RİZE EMNİYETİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü Ekip­le­ri, Uyuş­tu­ru­cu ve Uya­rı­cı Madde İmal ve ti­ca­re­ti ya­pan­la­rı ya­ka­la­ma­ya devam edi­yor.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­ri­ci basın bül­te­nin­de şu açık­la­ma­ya yer ve­ri­di; Rize ili­miz­de uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde ti­ca­re­ti yapan şahıs ve grup­la­ra yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, 07/08/2021 günü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce Fın­dık­lı Polis Uy­gu­la­ma Nok­ta­sın­da ya­pı­lan uy­gu­la­ma­da şe­hir­le­ra­ra­sı oto­büs içe­ri­sin­de H.K. isim­li şah­sın kul­la­nı­mın­da bu­lu­nan yas­tık içe­ri­sin­den 167 adet sen­te­tik ecza hap mad­de­si ele ge­çi­ril­miş­tir. Konu ile il­gi­li ola­rak H.K. isim­li şahıs “Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde Ti­ca­re­ti Yapma veya Sağ­la­ma” suçu şüp­he­li­si ola­rak Mü­dür­lü­ğü­müz­ce gö­zal­tı­na alın­mış olup, 07/08/2021 günü çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne tes­lim edil­miş­tir.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı