İlimizdeki kovid vakaları artmaya başladı

İli­miz­de son gün­ler­de artan vaka sa­yı­sı ile bir­lik­te has­ta­ne­le­ri­miz­de­ki nor­mal ser­vis ya­tak­la­rı ve yoğun bakım alan­la­rı­nın ka­pa­si­te­le­ri zor­lan­ma­ya baş­la­dı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da; El­bet­te ki in­san­la­rı­mız zorda kal­ma­dık­ça zaten bu or­tam­da has­ta­ne­ye git­me­yi ter­cih et­me­mek­te­dir­ler. Lakin ge­li­nen nok­ta­da has­ta­ne­le­ri­miz­de ciddi ka­la­ba­lık oluş­tu­ğu da aşi­kâr­dır.
Hem sağ­lık hiz­me­ti­ne biz­den çok daha fazla ih­ti­ya­cı olan ağır, zor du­rum­da­ki has­ta­la­rı­mı­za yer aça­bil­mek, daha iyi hiz­met su­na­bil­mek için hem de has­ta­ne or­tam­la­rı­nı son gün­ler­de artan vaka sa­yı­la­rı­nın aka­bin­de yük­sek risk­li bu­la­şı­cı or­tam­la­ra dö­nüş­tür­me­mek için zorda ka­lın­ma­dık­ça has­ta­ne­le­ri­mi­ze baş­vu­rul­ma­ma­sı­nı talep edi­yor, bu sü­reç­te kıy­met­li va­tan­daş­la­rı­mız­dan an­la­yış ve hoş görü bek­li­yo­ruz.
Bu se­bep­le Per­şem­be (12 Ağus­tos 2021) gü­nün­den iti­ba­ren sa­de­ce Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS) veya 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den ran­de­vu alın­mak su­re­tiy­le mu­aye­ne olu­na­bi­le­cek­tir.
Bun­la­rın yanı sıra olu­şa­bi­lecek her tür acil du­rum­lar­da yine kan­ser te­da­vi­si, gebe ta­ki­bi vb. gibi du­rum­lar­da su­nu­lan hiz­met­te her­han­gi bir ke­sin­ti söz ko­nu­su ol­ma­ya­cak­tır. Bu gibi du­rum­lar­da has­ta­ne­le­ri­mi­zin bütün im­kân­la­rıy­la 24 saat esas­lı va­tan­da­şı­mı­zın hiz­me­ti­ne açık ol­du­ğu bi­lin­me­li­dir.
Aile he­kim­le­ri­miz ise el­le­rin­den gel­di­ğin­ce va­tan­daş­la­rı­mı­za ke­sin­ti­siz hiz­met ver­me­ye devam ede­cek­ler­dir.
Kovid va­ka­la­rı­nın hızla tır­man­dı­ğı bu zor gün­ler­de kıy­met­li va­tan­daş­la­rı­mı­za daha iyi hiz­met ve­re­bil­mek için mec­bur kal­dı­ğı­mız kı­sıt­la­ma­lar­dan do­la­yı va­tan­daş­la­rı­mız­dan an­la­yış ve hoş­gö­rü bek­li­yo­ruz de­nil­di.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI