EKREM ORHON’U ANLAMAK

38 yıl önce ara­mız­dan ay­rı­lan Koca Reis isim­li Ekrem Orhon’u an­la­mak lazım.
Rize’yi dü­şü­nen Rize için ça­lı­şan insan sa­yı­sı ka­nım­ca çok az.
Bir kez daha ka­le­de anma günü ya­pıl­dı.
9 Ağus­tos 1983 de Hakk’a ula­şan Koca Reis Ekrem Orhon 38 yıl­dır Ka­le­de­ki Kabri ba­şın­da yoğun bir ka­la­ba­lık ta­ra­fın­dan anı­lı­yor­sa unu­tul­mu­yor de­mek­tir.
Bugün 9 Ağus­tos 2021 yine Ka­le­de Kab­rin­de­yiz.
Bu­gün­kü ka­tı­lım­cı­la­rı bil­mi­yo­rum çünkü yazım ön­ce­den ya­zıl­dı.
Ka­tı­lan­la­rın büyük çoğu Ekrem Orhon’u sağ­lı­ğın­da gören ki­şi­ler.
Yaş iti­ba­riy­le ta­nı­ma­yıp ilgi gös­te­ren yok mu el­bet­te var ve ol­ma­lı.
Koca Reis gö­rev­de iken dün­ya­lık ya­pan­lar­dan ol­ma­dı. İspatı ta­pu­da üze­rin­de ka­yıt­lı bir mal var­lı­ğı ol­ma­ma­sı­dır.
Gö­rev­de iken la­yı­kıy­la hiz­met ya­par­sa­nız Ekrem Orhon gibi 38 yılda geçse halen unu­tul­maz­sı­nız.
‘’Rize için Büyük Düşün’’ slo­ga­nı, ‘‘Rize sen­den Rize için elin­den ge­le­ni yap­ma­nı bek­ler’’ veciz bir sö­züy­dü.
Ölü­mü­nün üze­rin­den 38 yıl geç­me­si­ne rağ­men halen say­gıy­la rah­met­le anı­lan Ekrem Orhon kimdi.
Ta­ri­he iz bı­rak­ma­sı ve genç­le­rin daha ya­kın­dan ta­nı­ma­sı için okul­la­rı­mız­da Ekrem Orhon adına pa­nel­ler ya­pıl­ma­lı, onun mem­le­ke­ti­ne hiz­met aşkı daha de­rin­den araş­tı­rı­la­rak ar­şiv­ler­de ye­ri­ni al­ma­lı­dır.
Araş­tır­ma­cı-Ya­zar-İmam Recep Ko­yun­cu’nun yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar bu ko­nu­da unu­tul­ma­ma­lı.
O yıl­lar­da kolay kolay kim­se­ye nasip ol­ma­ya­cak Ame­ri­ka’da İlli­no­is Üni­ver­si­te­si­ni 1936 yı­lın­da bi­ti­re­rek, İnşaat Yük­sek Mü­hen­di­si olan Ekrem Orhon Trab­zon Ka­ra­yol­la­rın­da Bölge Mü­dür­lü­ğü yaptı.
1953 yılı Şubat so­nun­da ya­pı­lan İkiz­de­re İlçe teş­ki­la­tı se­çi­min­de CHP İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ol­du­ğu­nu ar­şiv­ler­de bul­dum.
İkiz­de­re Va­di­si­ne özel önem ver­di­ği­ni bir kez daha öğ­ren­miş olduk.
1963 yı­lın­da Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­di, 1973 yı­lı­na kadar bu gö­re­vi yü­rüt­tü.
12 Eylül 1980 ih­ti­la­li ve ha­re­kâ­tın­dan sonra as­ke­ri yö­ne­tim ta­ra­fın­dan se­çil­miş mev­cut Baş­kan Ömer Bayar sor­gu­suz su­al­siz gö­rev­den alın­ma­sıy­la Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı.
Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni sür­dü­rür­ken 9 Ağus­tos 1983 yı­lın­da hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu.
Ata­türk Ala­nın­da 1973 de ya­pı­lan bir seçim pro­pa­gan­da ko­nuş­ma­sı­nı öğ­ren­ci iken sey­ret­miş­tim.
Kür­sü­de­ki Ekrem Orhon Er­zu­rum­dan-Ovit üze­rin­den İyi­de­re’ye akı­tı­la­cak İran Pet­ro­lü için Ra­fi­ne ha­ya­li vardı.
Bu ha­ya­li bugün Rize’ye aynı gü­zer­gâh­tan gelen Do­ğal­gaz akışı ola­bi­lir.
Koca Reis 38 yıl­dır kabri ba­şın­da anı­lı­yor­sa Rize için iyi hiz­met­ler yap­tı­ğın­dan­dır.
Onun dö­ne­min­de De­ni­zi Kara ka­ra­yı Para yapan dü­şün­ce ol­ma­say­dı mev­cut Rize 4/1 ora­nın­day­dı.
Yı­kıl­ma teh­li­ke­si var diye yık­tı­rı­lan Be­le­di­ye Blok­la­rı­nı yap­tır­dı­ğın­da zemin üstü iki kattı.
Daha sonra gelen Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı kat üze­ri­ne kat ve cami inşa et­ti­ler ama suçu ken­di­le­rin­de ara­ya­ca­ğı­na hep Koca Reise yük­le­di­ler.
Ekrem Orhon ne böyle yılda bir kez an­may­la ne ya­zı­la­cak üç beş satır ya­zıy­la an­la­tı­la­ma­ya­cak kadar Rize aşığı bir dev­let ada­mıy­dı.
Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.
Vefat et­me­siy­le ara­mız­dan ay­rıl­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nen­ler­de­nim, hiz­met ve ha­yal­le­ri hep ile­ri­de ola­cak­tır aynen Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu ve Ovit aşımı gibi.
Şimdi son vefa ola­rak Ovit Tü­ne­li­nin adı­nın (Ekrem Orhon Ovit Tü­ne­li) ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.