HER GİDENİN ZİYARET ETTİĞİ ERZURUM’DAKİ ABDURRAHMAN GAZİ HZ. TÜRBESİ

Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da met­fun bu­lu­nan İslam bü­yük­le­ri­nin tür­be­le­rin­den bi­ri­si­de Er­zu­rum İlinde pa­lan­dö­ken dağı ete­ğin­de kabri şe­ri­fi bu­lu­nan Ab­dur­rah­man Gazi Haz­ret­le­ri Tür­be­si­dir.

Er­zu­rum’daki öğ­ren­ci­lik yıl­la­rım­dan bu yana, her Er­zu­rum’a git­ti­ğim­de Pa­lan­dö­ken­de me­za­rı bu­lu­nan, Ab­dur­rah­man Gazi haz­ret­le­ri­nin tür­be­si­ni zi­ya­ret ede­rim. Hemen yanı ba­şın­da bu­lu­nan ve kendi is­mi­ni ta­şı­yan Ab­dur­rah­man Gazi Hz. Ca­mi­sin­de iba­det­le­ri­mi eda ede­rim. Ve Er­zu­rum şeh­ri­nin ge­ne­li­ni en güzel bu nok­ta­dan sey­ret­me im­kâ­nı­nı elde etmiş olur­sun. Ab­dur­rah­man Gazi Hz. Tür­be­si, Er­zu­rum’un 2,5 ki­lo­met­re gü­ney­do­ğu­sun­da Pa­lan­dö­ken Dağı’nın ete­ğin­de bu­lun­mak­ta­dır. Ab­dur­rah­man Gazi ismi Er­zu­rum’da büyük izler bı­rak­mış­tır. Şe­hit­lik ve ga­zi­lik mer­te­be­si­ne eriş­miş bir insan ol­du­ğu için onun ma­ne­vi şah­si­ye­ti Er­zu­rum­lu­la­rın daima gön­lün­de ya­şa­mış, yüce in­san­dır Pa­lan­dö­ken Dağı’nın üst ya­maç­la­rın­da tür­be­si bu­lu­nan ve bir zi­ya­ret­gâh yeri olan Ab­dur­rah­man Gazi’nin Haz­re­ti Pey­gam­ber’in san­cak­ta­rı ol­du­ğu halk ara­sın­da yay­gın­dır. Kel­le­si kol­tu­ğun­da, san­ca­ğı elin­de olan Ab­dur­rah­man Gazi Pa­lan­dö­ken Dağı’ndaki “Şığ­va­ler” Mev­kii’ne ge­lin­ce dağda bu­lu­nan ço­ban­lar ev­ve­la dona ka­lır­lar, sonra biri da­ya­na­ma­yıp: “Olaaa hele bakın şu­ra­ya, es­ke­rin kel­le­si kol­tu­ğun­da dağa doğru ko­şu­yor”diye ba­ğır­ma­ğa baş­lar.Ab­dur­rah­man Gazi Efen­di­mi­zin San­cak­ta­rı ve As­hap­tan ev­li­ya­ul­lah bir zat kem göz onu orada na­za­ra ge­ti­rir ve ol­du­ğu yere düşer kalır. Hem ga­zi­lik hem de Şe­hit­lik rüt­be­si­ne er­miş­tir. Pa­lan­dö­ken’in Şığ­va­ler te­pe­si de­ni­len Sul­tan Se­ki­si ya­maç­la­rın­da ru­hu­nu tes­lim eder­ken Ona ka­vuş­ma­ya ça­lı­şan kar­de­şi de Türbe De­re­si’nde aynı anda şa­ha­de­te eri­şir. Her iki kar­deş Er­zu­rum halkı ta­ra­fın­dan ruh­la­rı­nı tes­lim et­tik­le­ri yerde def­ne­di­lir. Ve o ta­rih­ten sonra da Ab­dur­rah­man Gazi’nin Kabri Er­zu­rum için büyük bir zi­ya­ret mer­ke­zi olur.
Haz­re­ti Pey­gam­ber’in İslam Or­du­la­rı Er­zu­rum’u fet­he­der­ken, San­cak­ta­rı Ab­dur­rah­man Gazi’nin kel­le­si bir düş­man kı­lı­cı ile ko­pa­rı­lır ve yere düşer. Kel­le­si­ni kol­tu­ğu­na alan Ab­dur­rah­man Gazi elin­de bu­lu­nan İslam’ın San­ca­ğı’nı Pa­lan­dö­ken’in en yüce nok­ta­sı­na dik­mek üzere dağ yo­ku­şun­da koş­ma­ya baş­lar. Za­ma­nın Va­li­si Yusuf Ziya Paşa bu­ra­ya birde Camii yap­tır­mış­tır. Er­zu­rum’a gelip de Ab­dur­rah­man Gazi’yi zi­ya­ret et­me­yen­ler bir daha Er­zu­rum’a ge­le­cek­le­ri ri­va­yet edi­lir. Allah ma­ka­mı­nı cen­net etsin… Amin…
Sa­ha­be olan Ab­dur­rah­man Gazi Hz. aynı za­man­da Hz. Mu­ham­med’in san­cak­tar­lı­ğı­nı da yap­tı­ğı­na ina­nıl­mak­ta­dır. Bir tekke za­vi­ye ile bir­lik­te 16’ncı yüz­yıl­dan bu yana zi­ya­ret edi­len türbe, 1796 yı­lın­da Er­zu­rum Va­li­si Yusuf Ziya Paşa’nın eşi Ayşe Hanım ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış, ya­nı­na bir de cami ilave edil­miş­tir.
Tür­be­nin giriş ka­pı­sı üze­rin­de bu­lu­nan 1796 ta­rih­li ki­ta­be, Hat­tat Salim ta­ra­fın­dan ya­zıl­mış­tır. Türbe içe­ri­sin­de 4.85 metre bo­yun­da Ab­dur­rah­man Gazi Haz­ret­le­ri’nin ma­ka­mı bu­lun­mak­ta­dır. Tür­be­nin et­ra­fı za­man­la ağaç­lan­dı­rı­la­rak me­si­re yeri ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı