RİZE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER BAŞKANININ MESLEKTAŞLARINI ZİYARETİ MEMNUNLUKLA KARŞILANIYOR

Rize Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Turan Ak­bu­lut’un esnaf ar­ka­daş­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek şi­kâ­yet­le­ri­ni din­le­me­si mem­nun­luk­la kar­şı­lan­dı.

Sahil Kam­yo­net Du­ra­ğı­nı zi­ya­ret ede­rek esnaf ar­ka­daş­la­rı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı din­le­yen Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Turan Ak­bu­lut’ Her daim şoför es­na­fı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.
Zor bir hiz­met yapan ar­ka­daş­la­rı­mın gü­ven­li ve sağ­lık­lı hiz­met yap­ma­sı­nı is­te­riz.
Ce­mi­yet ola­rak her sı­kın­tı­la­rın­da biz yan­la­rın­da­yız.
Bu ça­lış­ma­la­rı­mız­da bize her ko­nu­da yar­dım­cı olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Rahmi Metin Beye ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Murat Ta­vi­loğ­lu’na, Ula­şım Mü­dü­rü Sinan Çap’ a Kam­yo­net­çi es­na­fım adına te­şek­kür ede­rim.
Hal­kı­mı­za en güzel hiz­met için bütün ku­rum­la­rı­mız­la iş­bir­li­ği ve yar­dım­laş­ma için­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı gös­te­ri­yo­ruz ’dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU