MERHUM BAŞKAN EKREM ORHON’U ANMAK VE ANLAMAK

Rize’de Be­le­di­ye­ci­lik­te ta­ri­he mal olmuş, Rize Be­le­di­ye Baş­kan­la­rın­dan bi­ri­si­dir mer­hum Ekrem ORHON.
Ve­fa­tı­nın her yıl dö­nü­mün­de, Rize Ka­le­sin­de bu­lu­nan me­za­rı­nın ba­şın­da mü­te­va­zı bir tö­ren­le ken­di­si­ni ha­yır­la yâd etmek üzere ve de ge­ri­de bı­rak­tı­ğı eser­le­riy­le il­gi­li bil­gi­le­ri ve o yıl­lar­da­ki uf­ku­nu yeni ku­şak­la­ra ak­tar­ma prog­ra­mı dü­zen­le­nir.
Bu anma prog­ram­la­rı­nı en kap­sam­lı hale ge­tir­ten, Rize’ye iki dönem çok önem­li hiz­met­ler veren Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Ba­kır­cı ol­muş­tur.
Rize Be­le­di­ye­si ön­ce­ki dö­nem­ler Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mız­da mer­hum Ekrem Orhon’un ölü­mü­nün 38.Yıl dö­nü­mü anma prog­ra­mı­nı bu yıl ikin­ci defa dü­zen­le­yen, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’in rah­met­li Ekrem Orhon’un o zor yıl­lar­da Rize’ye ver­miş ol­du­ğu hiz­met­le­ri ve ile­ri­ye yö­ne­lik uf­kuy­la il­gi­li bil­gi­le­ri ken­di­sin­den din­le­me nok­ta­sın­da ki bilgi da­ğar­cı­ğı­nı şah­sen tak­dir­le kar­şı­lı­yo­rum. Ve Ekrem Orhon’un yo­lun­da yü­rüt­tü­ğü ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nı da gö­nül­den des­tek­li­yo­rum.
Gelin şimdi, mer­hum ba­ba­sı­nın anma prog­ra­mı­na ya­şa­dı­ğı İstan­bul’dan her şart­ta ka­tı­la­rak, her ge­li­şin­de ha­yat­ta bu­lu­nan rah­met­li ba­ba­sı­nın dost­la­rı­nı zi­ya­ret eden ve ba­ba­sı gibi Ri­ze­li­le­rin gön­lün­de taht kuran emek­li eği­tim­ci ve aydın Çay­han Orhon Der­vi­şoğ­lu ha­nı­me­fen­di­den ba­ba­sı­nın özet öz geç­mi­şi­ni oku­muş ola­lım; Mer­hum babam; “De­ni­zi kara, ka­ra­yı para yapan” ef­sa­ne baş­kan ola­rak ta­nı­nır. Baba Reis Ekrem Orhon, 1911 yı­lın­da Rize ili De­re­pa­za­rı il­çe­si Bü­rü­cek Köyü’nde doğdu. Ba­ba­sı, Rize’nin ileri ge­len­le­rin­den mer­hum Gafur Efen­di­dir. Çok eski za­man­lar­da İkiz­de­re yö­re­sin­den De­re­pa­za­rı’na gelip yer­leş­miş­ler­dir.
İlk tah­si­li­ni Rize’de yapan Orhon, Ro­bert Ko­le­ji­ni bi­ti­re­rek mü­hen­dis oldu, daha son­ra­sın­da, Ame­ri­ka’da İlli­no­is Üni­ver­si­te­sin­den 1936 yı­lın­da İnşaat Yük­sek Mü­hen­di­si ola­rak mezun oldu ve Tür­ki­ye’ye dönüş yaptı.
1963 yı­lın­da Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne se­çi­le­rek 1973 yılma kadar bu gö­re­vi yü­rüt­müş­tür.
12 Eylül 1980 ih­ti­lâ­lin­den sonra şehre kat­kı­la­rı yet­ki­li­le­rin gö­zün­den kaç­ma­mış ve tek­rar Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na ge­ti­ril­miş­tir. Ri­ze­li va­tan­daş­la­rın ken­di­si­ne olan sev­gi­si, hür­me­ti ve inan­cı ken­di­si­ni Rize’ye ve Ri­ze­li­le­re ada­ma­sı­na neden oldu.
Rize de yer­le­şim alan­la­rı­nın ye­ter­siz oluşu ne­de­niy­le şeh­rin ge­liş­me ka­tet­me­si­nin zor ol­du­ğu­nu dü­şü­nen Ekrem Orhon bugün üze­rin­de 70 bini aşkın in­sa­nın ya­şa­dı­ğı, has­ta­ne, em­ni­yet, ad­li­ye, va­li­lik de dahil olmak üzere şehir mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu alanı deniz dol­gu­su yap­mış­tır. Yap­tı­ğı bu dolgu sa­ha­sı­na imar ve­re­rek hem gelir elde etmiş hem de şeh­rin daha cazip hale gel­me­si­ni ve de ge­liş­me­si­ni sağ­la­mış­tır.
Ovit yo­lu­nun ya­pı­mıy­la il­gi­li Er­zu­rum Ka­ra­yol­la­rı Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne yap­mış ol­du­ğu bir ça­lış­ma prog­ra­mın­da beyin ka­na­ma­sı ge­çir­mek su­re­tiy­le, 08 Ağus­tos 1983 yı­lın­da 74 ya­şın­da Hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­muş­tur. Ruhu şad ve me­ka­nı cen­net olsun.