“ÇAYKUR BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

HANÇEROĞLU VE KARADAĞ’DAN MESAJ:

“ÇAYKUR BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Tev­fik Han­çe­roğ­lu ve Sul­tan Murat Ka­ra­dağ, göz­be­bek­le­ri Çay­kur’da ya­pı­la­cak, alı­na­cak her türlü ka­rar­da söz sa­hi­bi olmak is­te­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı, “Biz ku­ru­mu­mu­zun bütün or­gan­la­rı­na sahip çı­kı­yo­ruz. Bu kurum böl­ge­nin ol­maz­sa ol­ma­zı­dır” dedi.

Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Tev­fik Han­çe­roğ­lu, Sul­tan Murat Ka­ra­dağ ile Doğu Ka­ra­de­niz Şube Baş­ka­nı Hasan Fehmi Bur­sa­lı, Rize’de basın men­sup­la­rı ile bir araya geldi.

Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sul­tan Murat Ka­ra­dağ, uzun za­man­dır böl­ge­de bek­le­nen toplu iş söz­leş­me­le­ri ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak “2 yıl ön­ce­ki toplu iş söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri­ne kadar kamu çer­çe­ve pro­to­kol­le­ri bağ­la­yı­cı de­ğil­di. Sa­de­ce tav­si­ye ni­te­li­ğin­dey­di. 2 yıl önce kamu söz­leş­me pro­to­kol­le­ri kap­sa­mın­da bağ­la­yı­cı bir karar çıktı. Buna is­ti­na­den bizim gö­rüş­me­le­ri­miz kamu pro­to­kol­le­ri çer­çe­ve­sin­de devam etti. Biz bu yıl Hak-İş’in bir tas­lak ça­lış­ma­sı­na ka­tıl­dık. Şu­be­mi­zin bize gön­der­di­ği fab­ri­ka­lar­dan alı­nan ta­lep­le­ri önem arz eden­le­ri bu tas­la­ğa koy­duk” dedi.
‘700 BİNE YAKIN İŞÇİ İÇİN SÖZ­LEŞ­ME GÖ­RÜŞ­MESİ SÜ­RÜ­YOR’
Ta­şe­ron­dan kad­ro­ya geçen iş­çi­ler­den sonra 700 bine yakın kamu iş­çi­si adına toplu iş söz­leş­me­si ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Ka­ra­dağ, “Bu­ra­da iki kon­fe­de­ras­yon ortak bir tas­lak ya­pa­rak bu yıl ilk kez ma­sa­ya otur­du. Hü­kü­met ta­ra­fın­dan ilk tek­lif; bi­rin­ci altı ay için yüzde 9, artı dört bin lira kadar yüz ve yüz elli TL ci­va­rın­dan iyi­leş­tir­me tek­li­fi oldu. Buna karşı iki kon­fe­de­ras­yon de­ğer­len­di­rip mut­la­ka bir tek­lif ya­pı­la­cak­tır. Toplu iş söz­leş­me­si­nin ne zaman bi­te­ce­ği­nin, kamu çer­çe­ve pro­to­ko­lü bit­me­den net bir ka­ra­rı olmaz. Umu­yo­ruz ki bu sene şart­la­rı­mı­za uygun bir tas­lak çi­zi­lir” diye ko­nuş­tu.
‘ÇAYA VE ÇAY­KUR’A SAHİP ÇI­KI­YO­RUZ’
ÇAY­KUR’daki iş­çi­ler için ek bir kamu çer­çe­ve pro­to­ko­lü yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Ka­ra­dağ, “Buda bizim sen­di­ka­mı­zın gü­cü­nü gös­te­ri­yor. Bu yılda ta­lep­le­ri

­miz üze­rin­de de­ğer­len­dir­me­le­ri­mi­ze devam ede­ce­ğiz. Yö­re­miz­de çaya, ÇAY­KUR’a sahip çıkan ve bi­rin­ci de­re­ce ön­cü­lü­ğü­nü veren sen­di­ka­yız. Çay sek­tö­rün­de­ki diğer ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da biz­le­re üye ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
HAN­ÇE­ROĞ­LU: ALIN TERİ VE EMEĞE SAY­GI­LI OLUN
Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel baş­kan Yar­dım­cı­sı Tev­fik Han­çe­roğ­lu da ÇAY­KUR’la bir toplu söz­leş­me sü­re­ci ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, “Toplu söz­leş­me sü­re­ci­miz önü­müz­de­ki sü­reç­te bit­miş olur. İki kon­fe­de­ras­yon çok güçlü bir şe­kil­de toplu iş söz­leş­me­si­ne otu­ru­yor. Ama­cı­mız iş­çi­yi enf­las­yo­nun al­tın­da­ki ra­kam­la­ra ez­dir­me­mek. Bu süreç içe­ri­sin­de bir yılda Rize böl­ge­miz­de iki tane gü­zi­de ku­ru­lu­şu­muz ör­güt­len­di. Şu anda çay sek­tö­rün­de ki ilk üç önce ÇAY­KUR on bin ça­lı­şa­nı, sonra Doğuş çay iki bin beş­yüz ça­lı­şa­nı ve Ofçay bin yüz ça­lı­şıy­la be­ra­ber artık Öz-Gı­da İş sen­di­ka­sı­nın yet­ki­li ol­du­ğu iş yer­le­ri ara­sı­na ka­tıl­mış­tır. Gel­miş ol­du­ğu­muz sü­reç­te

Ofçay ve Do­ğuş­çay ile mah­ke­me­li­ğiz. Bu iki iş ye­ri­ne bu­ra­dan ses­len­mek is­ti­yo­ruz. Haklı da­va­mız­da sa­de­ce sü­re­ci uza­ta­rak eli­ni­ze hiç­bir şey geç­mez. Lüt­fen ora­lar­da ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın alın te­ri­ne, eme­ği­ne say­gı­lı olun. Yan­lış­tan dö­ne­rek mah­ke­me sü­re­ci­ni­zi ge­ri­ye çekin. İşçi­ler­de Toplu İş Söz­leş­me­si sü­re­ci­ne ka­vuş­muş olsun” dedi.
‘ÇAY­KUR BİZİM GÖZ­BE­BEĞİMİZ’
Öz-Gı­da İş Sen­di­ka­sı’nın son bir yılda 3500 iş­çi­yi Doğu Ka­ra­de­niz Rize Şube Baş­kan­lı­ğı bün­ye­si­ne ilave et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Han­çe­roğ­lu, “ÇAY­KUR bizim göz­be­be­ği­miz. ÇAY­KUR’la il­gi­li ya­pı­la­cak, alı­na­cak her türlü ka­rar­da söz sa­hi­bi olmak is­ti­yo­ruz. Biz ku­ru­mu­mu­zun bütün or­gan­la­rı­na sahip çı­kı­yo­ruz. Bu kurum böl­ge­nin ol­maz­sa ol­ma­zı­dır. Son iki sene içe­ri­sin­de 6 ayrı büyük iş yeri ör­güt­le­dik. Bir­ço­ğun­da toplu iş söz­leş­me­si yap­tık. Söz­leş­me­mi­zin devam et­ti­ği yer­ler var” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Hasan KA­LEN­DER