Doğu Karadeniz’den 7 Ayda 842 Milyon 641 Bin Dolarlık İhracat

Doğu Ka­ra­de­niz’deki 4 ilden ocak-tem­muz dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat 842 mil­yon 641 bin dolar oldu.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, so­rum­lu­luk alan­la­rın­da­ki Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den bu yılın 7 aylık dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın, geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 9 ar­ta­rak 842 mil­yon 641 bin 317 do­la­ra yük­sel­di­ği­ni bil­dir­di.
Kal­yon­cu, Trab­zon’dan ya­pı­lan ih­ra­ca­tın bu dö­nem­de geçen yıla göre yüzde 4 ar­tış­la 656 mil­yon 938 bin 811 do­la­rı bul­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
Söz ko­nu­su dö­nem­de, Art­vin’den ya­pı­lan ih­ra­ca­tın yüzde 6 dü­şüş­le 31 mil­yon 101 bin 780 do­la­ra ge­ri­le­di­ği­ni be­lir­ten Kal­yon­cu, Rize’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın yüzde 56 ar­tış­la 118 mil­yon 914 bin 969 do­la­ra, Gü­müş­ha­ne’den ya­pı­lan ih­ra­ca­tın da yüzde 27 ar­tış­la 35 mil­yon 685 bin 757 do­la­ra yük­sel­di­ği­ni ak­tar­dı.
Kal­yon­cu, anı­lan dö­nem­de ya­pı­lan ih­ra­ca­tın 438 mil­yon 294 bin 733 do­lar­lık kıs­mı­nı fın­dık ve ma­mul­le­ri­nin, 118 mil­yon 115 bin 117 do­lar­lık kıs­mı­nı yaş meyve ve sebze ürün­le­ri­nin, 100 mil­yon 769 bin 787 do­lar­lık kıs­mı­nı maden ve metal ürün­le­ri­nin, 66 mil­yon 430 bin 399 do­lar­lık kıs­mı­nı ise su ürün­le­ri sek­tö­rü­nün oluş­tur­du­ğu­na dik­ka­ti çekti.
Kal­yon­cu, Doğu Ka­ra­de­niz’den 7 ayda 125 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du:
“En fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Al­man­ya, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti ve Gür­cis­tan oldu. Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat, geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 33 arttı, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 43 ve Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ise yüzde 32 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­dı.
Ülke ge­ne­li ih­ra­ca­tı­mız­da ya­şa­nan artış tren­di pa­ra­le­lin­de bölge ih­ra­ca­tı­mı­zın yılın 7 ayını artış tren­di ile ka­pat­ma­sı, 2021 yı­lı­nın ta­ma­mı­nı ih­ra­cat ar­tı­şı ile ka­pa­ta­ca­ğı­mız yö­nün­de­ki ümit­le­ri­mi­zi güç­len­dir­mek­te­dir.”

Haber Merkezi