Monthly Archives: Ağustos 2021

ÇAYDOSK ARAMA KURTARMA YANGIN BÖLGESİNDEN AYRILDI

Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) Arama Kur­tar­ma Orman yan­gın­la­rı­nın baş­la­dı­ğı An­tal­ya Ma­nav­gat il­çe­sin­de yan­gı­nın ba­şın­dan beri canla başla mü­ca­de­le eden ekip­ler­le be­ra­ber böl­ge­de ça­lış­ma­la­rı­nı devam et­mek­tey­di.

Böl­ge­de yan­gın­la­rın büyük öl­çü­de bit­me­si ile ça­lış­ma­la­rı­nı nok­ta­la­ya­rak Rize iline döndü.

Çay­dosk arama kur­tar­ma­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da yan­gın­la be­ra­ber ci­ğer­le­ri­mi­zin de yan­dı­ğı An­tal­ya’da ekip­le­ri­miz pay­daş­la­rı ile be­ra­ber ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­dı, orada bütün ekip­ler canla başla mü­ca­de­le edi­yor, biz sa­de­ce bu eki­bin bir par­ça­sı idik, ümi­di­miz in­şal­lah çok yakın za­man­da bölge eski ha­li­ni ala­cak ve doğa tek­rar yem­ye­şil ve ağaç­lar­la do­la­cak, bu ve­si­le ile azim­le mü­ca­de­le eden tüm kurum ve ku­ru­luş­la­ra te­şek­kür edi­yo­ruz.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RİZE EMNİYETİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü Ekip­le­ri, Uyuş­tu­ru­cu ve Uya­rı­cı Madde İmal ve ti­ca­re­ti ya­pan­la­rı ya­ka­la­ma­ya devam edi­yor.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­ri­ci basın bül­te­nin­de şu açık­la­ma­ya yer ve­ri­di; Rize ili­miz­de uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde ti­ca­re­ti yapan şahıs ve grup­la­ra yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, 07/08/2021 günü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce Fın­dık­lı Polis Uy­gu­la­ma Nok­ta­sın­da ya­pı­lan uy­gu­la­ma­da şe­hir­le­ra­ra­sı oto­büs içe­ri­sin­de H.K. isim­li şah­sın kul­la­nı­mın­da bu­lu­nan yas­tık içe­ri­sin­den 167 adet sen­te­tik ecza hap mad­de­si ele ge­çi­ril­miş­tir. Konu ile il­gi­li ola­rak H.K. isim­li şahıs “Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde Ti­ca­re­ti Yapma veya Sağ­la­ma” suçu şüp­he­li­si ola­rak Mü­dür­lü­ğü­müz­ce gö­zal­tı­na alın­mış olup, 07/08/2021 günü çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne tes­lim edil­miş­tir.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

110 GÜNDÜR TEPKİLERİN DEVAM ETTİĞİ İKİZDERE TAŞ OCAĞINA ÜLKÜCÜLER DESTEK VERDİ

İkiz­de­re Gür­de­re Köyü İşken­ce­de­re Va­di­sin­de or­man­lık ala­nın taş ocağı açmak için yok edil­me­si­ne 20 Nisan gü­nün­den bu yana tep­ki­ler ara­lık­sız devam edi­yor.

Gür­de­re köy­lü­le­ri­nin 110 gün­dür devam et­tik­le­ri tep­ki­le­ri­ne bu kez Ül­kü­cü­ler de des­tek verdi. Genel Mer­ke­zi İstan­bul’da bu­lu­nan Yu­su­fi­ye Vakfı ve Der­ne­ği Baş­ka­nı Ül­kü­cü Yazar Recep Kü­çü­kiz­siz, Hü­se­yin Ta­vuk­çu köy­lü­le­rin tepki gös­ter­dik­le­ri alan­da boz­kurt işa­re­ti yap­tık­tan sınra açık­la­ma­da ’Türk va­ta­nı­nın züm­rüt ye­şi­li bir kö­şe­si olan Rize’ye gidip de İkiz­de­re’deki ta­bi­at kat­li­amı­na karşı çı­kan­la­rın di­re­ni­şi­ne des­tek ver­me­mek ol­maz­dı. Boz­kurt tav­rı­mı­zı gös­ter­dik. Güzel va­ta­nı­mız sol­ma­sın di­yen­le­re selam olsun’ de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER BAŞKANININ MESLEKTAŞLARINI ZİYARETİ MEMNUNLUKLA KARŞILANIYOR

Rize Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Turan Ak­bu­lut’un esnaf ar­ka­daş­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek şi­kâ­yet­le­ri­ni din­le­me­si mem­nun­luk­la kar­şı­lan­dı.

Sahil Kam­yo­net Du­ra­ğı­nı zi­ya­ret ede­rek esnaf ar­ka­daş­la­rı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı din­le­yen Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Turan Ak­bu­lut’ Her daim şoför es­na­fı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.
Zor bir hiz­met yapan ar­ka­daş­la­rı­mın gü­ven­li ve sağ­lık­lı hiz­met yap­ma­sı­nı is­te­riz.
Ce­mi­yet ola­rak her sı­kın­tı­la­rın­da biz yan­la­rın­da­yız.
Bu ça­lış­ma­la­rı­mız­da bize her ko­nu­da yar­dım­cı olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Rahmi Metin Beye ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Murat Ta­vi­loğ­lu’na, Ula­şım Mü­dü­rü Sinan Çap’ a Kam­yo­net­çi es­na­fım adına te­şek­kür ede­rim.
Hal­kı­mı­za en güzel hiz­met için bütün ku­rum­la­rı­mız­la iş­bir­li­ği ve yar­dım­laş­ma için­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı gös­te­ri­yo­ruz ’dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU