Çaykur Rizespor farklı kaybetti

Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nu­nun açı­lış ma­çın­da Be­şik­taş, sa­ha­sın­da Ç.Ri­zes­por’u 3-0 mağ­lup etti.

Süper Lig 2021-2022 se­zo­nu­nun açı­lış ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por’u konuk eden son şam­pi­yon Be­şik­taş, sa­ha­dan 3-0’lık ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­rak lige 3 pu­an­la baş­la­dı.
Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nu­nun açı­lış ma­çın­da son şam­pi­yon Be­şik­taş sahne aldı. 526 gün sonra ta­raf­ta­rıy­la bu­lu­şan si­yah-be­yaz­lı­lar, Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­sın­da Kevin N’Ko­udou, Atiba Hutc­hin­son ve Cyle Larin’in gol­le­riy­le 3-0 galip ge­lir­ken, se­zo­na da bı­rak­tı­ğı yer­den baş­la­dı. Maç bo­yun­ca ra­ki­bi­ne karşı üstün bir oyun or­ta­ya koyan ve po­zis­yon ver­me­yen si­yah-be­yaz­lı­lar, 8. da­ki­ka­da öne geçti. Yeni trans­fer Kenan Ka­ra­man’ın sağ­dan yap­tı­ğı or­ta­da ceza sa­ha­sı için­de topla bu­lu­şan Kevin N’Ko­udou, Selim Ay’dan sıy­rı­la­rak sert bir vu­ruş­la fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı. 2021-2022 se­zo­nu­nun ilk golü N’Ko­udou’dan ge­lir­ken, ilk asis­ti yapan isim de Kenan Ka­ra­man oldu. Ro­si­er asist­le baş­la­dı­Be­şik­taş’ta geç­ti­ği­miz sezon ki­ra­lık ola­rak forma giyen ve gös­ter­di­ği per­for­mans­la si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın sev­gi­li­si olan Ro­si­er de se­zo­na asist­le baş­la­dı. Maç bo­yun­ca çok koşan ve kri­tik mü­da­ha­le­ler­de bu­lu­nan Fran­sız yıl­dız, 52. da­ki­ka­da zor po­zis­yon­da meşin yu­var­la­ğı ceza sa­ha­sı için­de kont­rol ede­rek Atiba Hutc­hin­son’a güzel bir pas çı­kar­dı. Ka­na­da­lı yıl­dı­zın dü­zel­tip yap­tı­ğı vu­ruş­ta top ağ­la­ra gi­der­ken, Be­şik­taş da farkı 2’ye yük­selt­ti. Kar­şı­laş­ma­da son sözü ise Be­şik­taş’ın geç­ti­ği­miz sezon en çok go­lü­ne imza atan ismi olan Larin söy­le­di. 90+3. da­ki­ka­da Gök­han Töre’nin sert şu­tun­da ka­le­ci Gök­han’dan dönen topa düz­gün bir vuruş yapan Ka­na­da­lı golcü, se­zo­nu golle açar­ken, maçın da sko­ru­nu ilan etti: 3-0. Se­zo­na 3 pu­an­la baş­la­yan son şam­pi­yon Be­şik­taş, önü­müz­de­ki hafta Ga­zi­an­tep FK dep­las­ma­nın­da boy gös­te­recek.
Stat: Vo­da­fo­ne Park­Ha­kem­ler: Zor­bay Küçük xx, Kemal Yıl­maz xx, Hakan Ye­miş­ken xx­Be­şik­taş: Ersin xx, Ro­si­er xx, We­lin­ton xx, Vida xx, Nsa­ka­la xx, Josef xx, Ghez­zal xx (Gök­han dk. 78 x), Atiba xxx (Necip dk. 88 ?), Salih xx (Oğuz­han dk. 70 x), Nko­udu xx (Larin dk. 69 xx), Kenan xx (Güven dk. 79 x)Ye­dek­ler: Utku, Rıd­van, Ser­dar, Meh­met, Lja­jic­Tek­nik Di­rek­tör: Ser­gen Yal­çın­Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han x, Ba­i­ano x (Eren dk. 88 ?), Selim x, Hol­men xx, Ce­ma­li xx (Al­berk dk. 82 ?), Do­ko­vic xx, Dabo x (Yasin dk. 67 x), Sabo xx, Men­des xx (Mah­sun dk. 82 ?), Alper xx, Remy x (Emir dk. 67 x)Ye­dek­ler: Tarık, Emir Han, Aziz­Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Gol­ler: Nko­udou (dk. 9), Atiba (dk. 52), Larin (dk. 90+3) (Be­şik­taş)Sarı kart­lar: Sabo (Çay­kur Ri­zes­por), We­lin­ton, Güven (Be­şik­taş)Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)9. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topa bu­lu­şan Kenan Ka­ra­man, son çiz­gi­ye in­me­den pa­sı­nı ceza sa­ha­sı içe­ri­sin­de­ki Nko­udou’ya ak­tar­dı. Nko­udou’nun Selim Ay’dan sıy­rı­lıp sağ çap­raz­dan yap­tı­ğı vuruş ağ­lar­la bu­luş­tu. 1-024. da­ki­ka­da Salih Uçan’ın rakip orta sa­ha­dan ver­di­ği pasta sağ ka­nat­ta topla bir­lik­te ha­re­ket­le­nen Ro­si­er, ceza sa­ha­sı­na gir­me­den meşin yu­var­la­ğı içe­ri­ye çe­vir­di. Pe­nal­tı nok­ta­sı ya­kın­la­rın­da topu alan Atiba’nın bek­let­me­den pa­sın­da Ghez­zal’ın sağ çap­raz­dan sert şutu sa­vun­ma­ya çar­pıp kor­ne­re gitti.41. da­ki­ka­da sol ka­nat­ta Sabo’nun topuk pa­sın­da meşin yu­var­lak­la bu­lu­şan Alper Potuk’un ceza sa­ha­sı­na girip son çiz­gi­ye ine­rek or­ta­ya çe­vir­di­ği top ka­le­ci Ersin’de kaldı.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı) 52. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı sol çap­ra­zın­da Nko­udou, pa­sı­nı sağ ta­raf­tan ceza ala­nı­na ha­re­ket­le­nen Ro­si­er’e çı­kar­dı. Meşin yu­var­la­ğı güç­lük­le kont­rol eden Ro­si­er’in son çiz­gi­den içe­ri­ye çe­vir­di­ği topta Atiba, kale önün­de mü­sa­it po­zis­yon­da ağ­la­rı ha­va­lan­dır­dı. 2-090+3. da­ki­ka­da Josef orta sa­ha­da Eren’e yap­tı­ğı baskı so­nu­cu ka­zan­dı­ğı topu sağ ta­raf­ta­ki Gök­han’a ak­tar­dı. Gök­han’ın ceza sa­ha­sı­na gi­re­rek çek­ti­ği sert şut ka­le­ci Gök­han’dan döndü. Dönen topu pe­nal­tı nok­ta­sı ya­kın­la­rın­da önün­de bulan Larin’in vu­ru­şu fi­le­le­re gitti. 3-0
Bü­lent Uygun: “So­nuç­ta son şam­pi­yon­la oy­na­dık”Süper Lig’in açı­lış ma­çın­da Be­şik­taş’a dep­las­man­da 3-0 mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun maçın ar­dın­dan si­yah-be­yaz­lı ekibi teb­rik ede­rek, “18 oyun­cu­muz ay­rıl­dı ve yeni trans­fer­ler yap­tık. Henüz tam ola­rak kad­ro­muz hazır değil. So­nuç­ta son şam­pi­yon­la oy­na­dık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Süper Lig’in ilk haf­ta­sın­da Be­şik­taş dep­las­ma­nın­dan 3-0’lık mağ­lu­bi­yet­le ay­rı­lan Çay­kur Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Be­şik­taş’ı teb­rik ede­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Bü­lent Uygun, “Son şam­pi­yon­la oy­na­dık. Takım ve kadro ya­pı­sı iti­ba­riy­le en iyi adam­la­rı­nı ta­kım­da tu­ta­rak, iyi de trans­fer­ler ya­pa­rak gü­cü­ne güç kattı Be­şik­taş. Yeni trans­fer­le­ri­miz 1 haf­ta­lık, 10 gün­lük ant­ren­man­la maça çıktı. 18 oyun­cu­muz ta­kım­dan ay­rıl­dı. Bugün bi­rey­sel ha­ta­lar dı­şın­da iyi bir per­for­mans oldu. Sa­kat­lık­lar dı­şın­da santr­for mev­ki­sin­de de­ği­şik bir tak­ti­ğe geç­mek zo­run­da kal­dık. Ta­kı­mı­mın ver­di­ği mü­ca­de­le­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. İnşal­lah yeni trans­fer­ler­le daha iyi bir Ri­zes­por iz­let­ti­re­ce­ğiz. Mevki ola­rak bazı ek­sik­le­ri­miz var. Yö­ne­ti­mi­miz trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor ve gö­rüş­me­le­ri­miz sü­rü­yor. 4 trans­fer daha ya­pa­ca­ğız. Kadro ya­pı­sı­nı ta­mam­la­ma­mız ge­re­ki­yor. Lig hem uzun bir ma­ra­ton hem de al­ter­na­tif­li bir kadro kur­mak adına ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ka­ta­rak ge­re­ke­ni ya­pı­yo­ruz. Sağ açık, sol açık ve for­vet trans­fe­ri ko­nu­sun­da gi­ri­şim­le­ri­miz sü­rü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.“Caner Erkin’i ta­kı­mı­mız­da gör­mek is­te­riz”Ri­zes­por’un gün­de­min­de olan Caner Erkin’le il­gi­li ola­rak “Caner Erken yıl­lar­ca milli ta­kım­da oy­na­mış bi­ri­si. Biz ta­kı­mı­mız­da gör­mek is­te­riz. Yurt dı­şın­da tek­lif­ler var, on­lar­la da gö­rü­şü­yo­ruz. Bizim yö­ne­ti­mi­miz ve spor­tif di­rek­tö­rü­müz bu ko­nuy­la il­gi­le­ni­yor. Caner bil­di­ğim ka­da­rıy­la gö­rüş­me­le­re baş­la­dı diye bi­li­yo­rum” diyen Uygun, ta­kım­da ya­şa­nan de­ği­şik­lik­ler­le il­gi­li ola­rak da “Malum 18 tane fut­bol­cu gi­der­se ve gi­den­le­rin ye­ri­ne 1,5 ayda takım kurma ko­nu­sun­da bazı ya­pı­lan­ma­lar sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Takım kur­gu­su­nu yap­mak ve sis­te­mi oturt­mak çok zor böyle du­rum­lar­da. Za­ma­na ih­ti­yaç var. Be­şik­taş geçen sene gerek içe­ri­de, gerek dı­şa­rı­da çok iyi oy­nu­yor­du ve şu anda gelen oyun­cu­la­ra ba­kar­sak, çok iyi du­rum­da di­ye­bi­li­riz. Zaman zaman, bölüm bölüm oy­na­dı­ğı­mız oyun tar­zıy­la mem­nun ol­du­ğum bir Ri­zes­por var. Ben de her şey elim­de olsun, bütün trans­fer­ler ta­mam­lan­mış olsun is­ti­yo­rum. Ama bu kadar kısa sü­re­de bu kadar ta­kım­sal forma dön­mek zor­dur ama bunu ba­şar­dık. Bugün ye­nil­dik ama ye­nil­di­ği­miz takım da Be­şik­taş” açık­la­ma­sı­nı yaptı.“Sis­tem suçlu ama sis­te­mi de­ğiş­ti­re­mi­yo­ruz”Ri­zes­por’un ta­ri­hin en zor se­zo­nu­nu ya­şa­dı­ğı­nı da söy­le­yen Bü­lent Uygun, “Ben de 18 top­çu­nun git­me­si­ni is­te­mem. Ri­zes­por ta­ri­hi­nin en zor se­zo­nu­nu ya­şı­yo­ruz. Fe­de­ras­yon nasıl bir yapı ya­pa­ca­ğı­nı bil­mi­yor. Ma­te­ma­tik prob­le­mi gibi prob­lem­ler çöz­me­ye ça­lış­tık. Tahir baş­kan gö­re­ve lig bit­tik­ten 1 ay sonra geldi, pan­de­mi var, me­na­jer olay­la­rı var, aynı fut­bol­cu­yu 25 tane me­na­jer pa­zar­lı­yor. Fut­bol­cuy­la an­la­şı­yo­ruz, me­na­jer­ler fut­bol­cu­nun diğer ta­kı­mı­nı arı­yor ‘Ben size bon­ser­vis ka­zan­dı­ra­cak­tım’ diyor. Oyun­cu­yu arı­yor ‘Bu pa­ra­ya niye gi­di­yor­sun’ diyor. Yeni bir kadro ku­ra­ca­ğız. Scout ekip­le­ri yok, Türk fut­bo­lu­nun alt­ya­pı­sı yok. Böyle olun­ca 5. haf­ta­da, 8. haf­ta­da suçlu hoca olu­yor. Sis­tem suçlu ama ma­ale­sef sis­te­mi de­ğiş­ti­re­mi­yo­ruz” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın: – “1 ay sonra is­te­di­ği­miz se­vi­ye­de olu­ruz”Süper Lig’e 3-0’lık Çay­kur Ri­zes­por ga­li­bi­ye­tiy­le baş­la­yan Be­şik­taş’ta Tek­nik Di­rek­tör Ser­gen Yal­çın, maçın ar­dın­dan yıl­dız for­vet Bats­hu­ayi’nin haf­ta­ya ge­le­ce­ği­ni söy­le­di. Tec­rü­be­li tek­nik adam ta­kı­mın ise 1 ay sonra is­te­di­ği se­vi­ye­ye çı­ka­ca­ğı­nı ifade etti.Süper Lig’in açı­lış ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por’u sa­ha­sın­da 3-0 mağ­lup ede­rek se­zo­na 3 pu­an­la baş­la­yan Be­şik­taş’ta Tek­nik Di­rek­tör Ser­gen Yal­çın, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. 3 pu­anın öne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Ser­gen Yal­çın, “Bugün ka­zan­mak çok önem­liy­di. Oyun­dan zi­ya­de skor daha önem­liy­di. Çünkü henüz ha­zır­lık aşa­ma­sın­da­yız. İlk 3 hafta ve milli maç ara­sı­nı ha­zır­lık dö­ne­mi gibi gö­rü­yo­ruz. Son­ra­dan ka­tı­lan, geç ka­tı­lan oyun­cu­lar var. Ha­zır­la­nı­yo­ruz. Ta­kı­ma ka­tı­la­cak oyun­cu­lar var. On­la­rın da geliş ve ha­zır­lık sü­re­ci ola­cak. Doğal ola­rak kar­ma­şık bir ortam var. Bir süre sonra bunu to­par­la­ya­ca­ğız diye dü­şü­nü­yo­rum. Oyun­dan ve skor­dan mem­nu­num. Se­zo­nun ilk ma­çıy­dı ve zordu. Ta­raf­tar­la bu­luş­mak çok gü­zel­di. Uzun za­man­dır ta­raf­ta­rı­mı­zı gö­re­mi­yor­duk. İyi bir sezon baş­lan­gı­cı, in­şal­lah de­va­mı iyi olur. Kal­dı­ğı­mız yer­den devam et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bir oyun an­la­yı­şı­mız var, onu oturt­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Oyun­cu­lar de­ğiş­se de oyunu de­ğiş­tir­mek is­te­mi­yo­ruz. Fizik ola­rak çok hazır du­rum­da de­ği­liz ama 1 aylık sü­reç­te hazır ola­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Geçen se­ne­ki kad­ro­ya bak­tı­ğı­nız­da Kenan ve Salih fark­lı isim­ler­di bugün. Onlar ta­kım­la­rın­da önem­li isim­ler­di. Al­ter­na­tif­li ve geniş bir kadro ol­ma­sı bizim için daha iyi. Geçen sezon so­nun­da ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı her­kes bi­li­yor. İnşal­lah bu sene Şam­pi­yon­lar Ligi ve Tür­ki­ye Ligi’nde 50’nin üze­rin­de bir maç oy­na­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.“Bats­hu­ayi haf­ta­ya ge­lecek”Ya­pı­lan trans­fer­ler­de ku­lü­bün eko­no­mik du­ru­mu­na dik­ka­te al­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­yen Ser­gen Yal­çın, “Eli­miz­den gel­di­ğin­ce ku­lü­bü­mü­zü eko­no­mik ola­rak sı­kın­tı­ya sok­ma­dan, doğru trans­fer­le­ri yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu süreç bu ne­den­le uzu­yor. Geç kal­dık ama bu bizim is­te­ği­miz­le il­gi­li değil. Av­ru­pa’dan oyun­cu almak, doğru oyun­cu almak çok zor. 3-4 al­ter­na­ti­fi­miz vardı ama sı­kın­tı­lar ya­şa­dık. Bats­hu­ayi bir ak­si­lik ol­maz­sa önü­müz­de­ki hafta bu­ra­da ola­cak­tır. İste­di­ği­miz oyun­cu­lar var, iyi de üc­ret­ler ve­ri­yo­ruz ve Şam­pi­yon­lar Ligi’nde de oy­na­ya­ca­ğız. Bu durum da eli­mi­zi güç­len­di­ri­yor” dedi. Alex Te­ixe­ira’nın oyun sis­te­min­de ne­re­de ola­ca­ğıy­la il­gi­li de ko­nu­şan Yal­çın, “Kendi oyun sis­te­mi­mi­zi kul­la­nı­yo­ruz oyun­cu­la­ra göre sis­tem kur­mu­yo­ruz. İç saha oyu­nu­muz çok net. Alex çok ye­te­nek­li bir oyun­cu ve her oyun sis­te­mi­ne ayak uy­du­ra­cak du­rum­da. Fizik ola­rak da iyi du­rum­da. Önü­müz­de­ki hafta kad­ro­ya ala­ca­ğı­mı­zı tah­min edi­yo­rum. Fi­zik­sel du­ru­mu­na göre ha­re­ket ede­ce­ğiz. Onu da her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şa­ma­dan ta­kı­ma monte etmek is­ti­yo­ruz. So­nuç­ta 6-7 ay maç oy­na­ma­dı” diye ko­nuş­tu.“Mert Günok çok önem­li bir ka­le­ci”Oyun an­la­mın­da çok fazla ko­nuş­mak is­te­me­di­ği­ni çünkü ta­kı­mın henüz hazır ol­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Ser­gen Yal­çın, “Oyun­sal an­lam­da çok ko­nuş­mak is­te­mi­yo­rum. 3 ha­zır­lık maçı oy­na­dık, bugün de se­zo­nun ilk ma­çı­nı oy­na­dık. Biraz daha fizik ola­rak yu­ka­rı çı­kar­sak, tempo yük­se­lin­ce oyun da daha yu­ka­rı­ya çı­ka­cak. Ge­nel­de arka bek­le­ri fazla öne çı­ka­rı­yo­ruz. Ön­de­ki oyun­cu­la­rı­mız da çok et­ki­li. N’Ko­udou, Larin, Ghez­zal, Gök­han Töre çok hızlı oyun­cu­lar. Biraz daha za­ma­na ih­ti­ya­cı­mız var açık­ça­sı. Bu zaman so­nun­da çok daha iyi du­ru­ma ge­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Belki milli maç ara­sın­da bir ha­zır­lık maçı dü­şü­nü­yo­ruz” dedi. Yö­ne­ti­min an­laş­ma­ya var­dı­ğı ve önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­lan­ma­sı bek­le­nen Mert Günok ko­nu­sun­da da ko­nu­şan Yal­çın, “Mert çok önem­li bir ka­le­ci. Geçen sezon Şam­pi­yon­lar Ligi de oy­na­dı. Bizim de be­ğen­di­ği­miz bir oyun­cu. Türk ol­ma­sı çok önem­li, ya­ban­cı olsa al­maz­dık. Kimin oy­na­ya­ca­ğı­na ge­lin­ce, biz her­kes­le oy­na­rız. Bizde her­kes oy­na­ya­bi­lir. Kim form­day­sa, kim is­te­di­ği­miz oyuna ayak uy­du­ru­yor­sa, o oynar. Benim için önem­li olan kimin oy­na­dı­ğı değil, oy­na­yan oyun­cu­nun sa­ha­da ne yap­tı­ğı. Hepsi is­te­dik­le­ri­mi­zi çok net şe­kil­de bi­li­yor­lar. Zaman zaman kay­be­de­bi­li­riz, bun­lar fut­bo­lun do­ğa­sın­da olan şey­ler. Geçen sezon şam­pi­yon olduk ama 8 maç kay­bet­tik” açık­la­ma­sı­nı yaptı.“Ta­raf­tar ne zaman ça­ğı­rır­sa çı­ka­rız”Yeni trans­fer­ler­den Salih Uçan’dan bek­len­ti­si­nin yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Yal­çın, “Bizde biraz daha fark­lı bir oyun an­la­yı­şı var. Salih’in buna alış­ma­sı biraz zaman ala­bi­lir. Ondan is­te­di­ği­miz şey­ler fark­lı. Atiba gibi öne git­me­si­ni, gol at­ma­sı­nı, fizik gü­cü­ne da­ya­lı tem­po­lu oy­na­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Sezon ba­şın­dan beri iyi ant­ren­man­lar yaptı. Za­man­la alı­şa­cak. Oyun­cu­la­ra biraz zaman ver­mek lazım. Artık bu oyun çok zor bir oyun oldu. Oyun­cu­la­rın 11, 12 km’ye yak­la­şan koşu me­sa­fe­le­ri var. O böl­ge­de oy­na­ya­cak çok oyun­cu­muz var. Sa­kat­lık olu­yor, ce­za­lı olu­yor, hazır olan­la­rı oy­na­ta­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nır­ken, ta­raf­tar­la il­gi­li ola­rak da “Ta­raf­ta­rı­mız beni içe­ri­den ça­ğır­dı ve çık­tım. Ta­raf­ta­rı­mız ne zaman ça­ğı­rır­sa çı­ka­rız. On­lar­la di­ya­lo­ğu­muz çok fark­lı. Bu­ra­ya gel­mem­de çok büyük rol oy­na­dı­lar, her zaman baş ta­cı­mız” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Haber Merkezi