BDDK, selden etkilenen bölgelerde kredi kartı taksitlerini iki katına çıkardı

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK), sel­den et­ki­le­nen böl­ge­ler­de kredi kartı tak­sit­le­ri­nin 1 Ocak 2022’ye kadar iki ka­tı­na çı­ka­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

BDDK’dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, 1 Ocak 2022’ye kadar Düzce, Rize ve Art­vin İlle­rin­de ya­pı­lan alış­ve­riş­ler­de kredi kartı tak­sit­len­dir­me sü­re­le­ri iki katı ola­rak uy­gu­la­na­cak.
Ban­ka­la­rın Kredi İşlem­le­ri­ne İliş­kin Yö­net­me­li­ğin il­gi­li mad­de­sin­ce alı­nan ka­ra­ra göre ise kredi va­de­le­ri­nin hem yeni kul­lan­dı­rı­la­cak hem de ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­cak kre­di­ler için yö­net­me­lik­te­ki sü­re­le­re tabi ol­mak­sı­zın, öde­me­siz dö­nem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı da dahil olmak üzere ban­ka­lar­ca be­lir­le­ne­ce­ği ak­ta­rıl­dı.


Haber Merkezi