Rize İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

2021-2022 se­zo­nu içe­ri­sin­de oy­na­na­cak spor mü­sa­ba­ka­la­rıy­la il­gi­li Rize İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sı yapıldı.

Çay­kur Ri­zes­por Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya il­gi­li kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Top­lan­tı­ya Vali Yar­dım­cı­sı Gül­ha­ni Ozan Sarı baş­kan­lık etti.
2021-2022 Süper Lig se­zo­nun­da mü­sa­ba­ka­la­rın 50 se­yir­ci ka­pa­si­te­siy­le oy­na­na­ca­ğı dik­ka­te alı­na­rak, İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da önlem ve yön­tem­le­rin tes­pi­ti ve çö­zü­mü ile il­gi­li ortak ka­rar­lar alın­dı. İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da alı­nan ka­rar­la­ra göre; Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun ya­yın­la­dı­ğı “Stad­yu­ma Giriş Usul­le­ri” baş­lık­lı ya­zı­da COVİD-19 aşısı yap­tır­mış se­yir­ci­le­rin HES/Pas­so­lig en­teg­ras­yo­nun­da bi­let­le­ri­ni ala­bi­le­cek­le­ri be­lir­til­miş­tir. Aşı yap­tır­ma­mış ve COVİD-19 vi­rü­sü­ne ya­ka­lan­ma­mış se­yir­ci­le­rin ise 48 saat ön­ce­den PCR testi yap­tır­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Aşı tak­vi­mi­ni henüz ta­mam­la­ma­mış se­yir­ci­ler için HES onayı ge­rek­mek­te­dir. Mi­sa­fir takım ile ev sa­hi­bi takım ta­raf­tar­la­rı ara­sın­da gö­rü­şü en­gel­le­yecek şe­kil­de ba­ri­yer ya­pıl­ma­sı ve ba­ri­ye­rin rek­lam pa­no­la­rı ile ka­pa­tıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır. Tri­bün­ler­de, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne ait gü­ven­lik kol­tuk­la­rı tah­sis edi­le­cek­tir.
Stad­yum tri­bün­le­rin­de bu­lu­nan bü­fe­ler­de bozuk para kul­la­nıl­ma­ma­sı, alış­ve­riş­le­rin 5 TL ve kat­la­rı üze­rin­den ya­pıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.
Stad­yum gi­ri­şin­de se­yir­ci üst ara­ma­sı ya­pı­lır­ken top­la­nan bozuk pa­ra­lar mak­buz kar­şı­lı­ğın­da Ye­şi­lay ve Kı­zı­lay Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­na dö­nü­şüm­lü ola­rak ve­ri­le­cek­tir.
15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nı ve sahil dolgu sa­ha­sı açık oto­park alanı “Özel Seyir Alanı” ola­rak be­lir­len­miş­tir. Pan­de­mi ne­de­niy­le, özel­lik­le çift geçiş ve baş­ka­sı­nın kar­tı­nı kul­la­na­rak mü­sa­ba­ka­yı iz­le­mek is­te­yen se­yir­ci­le­re karşı dik­kat­li olun­ma­sı, 6222 sa­yı­lı ka­nu­na göre ge­rek­li cezai iş­le­min mut­lak su­ret­le uy­gu­lan­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.


Haber Merkezi