YAYLADA ÇİRKİN GÖRÜNTÜ

Gü­ney­su-Han­dü­zü Yay­la­sın­da kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen şa­hıs­la­rın yap­tı­ğı dav­ra­nış yayla halkı ta­ra­fın­dan tepki ile kar­şı­lan­dı.

Han­dü­zü Yay­la­sı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Der­ne­ği Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ’mera ala­nı­nı araç­lar­la çamur der­ya­sı­na çe­vi­ren zih­ni­ye­te ya­zık­lar olsun. Yay­la­mız­da zi­ya­ret­çi­ler için din­len­me ve pik­nik alan­la­rı var­dır. Mera hay­van­la­ra ait­tir. Hay­van­la­ra ait olan araç­lar­la çamur der­ya­sı ha­li­ne ge­ti­ril­di. Bu­ra­sı off-ro­ad alanı veya çöp­lük de­ğil­dir. Çev­re­ye in­san­lı­ğa hiç ya­kış­ma­yan bir gö­rün­tü or­ta­da du­rur­ken bunu ya­pan­la­ra insan di­ye­me­yiz de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU