İlkel Teleferik Kazaları Ölümlere Neden Olmaya Devam Ediyor

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de özel­lik­le Rize, Trab­zon ve Art­vin’de yük ta­şı­mak için sıkça kul­la­nı­lan ilkel te­le­fe­rik­ler ölüm­le­re neden ol­ma­ya devam edi­yor.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de özel­lik­le Rize, Trab­zon ve Art­vin’de yük ta­şı­mak için sıkça kul­la­nı­lan ilkel te­le­fe­rik­ler ölüm­le­re neden ol­ma­ya devam edi­yor.
Rize Ma­ki­ne Mü­hen­dis­le­ri Odası’nın ra­po­ru­na göre, son 10 yılda ilkel te­le­fe­rik­ler ne­de­niy­le mey­da­na gelen ka­za­lar­da 17 kişi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 2021 yı­lın­da ise Rize’de 2 kişi ilkel te­le­fe­rik ka­za­sıy­la ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken bu­gü­ne kadar yüz­ler­ce kişi ise uzuv kaybı ve felç dahil ya­ra­lan­dı. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Rize Ma­ki­ne Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Metin Bı­çak­çı, ilkel te­le­fe­rik­ler için yılda 1 kez de­net­le­me ya­pıl­ma­sı ve yeni ya­pı­la­cak te­le­fe­rik­ler­de bir mü­hen­dis­lik he­sa­bı ya­pıl­dık­tan sonra elekt­rik bağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vurgu yaptı. İlkel te­le­fe­rik­le­rin ge­li­şi güzel ya­pıl­dı­ğı­nı ve böl­ge­de yo­ğun­luk­ta kul­la­nıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Baş­kan Bı­çak­çı “Böl­ge­miz­de özel­lik­le çay alan­la­rın­da çay­la­rın ta­şın­ma­sın­da, fın­dık alan­la­rın­da fın­dık­la­rın ta­şın­ma­sın­da, or­man­lık ara­zi­de ağaç­la­rın ta­şın­ma­sın­da ilkel te­le­fe­rik de­di­ği­miz va­ran­gel­ler kul­la­nı­lı­yor. Bu te­le­fe­rik­ler mü­hen­dis­lik tek­no­lo­ji­si ge­rek­tir­me­yen ge­li­şi güzel yer­ler­de üre­ti­len, hiç­bir hiz­met ni­te­lik bel­ge­si veya TSE’den belge is­ten­me­yen, bir stan­dar­dı ol­ma­yan te­le­fe­rik­ler. Ve ne yazık ki he yıl or­ta­la­ma 2 in­sa­nı­mız ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor. Yüz­ler­ce kişi de ya­ra­la­nı­yor. Tabi bun­lar ka­yıt­la­ra gi­ren­ler. Ka­yıt­la­ra gir­me­yen ya­ra­lan­ma­la­rı da he­sap­lar­sak bunun bir­kaç katı ola­bi­lir” dedi.
“Mü­hen­dis­lik bi­li­mi­nin ge­rek­tir­di­ği tek­ni­ğe uygun ol­ma­sı ge­re­ki­yor”
Te­le­fe­rik­le­rin üre­ti­min­den kul­la­nı­mı­na göre tek­ni­ği­ne uygun ola­rak mü­hen­dis­lik he­sap­la­rıy­la ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni al­tı­nı çizen Bı­çak­çı “Böl­ge­mi­zin en­ge­be­li oluşu, ula­şı­mın zor­lu­ğu ne­de­niy­le va­tan­da­şı­mız ne yazık ki bu te­le­fe­rik­le­re ih­ti­yaç du­yu­yor­lar. İhti­yaç du­yu­yor­lar ama ne yazık ki herhan­gi bir kont­rol­lü de­net­le­me­si ol­ma­dı­ğı için de ek­sik­lik­ler­le bir­lik­te bu te­le­fe­rik­le­ri kul­la­nı­yor­lar. Bu te­le­fe­rik­le­rin bir kere bir sa­hi­bi ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ge­li­şi güzel kul­la­nıl­ma­ma­sı, açık bı­ra­kıl­ma­ma­sı ve te­le­fe­ri­ğin üre­tim aşa­ma­sın­dan, mon­taj aşa­ma­sın­dan, kul­la­nı­mı­na kadar bütün aşa­ma­la­rı­nın mü­hen­dis­lik bi­li­mi­nin ge­rek­tir­di­ği tek­ni­ği­ne uygun bir şe­kil­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“İnsan­la­rın ta­şın­ma­sı kabul edi­le­bi­lir bir durum değil”
İnsan­la­rın yük ta­şı­mak amaç­lı ku­ru­lan ilkel te­le­fe­rik­le­re ke­sin­lik­le bin­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni, canlı bir hay­va­nın dahi bu te­le­fe­rik­ler­le ta­şın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Baş­kan Bı­çak­çı “Mev­cut te­le­fe­rik­ler en azın­dan sene de 1 kez kont­rol edil­sin. Ek­sik­lik­ler te­le­fe­rik kul­la­nı­cı­sı ta­ra­fın­dan gi­de­ril­me­den kul­la­nı­ma açıl­ma­sın, ge­re­kir­se mü­hür­len­sin ve elekt­rik bağ­lan­ma­sın. Bu durum en azın­dan te­le­fe­rik­le­rin yan­lış kul­la­nı­mı ne­de­niy­le mey­da­na gelen ka­za­la­rın önünü kes­miş ola­cak. Ha­ta­lı kul­la­nım­lar, bi­linç­siz kul­la­nım­lar söz ko­nu­su. Te­le­fe­rik­ler­le in­san­la­rın ta­şın­ma­sı asla ve asla kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir. Bu te­le­fe­rik­ler sa­de­ce yük ta­şı­ma­sı­na uy­gun­dur. Onun dı­şın­da canlı hay­van ta­şın­ma­sı­na bile uygun de­ğil­dir. Do­la­yı­sıy­la in­san­la­rın bu te­le­fe­rik­le­re hiç­bir şe­kil­de bin­me­me­si ge­re­ki­yor” diye ko­nuş­tu.
“Son 10 yılda ölen­le­rin çoğu düşme so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti”

Te­le­fe­rik ka­za­la­rın­da­ki en büyük et­ken­le­re dik­kat çeken Bı­çak­çı “Te­le­fe­ri­ğin bir baş nok­ta­sı bir de dip nok­ta­sı var­dır, arada da 2 tane sırma tel var­dır. Do­la­yı­sıy­la ha­ber­siz ça­lış­tır­ma­da o gü­zer­ga­hın üze­rin­de in­san­la­rın ol­ma­sı ve in­san­la­rın zarar gör­me­si söz ko­nu­su. En son ki ka­za­da da buna ben­zer bir olay­la va­tan­da­şı­mı­zı kay­bet­tik. Bun­dan 5 günce 1 va­tan­da­şı­mı­zı daha kay­bet­tik. Te­le­fe­rik­le­rin bu ne­den­le zo­run­lu ola­rak bir ça­lış­tı­rı­cı­sı­nın ol­ma­sı ve ka­bin­le­ri­nin ka­pa­lı tu­tul­ma­sı ge­re­ki­yor. Yük plat­form­la­rı­nın tek­ni­ğe uygun ya­pıl­ma­ma­sın­dan ötürü yük düş­me­le­ri de mey­da­na ge­li­yor. Bu plat­form­la­ra in­san­lar­da zaman zaman bin­di­ği için in­san­lar ken­di­le­ri dü­şü­yor. Son 10 yılda or­ta­ya çıkan ka­za­lar­dan 10 ta­ne­si bu şe­kil­de ve­fat­la so­nuç­lan­mış ka­za­lar. Diğer bir ne­den­de te­le­fe­rik­le­rin elekt­rik ak­sam­la­rı­nın açık­ta bu­lun­ma­sı. Ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­ma­sın­dan kay­nak­lı or­ta­ya çıkan arı­za­lar, ha­sar­lar ve ölüm­ler söz ko­nu­su. Bir diğer etken ta­şı­yı­cı tel de­di­ği­miz sırma telin doğru se­çil­me­me­si ve za­ma­nın­da de­ğiş­ti­ril­me­me­si. So­nuç­ta bu sırma tel kul­lan­dık­ça za­man­la hasar gö­rü­le­bi­li­yor ve kı­rı­la­bi­li­yor. 6 nok­ta­da kı­rıl­ma ol­duy­sa sırma tel­le­rin tek­ni­ği­ne uygun ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor. Bu iş­lem­de ya­pıl­ma­yın­ca en son ka­za­da ol­du­ğu gibi sırma telin kop­ma­sı so­nu­cu va­tan­daş­la­rı­mı­zı kay­be­di­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi