ANZER BALI ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Dün­ya­nın en şi­fa­lı ve pa­ha­lı balı ol­du­ğu iddia edi­len Anzer Ba­lın­da 2021 yılı bal üre­ti­mi baş­la­dı. Aşırı sı­cak­la­rın sebep ol­du­ğu ku­rak­lık do­la­yı­sıy­la Bal üre­ti­min­de is­te­ni­len verim alı­na­ma­dı­ğı söy­len­di.

İkiz­de­re Anzer Bal­lı­köy’de 30 yıl­dır arı­cı­lık yapan Yusuf Lez­gi­oğ­lu ‘’arı­lar için bu yıl mev­sim çok kurak gitti. Arı­la­rın bal al­dı­ğı çi­çek­le­ri­miz bizim de­yi­mi­miz­le yandı.
Aşırı sıcak ku­rak­lık ya­pın­ca Anzer Ba­lı­mı­zın üre­ti­mi çok düştü. Bazı ko­van­lar­dan hiç bal çık­ma­dı. Çok sağ­lam ko­van­lar­dan 2-4 kg bal alın­dı. Bir­çok si­pa­ri­şi ye­ri­ne ge­ti­re­me­ye­ce­ğiz. Ön­ce­lik­le has­ta­lı­ğın te­da­vi­si için Anzer Balı is­te­yen müş­te­ri­le­ri­mi­zin si­pa­riş­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz’ dedi.
Anzer Balı fi­ya­tı­nın, Anzer Balı Ko­ope­ra­ti­fi ta­ra­fın­dan 2021 yılı kilo fiyat 1200 TL ola­rak be­lir­len­di­ği açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU