Üniversite, burs imkanlarını duyurdu

Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı (2021-YKS) so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Aday­lar ter­cih­le­ri­ni 05-20 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­re­bi­lecek. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si de, sınav son­ra­sı aday öğ­ren­ci­le­re sağ­la­ya­ca­ğı burs­lar hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ler verdi. Üni­ver­si­te, ken­di­le­ri­ni ter­cih eden aday­la­ra ‘Yöre Bursu, Ter­cih Bursu ve Ru­me­li Bursu’ ve­re­ce­ği­ni du­yur­du.

6 yıl­lık genç bir üni­ver­si­te ol­ma­la­rı­na rağ­men, dünya üni­ver­si­te­si olma yo­lun­da hızlı adım­lar­la iler­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Reh­ber­lik Uz­ma­nı Tuğba Zırıh öğ­ren­ci­le­re sun­duk­la­rı burs im­kân­la­rı ile il­gi­li bilgi verdi. “Üni­ver­si­te­mi­zin Yöre Bursu, Ter­cih Bursu ve Ru­me­li Bursu olmak üzere üç çeşit burs se­çe­ne­ği yer alı­yor” diyen Zırıh söz­le­ri­ne şöyle devam etti;
“İlk 3 ter­cih­te %45 Yöre Bur­su­muz, İstan­bul İli Ar­na­vut­köy, Av­cı­lar, Ba­şak­şe­hir, Bey­lik­dü­zü, Bü­yük­çek­me­ce, Ça­tal­ca, Esen­yurt ve Si­liv­ri İlçe­le­ri Te­kir­dağ İli ve tüm il­çe­le­ri, Kırk­la­re­li İli ve tüm il­çe­le­ri, Edir­ne İli ve tüm il­çe­le­ri­ni kap­sı­yor. Li­sans ve ön li­sans prog­ram­la­rı için (İlk ve Acil Yar­dım Prog­ra­mı ha­ri­cin­de), ilk üç ter­cih­te yazan ve yer­le­şen tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yüzde 45 ora­nın­da yöre bursu ve­re­rek öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze aka­de­mik eği­tim im­kâ­nı su­nu­yo­ruz.’’
Zırıh, ‘’Bir diğer bur­su­muz olan, ilk 5 ter­cih­te %30 ter­cih bur­su­muz ile ilk 5 ter­cih­te üni­ver­si­te­mi­zi ter­cih eden ve ÖSYM Ba­şa­rı bursu ile yer­le­şen tüm öğ­ren­ci­le­re tüm bölüm ve prog­ram­lar­da + yüzde 30 ora­nın­da Ter­cih Bursu ola­na­ğı sağ­lı­yo­ruz’’dedi.
Tuğba Zırıh, “Yöre Bursu kap­sa­mı dı­şın­da kalan böl­ge­ler­de üni­ver­si­te­mi­zin tüm li­sans bö­lüm­le­ri (Psi­ko­lo­ji Bö­lü­mü Hariç) ile Ön­li­sans Prog­ram­la­rın­da (İlk ve Acil Yar­dım Prog­ra­mı Hariç) tam üc­ret­li ola­rak ilk 3 ter­ci­hin­de yazan ve yer­le­şen öğ­ren­ci­le­re 2020 – 2021 Eği­tim öğ­re­tim üc­re­ti mali ka­yıt­la­rın­da Li­sans Bö­lüm­le­rin­de, yüzde 30+ yüzde 30, ön­li­sans bö­lüm­le­rin­de ise yüzde 30 + yüzde 15 ora­nın­da ilk 3 ter­cih­te Ru­me­li Bursu uy­gu­la­na­cak­tır” dedi ve ek­le­di: “Öğ­ren­ci­ler ter­cih­le­ri­ni ya­par­ken, bu burs de­tay­la­rı­nı in­ce­le­mek ve bilgi almak için call cen­ter üze­rin­den üni­ver­si­te yet­ki­li­le­ri­ne ya da web si­te­miz­den de­tay­lı bil­gi­ye ula­şa­bi­lir­ler’’


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen