GÜNDEMDEN NOTLAR

Gö­rev­den alı­nan atan­mış Bakan “Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı gö­re­vim bugün iti­ba­rıy­la ni­ha­yet­len­miş­tir. Bana ül­ke­min ço­cuk­la­rı için ça­lış­ma im­kâ­nı sağ­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan’a şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum’’ diye açık­la­ma yap­mış.
Bu nasıl dü­şün­ce­dir ki gö­re­ve ata­nır­ken neyse de, gö­rev­den alı­nır­ken te­şek­kür ba­bın­da şük­ran­lar su­nu­lu­yor. Ben­zer açık­la­ma­lar daha önce de gö­rev­den az­le­di­len bazı atan­mış Ba­kan­lar ta­ra­fın­dan da ya­pıl­mış­tı.
Bütün or­gan­la­rıy­la en çok oy­na­nan Ba­kan­lık için ha­yır­lı olsun di­ye­lim.
Mut­fak ya­nı­yor
Va­tan­da­şın ten­ce­re­si­nin kay­na­dı­ğı Mut­fak ya­nı­yor bey­ler. Şe­hir­de otu­ran ve do­ğal­ga­za ka­vu­şan Mut­fak Tü­pü­nü unut­tu. Ne Mut­fak­ta ne sıcak suda Tüp kul­la­nıl­ma­dı­ğı için TÜP fi­yat­la­rı uçmuş bunu söy­le­yen yok.
Bugün Rize mer­kez­den Tüp aldım. 12 kg 1 mut­fak tüpü 150 lira olmuş.
Mut­fak ya­nı­yor duyan yok ma­ale­sef.
Mey­dan­lar­da söy­le­nen­le­re ina­nan var mı?
Va­tan­da­şın mut­fa­ğın­da­ki yan­gı­nı gör­me­ni­zi is­te­rim.150 lira tüp ama bakın kuy­ruk yok de­ni­li­yor­sa gü­le­rim.
Tür­ki­ye yandı
Yur­dun 6 ilin­de bir­çok nok­ta­sın­da yan­gın­lar çıktı. Cayır cayır gün­ler­dir devam eden yan­gın­lar­da ek­sik­le­ri­miz ne­ler­di uma­rım gö­rev­li her­kes ta­ra­fın­dan dik­ka­te alı­nır.
Ön­ce­lik­le yan­gın sön­dür­me uçak ve he­li­kop­ter ko­nu­sun­da gö­rü­nen şu ki ih­ti­yaç­lar var, ek­si­ği­miz çok.
Daha büyük fe­la­ket­le­ri ya­şa­ma­mak için ted­bir­ler al­ma­ya şim­di­den baş­lan­ma­lı. Er­do­ğan’ın de­di­ği gibi konu Or­man­lar Be­le­di­ye­le­re bı­ra­kıl­ma­ya­cak kadar önem­li­dir.
Bir­çok bilim ada­mı­nın söy­le­di­ği böl­ge­de uygun fidan di­ki­mi ola­rak cayır cayır yanan Çam değil ZEYTİN di­kil­me­si teş­vik edil­me­li. En uzun ömür­lü Zey­tin di­ki­mi des­tek­le­nir­se ülke eko­no­mi­si, çift­çi­de ka­zan­mış ola­cak.
İnşal­lah dik­ka­te alı­nır, yan­gın­da çıra gibi yanan Çam Fi­da­nı değil Zey­tin ve Zey­tin­ya­ğı üre­ti­mi­ne kat­kı­da bu­lu­nul­sun diye Zey­tin Fi­da­nı di­kil­sin.
Çoruh EDAŞ’dan istek var
Böl­ge­miz­de köy­le­rin ta­ma­mın­da ve hemen bütün yay­la­lar­da elekt­rik var. Me­de­ni­ye­tin ni­met­le­rin­den her­kes fay­da­lan­ma­lı bu dü­şün­ce­de­yim.
İkiz­de­re Toz­köy­den bir va­tan­da­şın at­tı­ğı me­sa­jı aynen pay­la­şı­yo­rum, Va­tan­daş sı­kın­tı­lıy­sa arıza var de­mek­tir, Uma­rım Çoruh EDAŞ ko­nu­yu çözer, çöz­me­si­ni de bek­li­yo­ruz.
Va­tan­da­şın mesaj ile be­lirt­ti­ği is­te­ği aynen şöyle’’ İsmet abi siz­den kar­de­şi­niz ola­rak bir ricam var, İkiz­de­re’de tüm yay­la­lar­da elekt­rik abo­ne­li­ği ol­ma­sı­na rağ­men bizim Toz­köy-Ma­hu­ra yay­la­sın­da abo­ne­lik ver­mi­yor­lar ve elekt­rik hat­la­rı­nı gör­se­niz yer­ler­de, kötü du­rum­da ney­miş hat­la­rı biz ye­ni­le­ye­ce­ğiz köylü ola­rak abo­ne­lik öyle ve­re­cek­ler­miş. Yıl 2021 ama biz hala Elekt­rik so­ru­nu ya­şı­yo­ruz’’.
COVİD-19 git­me­di
Bay­ram ve Çay ve­si­le­siy­le böl­ge­mi­ze ve Rize’ye çok büyük bir geri dö­nü­şüm oldu.
Covid 19 denen illet has­ta­lı­ğın ka­la­ba­lık­lar­la bu­laş­tı­ğı­nı her­kes bi­li­yor artık.
So­kak­ta cad­de­de gö­rü­len man­za­ra in­san­la­rın kıç kıça yü­rü­dü­ğü ve maske kul­la­nı­mı­nın çok azal­dı­ğı.
Tıp dün­ya­sı teh­li­ke­nin henüz geç­me­di­ği­ni hay­kı­rır­ken so­kak­ta­ki va­tan­da­şın umur­sa­maz­lı­ğı niye.
Ko­ro­na il­le­ti niye bu kadar ba­si­te alı­nı­yor.
Mas­ke­siz ve dik­kat­siz­ce ge­zen­le­re tav­si­yem gün­ler­ce yoğun ba­kım­lar­da izo­le­li bir şe­kil­de tüple ba­ğım­lı ya­şa­yan­la­rı zi­ya­ret ede­rek ya­şa­dık­la­rı­nı sor­sun­lar.
Teh­li­ke­nin bu sa­ye­de öne­mi­ni kav­ra­ya­rak belki ted­bir­li olu­nur ve işi ol­ma­dı­ğı sü­re­ce gev­şe­me­den ka­la­ba­lık­la­ra ka­rı­şıl­ma­sın.