­la­şım­la­rın­da dik­ka­te al­ma­la­rı ge­re­ken bir durum. Artık ça­lış­ma ha­ya­tın­da neyin müm­kün ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz, bu ne­den­le ça­lı­şan­la­rın pan­de­mi son­ra­sı ça­lış­ma ha­ya­tı­nın yeni dö­ne­min­de önem ver­di­ği ko­nu­la­rı ve ih­ti­yaç­la­rı­nı be­lir­le­mek için ça­lı­şan ve iş­ve­ren ara­sın­da daha güçlü bir ile­ti­şim ol­ma­sı şart.

Kar­şı­lık­lı güven inşa etmek
Ça­lı­şan­la­rı­nı sü­rek­li ola­rak ofise dönüş plan­la­ma­la­rı­na dahil eden ve po­tan­si­yel du­rum­lar­la il­gi­li en­di­şe­le­ri­ni ifade et­me­le­ri için gü­ven­li bir alan ya­rat­ma­yı ilke edi­nen Zoom, ku­rum­la­ra kendi ekip­le­rin­de bu gü­ve­ni ya­ra­ta­bil­me­le­ri ko­nu­sun­da şun­la­rı tav­si­ye edi­yor.
· Ça­lı­şan­la­rı­nız ile ile­ti­şim­de tu­tar­lı ve şef­faf olun. İki haf­ta­da bir her­ke­sin ka­tı­lı­mıy­la gerçek­leş­tir­di­ği top­lan­tı­lar­da Zoom ça­lı­şan­la­rı­nı po­tan­si­yel plan­lar hak­kın­da dü­zen­li ola­rak bil­gi­len­di­ri­yor.
· Ça­lı­şan­la­rın ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket edin. Ça­lı­şan­la­rın ofise kaç gün gel­mek is­te­dik­le­ri­ni, yüz yüze ve uzak­tan hangi ak­ti­vi­te­le­ri ter­cih ede­cek­le­ri­ni ve diğer ge­rek­si­nim­le­ri öğ­re­nin.
· Ça­lı­şan­la­rı­nı­zı din­le­yin. Gö­rüş­le­ri­ne değer ver­di­ği­ni­zi, en­di­şe­le­ri­ni an­la­dı­ğı­nı­zı ve yak­la­şı­mı­nı­zı yön­len­dir­me­ni­ze yar­dım­cı ol­ma­la­rı­na izin ver­di­ği­ni­zi gös­te­rin.
· Ça­lı­şan­la­rı­nı­za karşı sa­mi­mi dav­ra­nın. Şir­ke­tin ge­le­cek­te­ki ça­lış­ma bi­çi­mi­ni be­lir­le­me­nin zor ve kar­ma­şık bir konu ol­du­ğu­nu ve bazı şey­le­rin de­ne­ne­rek öğ­re­ne­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da ça­lı­şan­la­rı­nı­za sa­mi­mi olun. Bu yak­la­şım ça­lı­şan­la­rın fi­zik­sel ofis­le­re dönüş ve bu ko­nu­da atı­la­cak adım­lar­la il­gi­li be­lir­siz­lik­le­ri daha iyi an­la­ma­la­rı­na yar­dım­cı ola­cak.Ofis­ler, Zoom’un hib­rit ça­lış­ma yak­la­şı­mın bi­le­şen­le­rin­den biri Zoom plat­for­mu, sek­tör­de­ki 10 yıl­lık de­ne­yi­mi­nin en zorlu dö­ne­min­de kendi uzak­tan ça­lı­şan ekip­le­ri­nin müş­te­ri­le­ri­ne ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de des­tek ver­me­si­ni sağ­la­yan video, te­le­fon, soh­bet, oda ve et­kin­lik çö­züm­le­ri su­nu­yor. Şir­ket, bu ba­şa­rı­lı sü­re­ci göz önün­de bu­lun­du­ra­rak fi­zik­sel ofis­le­re dönüş ko­nu­sun­da acele et­mi­yor. Bu nok­ta­da Zoom, uzak­tan ve ofis içi ça­lış­ma­yı bir araya ge­ti­ren hib­rit bir ça­lış­ma mo­de­li ta­sar­lı­yor. Şir­ket bu ko­nu­da kesin ka­rar­lar al­ma­dan önce de­ne­me­le­re devam edi­yor.
Zoom Avust­ral­ya Sid­ney’deki ofi­si­ni bu yaz açtı. Ancak böl­ge­de­ki sal­gın riski ne­de­niy­le kısa süre sonra ge­çi­ci ola­rak ka­pat­tı. Gü­ven­li ol­du­ğun­da Sid­ney ofi­si­ni ye­ni­den aç­ma­yı plan­lı­yor. Sal­gın ile il­gi­li olum­suz tablo yeni bir ofis açma plan­la­rı­nı er­te­le­ye­bi­lir. Bu ko­nu­da ih­ti­yat­lı dav­ra­nan şir­ket, ofis­le­ri, karma bir yak­la­şı­mın bi­le­şen­le­rin­den biri ola­rak gö­rü­yor.
Zoom Rooms hib­rit ça­lış­ma­ya ‘güven ve tek­no­lo­ji’yi dahil edi­yor Öte yan­dan ça­lı­şan­lar fi­zik­sel ofis­le­re dönüş ko­nu­sun­da, iş­ve­ren­le­ri­nin kendi gü­ven­lik­le­ri­ni ve esen­lik­le­ri­ni önem­se­di­ğin­den emin olmak is­ti­yor. İşve­ren­ler ise ça­lı­şan­la­rı­nın ofis dı­şın­da uzak­tan ça­lı­şır­ken de yük­sek per­for­mans gös­te­re­bi­le­cek­le­ri­ne inan­mak is­ti­yor. Bu nok­ta­da tek­no­lo­ji her iki ta­ra­fın da içini ra­hat­la­ta­cak en doğru araç.
Zoom hem yüz yüze hem de uzak­tan ça­lı­şan­lar için kap­sa­yı­cı bir de­ne­yim ya­rat­mak üzere ta­sar­la­dı­ğı Akıl­lı Ga­le­ri gibi özel­lik­le­re sahip Zoom Rooms plat­for­mu ile hem ça­lı­şan­la­rı hem de iş­ve­ren­le­ri mem­nun edecek hib­rit ça­lış­ma mo­de­li­ne önem­li bir katkı sağ­lı­yor. Şir­ket, Zoom Rooms çö­zü­mü ile şir­ket­le­rin ça­lı­şan sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­ni st­ra­te­ji­le­ri­nin mer­ke­zi­ne koy­ma­sı­na ola­nak ta­nı­yor.
Zoom’un ça­lış­ma­nın ge­le­ce­ği ko­nu­sun­da­ki viz­yo­nu ile il­gi­li daha fazla bilgi edin­mek için Zoom COO’su Apar­na Bawa’nın Pro­to­col plat­for­mu­nun Yo­uTu­be ka­na­lın­da yer alan söy­le­şi­yi bu­ra­dan iz­le­ye­bi­lir­si­niz. Şir­ke­tin web si­te­sin­den Zoom dün­ya­sın­da­ki hib­rit ça­lış­ma ile il­gi­li en gün­cel bil­gi­le­ri edi­ne­bi­lir ve Bu­il­ding Fo­r­ward web se­mi­ne­ri se­ri­sin­de­ki­yak­la­şan et­kin­lik­le­re­ir­si­niz.


Ha­ber-Fo­to: Duygu Ersoy