Rizeli Müdüre, Milli Eğitim Bakanlığında önemli görev

Son ola­rak Ko­ca­eli İl Millî Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­den bu­lu­na­na Ri­ze­li Fehmi Rasim ÇELİK, MEB Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü­ne atan­dı.

Fehmi Rasim ÇELİK, 01.07.1958 ta­ri­hin­de Rize’ye bağlı Gü­ney­su il­çe­sin­de doğ­muş­tur. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni Rize’de ta­mam­la­yan ÇELİK, 1976 yı­lın­da İstan­bul Per­tev­ni­yal Li­se­sin­den mezun ol­muş­tur. 1976-1977 yıl­la­rın­da İstan­bul Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si 1. sı­nıf­ta öğ­re­nim gör­dük­ten sonra li­sans eği­ti­mi­ni 1977-1981 yıl­la­rı ara­sın­da Eği­tim Fa­kül­te­si Sınıf Öğ­ret­men­li­ği ve Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­men­li­ği bö­lüm­le­rin­de ta­mam­la­mış­tır. Zon­gul­dak Ku­ru­ca­şi­le De­mir­ci İlko­ku­lun­da mes­le­ğe adım atan Fehmi Rasim ÇELİK; okul ve ku­rum­lar­da öğ­ret­men­lik ve yö­ne­ti­ci­lik yap­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize ili Ceza ve Tev­kif Ev­le­ri İzleme Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı, Rize İl Millî Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Ma­ni­sa İl Millî Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Mü­şa­vir­li­ği gö­rev­le­ri­ni ifa et­miş­tir. 28 Nisan 2014 ta­ri­hin­de baş­la­dı­ğı Ko­ca­eli İl Millî Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­den sonra MEB Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü­ne atan­dı. Fehmi Rasim ÇELİK evli ve 4 çocuk ba­ba­sı­dır.


Haber Merkezi