MİLLETİN ÇOCUKLARI YARALARI SARIYOR

An­tal­ya Ma­nav­gat’ta baş­la­yan ve Tür­ki­ye’nin 30 fark­lı ilin­de çıkan ve or­man­la­rı­mı­zın büyük bö­lü­mü­nü saran, can ve mal kay­bı­na yol açıp bir­çok ma­hal­le­nin tah­li­ye­si­ne sebep olan yan­gın ha­be­riy­le Deniz Fe­ne­ri acil yar­dım ekip­le­ri ha­re­ke­te geçti.

Sön­dür­me ve tah­li­ye­de yer alan ekip­ler aynı za­man­da yan­gın­dan zarar gören aile­le­rin de ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek için bir dizi ça­lış­ma ya­pı­yor.

“An­tal­ya ve Afyon” tem­sil­ci­li­ği ekip­le­ri fe­la­ke­tin baş­la­dı­ğı ilk andan iti­ba­ren ha­re­ke­te ge­çe­rek gece gün­düz mağ­dur aile­le­rin ve yan­gın sön­dür­me­de can­la­rı pa­ha­sı­na ça­lı­şan orman iş­çi­le­ri­ne des­tek olu­yor.

An­tal­ya Ma­nav­gat başta olmak üzere yar­dım böl­ge­le­ri­ne ula­şan ekip­ler Kı­ya­fet, te­miz­lik ve ki­şi­sel hij­yen ürün­le­ri­nin da­ğı­tı­mı­na baş­la­dı. Böl­ge­de­ki tüm can­lı­la­ra yar­dım ulaş­tır­ma­ya ça­lı­şan ekip­ler, su prob­le­mi ya­şa­yan kedi, köpek ve diğer hay­van­la­rın da ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­de­ri­yor. Zor gün­ler ya­şa­yan ül­ke­miz için yeşil vatan se­fer­ber­li­ği baş­la­tan Deniz Fe­ne­ri, “Şimdi Mil­let­çe Da­ya­nış­ma Vakti” di­ye­rek mağ­dur du­ru­ma düş­müş ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re yar­dım için kam­pan­ya baş­lat­tı. Ha­yır­se­ver­ler AFET yazıp 5560’a SMS ata­ra­k­10 TL ba­ğış­ta bu­lu­na­rak ya­ra­la­rı sar­ma­ya kat­kı­da bu­lu­na­bi­lir. Ay­rı­ca “1 Mil­yon Genç 1 Mil­yon Fidan” kam­pan­ya­sıy­la ül­ke­miz or­man­la­rı­nın yanan her kö­şe­si­ni iyi­lik­le ye­şert­me gi­ri­şi­mi baş­lat­tı. Ha­yır­se­ver­ler FİDAN yazıp 5560’a SMS gön­de­re­rek Deniz Fe­ne­ri’nin kam­pan­ya­sı­na 10 TL ba­ğış­ta bu­lu­na­bi­lir.


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın