EFSANE BAŞKAN EKREM ORHON, ÖLÜMÜNÜN 38. YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

“De­ni­zi kara, ka­ra­yı para yapan” be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak bi­li­nen Rize Be­le­di­ye Eski Baş­ka­nı “Baba Reis” la­kap­lı mer­hum Ekrem Orhon 38. ölüm yıl­dö­nü­mün­de geniş bir ka­tı­lım­la Rize ka­le­sin­de­ki kabri ba­şın­da anıl­dı.

Rize Be­le­di­ye eski Baş­ka­nı Ekrem Orhon’un 38. ölüm yıl­dö­nü­mün­de günün anlam ve ifade eden ko­nuş­ma­la­rı­nı Rize Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Aydın Bir­sel, Rize Va­li­si Kemal Çeber ve Rize mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı yaptı.
Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, Ekrem Orhon’un Rize Ka­le­si’nde bu­lu­nan kabri ba­şın­da dü­zen­le­nen me­ra­si­me Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Aydın Bir­sel, AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı, Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met Pat­lak, Rize Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man, Rize Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan De­de­ba­ğı, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, Rize CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz Rize MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz Rize eski be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Ba­kır­cı kamu kurum tem­sil­ci­le­ri, sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin il dı­şın­da ol­du­ğu için tö­re­ne ka­tı­la­ma­dı Mer­hum Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Orhon’un kızı Çay­han Orhon Der­vi­şoğ­lu’nun me­sa­jı­nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan me­ra­sim, ka­tı­lım­cı­la­rın ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan dua ve Kur’an-ı Kerim ti­la­ve­tiy­le devam etti.
Anma me­ra­si­mi Rize İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı’nın du­ası­nın ar­dın­dan son buldu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU