SoloTürk’ün Rize Gösterisi ertelendi

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ak­ro­ba­si ekibi SO­LO­TÜRK’ün 4 Ağus­tos’ta Rize’de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği gös­te­ri prog­ra­mı ileri bir ta­ri­he er­te­len­di.

Rize Be­le­di­ye­si’nin kat­kı­la­rıy­la Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ak­ro­ba­si ekibi SO­LO­TÜRK’ün 4 Ağus­tos Çar­şam­ba günü saat 18.00’de Rize’de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği gös­te­ri uçu­şu­nun Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ka­ra­rı ileri bir ta­ri­he er­te­len­di­ği bil­di­ril­di. Rize Be­le­di­ye­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “4 Ağus­tos 2021 Çar­şam­ba günü saat 18.00’de plan­la­nan SO­LO­TÜRK gös­te­ri­si­nin, Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’nın ka­ra­rı do­la­yı­sıy­la ileri bir ta­ri­he er­te­len­di­ği tüm hal­kı­mı­za say­gıy­la du­yu­ru­lur.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi