ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI İÇERİKLERE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN SIKI TAKİP

Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğın­ca oluş­tu­ru­lan Sos­yal Medya Ça­lış­ma Grubu, ço­cuk­la­rın di­ji­tal or­tam­lar­da­ki ihmal, is­tis­mar gibi za­rar­lı içe­rik­ler­den ko­run­ma­sı ama­cıy­la yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da 1.259 içe­ri­ğe mü­da­ha­le­de bu­lun­du.

Ço­cuk­la­rın di­ji­tal dün­ya­da kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri veya kar­şı­laş­tık­la­rı olum­suz içe­rik­ler Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğın­ca sıkı takip edi­li­yor. Ba­kan­lık, bir yan­dan tes­pit edi­len za­rar­lı içe­rik­le­re iliş­kin il­gi­li ku­rum­lar­la iş bir­li­ğiy­le yasal çer­çe­ve­de önlem alır­ken diğer yan­dan aile­le­rin, per­sone­lin ve ço­cuk­la­rın bu ko­nu­da far­kın­da­lık ka­zan­ma­la­rı ama­cıy­la eği­tim ça­lış­ma­la­rı ya­pı­yor. Sos­yal Medya Ça­lış­ma Grubu, özel­lik­le ço­cuk­lar için za­rar­lı ola­bi­lecek içe­rik­le­rin tes­pit edil­me­si ve ge­rek­li mü­da­ha­le­le­rin ya­pıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yor. Ay­rı­ca za­rar­lı ol­du­ğu dü­şü­nü­len içe­rik­le­rin bil­di­ri­le­bi­le­ce­ği ku­rum­sal ihbar plat­form­la­rı da bu­lu­nu­yor. Ba­kan­lı­ğın Çocuk Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü­nün in­ter­net si­te­sin­de, bu tür içe­rik­le­rin ihbar edi­le­bi­le­ce­ği form ve e-pos­ta ad­re­si ile What­sapp, Bip mesaj uy­gu­la­ma­la­rı yer alı­yor. Ay­rı­ca, CİMER, Siber Suç­lar­la Mü­ca­de­le Daire Baş­kan­lı­ğı­nın si­be­r@​egm.​gov.​tr, Ki­şi­sel Ve­ri­le­ri Ko­ru­ma Ku­ru­mu­nun http://www.​kvkk.​gov.​tr, Bilgi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu­nun https://​www.​ih­ba­r­web.​org.​tr ad­res­le­ri ile e-dev­let üze­rin­den de ih­bar­da bu­lu­nu­la­bi­li­yor.
Risk­li yüz­ler­ce di­ji­tal içe­rik be­lir­len­di
Sos­yal Medya Ça­lış­ma Grubu ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len olum­suz di­ji­tal içe­rik­ler ko­nu­sun­da il­gi­li ku­rum­lar­la ile­ti­şi­me ge­çi­le­rek içe­rik­le­rin en­gel­len­me­si veya kal­dı­rıl­ma­sı talep edi­li­yor. Bu çer­çe­ve­de bu­gü­ne kadar, ço­cuk­la­rın ruh sağ­lı­ğı­nı ve ge­li­şi­mi­ni olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği de­ğer­len­di­ri­len 1.259 içe­ri­ğe mü­da­ha­le­de bu­lu­nul­du. İçe­rik­le­re 5651 sa­yı­lı İnter­net Or­ta­mın­da Ya­pı­lan Ya­yın­la­rın Dü­zen­len­me­si ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İşle­nen Suç­lar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hak­kın­da Kanun kap­sa­mın­da mü­da­ha­le edi­li­yor.
15 bin ki­şi­ye Di­ji­tal Risk­ler­den Ko­run­ma Eği­ti­mi ve­ril­di
Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı, ço­cuk­la­rın sağ­lık­lı ge­li­şi­mi, top­lum­sal ya­şa­ma ka­tı­lım­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı ve on­la­rı ön­le­ne­bi­lir risk­le­re karşı ko­ru­mak ama­cıy­la eği­tim­ler dü­zen­li­yor. Ço­cuk­la­rın, aile­le­rin ve top­lu­mun di­ji­tal içe­rik­li risk­le­re karşı far­kın­da­lı­ğı­nı ar­tır­ma­ya yö­ne­lik il­gi­li kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, üni­ver­si­te­ler ve STK’ler ile ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lü­yor. Ba­kan­lı­ğa bağlı özel kreş, gün­düz ba­kı­me­vi ve çocuk ku­lü­bü per­so­ne­li ile ebe­veyn­ler için di­ji­tal içe­rik­ler­de­ki risk­ler­le il­gi­li far­kın­da­lık oluş­tur­ma­yı amaç­la­yan eği­tim­ler or­ga­ni­ze edi­li­yor. Özel kreş ve gün­düz ba­kı­me­vi ça­lı­şan­la­rı ile bu ku­ru­luş­lar­dan hiz­met alan aile­le­re yö­ne­lik ge­liş­ti­ri­len prog­ram kap­sa­mın­da bu­gü­ne kadar 15 bin ki­şi­ye “Di­ji­tal Risk­ler­den Ko­run­ma Eği­ti­mi” ve­ril­di.
Di­ji­tal Risk­ler­den Ko­run­ma Eği­ti­mi, “medya kav­ra­mı, yeni medya araç­la­rı, çocuk ve di­ji­tal medya, di­ji­tal çağda ebe­veyn olmak, bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri­nin ço­cuk­lar için fır­sat­la­rı ve risk­le­ri, ço­cuk­la­rı bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri­nin risk­le­rin­den ko­ru­mak için aile­ler ta­ra­fın­dan dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­lar, öne­ri­len web ve ihbar ad­res­le­ri, di­ji­tal oyun­lar için kul­la­nı­lan sı­nıf­lan­dır­ma sis­te­mi” gibi konu baş­lık­la­rın­dan olu­şu­yor.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI