ÇAYKUR HER YIL DAHA İYİ YÖNETİLİYOR

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­mi­zin yarım asır­dır en önem­li eko­no­mik ve is­tih­dam lo­ko­mo­ti­fi, kısa adı KİT olan İkti­sa­di Dev­let Te­şek­kü­lü, ÇAY­KUR’u yaz­mak için ön­ce­lik­le bu de­va­sa dev­let te­şek­kü­lü­nün geç­mi­şi­ni ve bu­gü­nü­nü iyi ta­nı­mak, bil­mek ve iyi ana­liz etmek la­zım­dır.
ÇAY­KUR’un ta­rih­çe­si­ne git­me­ye­ce­ğim. O zaman çok uzun bir yazı olur ve yazı kö­şem­de yer kal­maz. Özet’le ÇAY­KUR; 1940 yı­lın­da çı­ka­rı­lan 3788 Sa­yı­lı Çay Ka­nu­nu ile ül­ke­miz çay­cı­lı­ğı gü­ven­ce al­tı­na alın­mış ve çay bah­çe­si ku­ra­cak­la­ra ruh­sat­na­me alma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­miş­tir. Bu yasal ge­liş­me­nin ar­dın­dan çay tarım alan­la­rı gi­de­rek ge­niş­le­miş ve üre­tim mik­ta­rı hızla yük­sel­miş­tir. ÇAY­KUR, 47 Yaş Çay İşleme Fab­ri­ka­sı, 1 Çay Pa­ket­le­me Fab­ri­ka­sı, 1 Pa­zar­la­ma ve Üre­tim Bölge Mü­dür­lü­ğü, 8 Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü, Ana­ta­mir Fab­ri­ka­sı, Ata­türk Çay ve Bahçe Kül­tür­le­ri Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Mü­dür­lü­ğü ve bin­ler­ce ça­lı­şa­nı ile 11.000 bin ton/gün yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si ile Tür­ki­ye’de çay ta­rı­mı ya­pı­lan, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de çay sek­tö­rü­nün en büyük ve en güçlü lider ku­ru­lu­şu­dur. Çayda en büyük pa­za­ra sahip olan ÇAY­KUR; Böl­ge­de üre­ti­len yaş çay ürü­nü­nün yıl­la­ra göre de­ğiş­mek­le bir­lik­te yak­la­şık %55-60´i ÇAY­KUR ta­ra­fın­dan satın alın­mak­ta­dır. ÇAY­KUR’un yurt içi kuru çay pi­ya­sa­sın­da­ki pazar payı ise yak­la­şık %50-55 yük­sel­miş­tir.
ÇAY­KUR üret­ti­ği on­lar­ca çay çe­şit­le­ri­ni fark­lı coğ­raf­ya­lar­da­ki 115 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pı­yor. D. Ka­ra­de­niz böl­ge­miz­de 830 bin dekar alan­da 1 mil­yo­nun üze­rin­de üre­ti­ci aile ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yaş çay ha­sa­dı­nın 20 yıl ön­ce­si­ne git­ti­ği­miz­de, yaş çay kam­pan­ya­sı­nın baş­la­ma­sıy­sa bir­lik­te böl­ge­de ça­yı­nı top­la­yıp vak­tin­de sa­ta­ma­yan, ürü­nün be­de­li­ni ala­ma­yan, vak­tin­de sa­tı­la­ma­dı­ğı için zayi olan yaş cay ürünü de­ni­ze dö­ken­ler, hay­van­la­rın al­tı­na se­ren­le­ri unut­ma­dık. 2000’lı yıl­lar ön­ce­sin­de üre­ti­ci­le­rin çay­la­rı­nı top­la­yıp sat­ma­sı, ürün be­del­le­ri­ni ala­bil­me­le­ri başta özel sek­tör olmak üzere iş­let­me­le­rin keyfi po­li­ti­ka­la­rı­na kal­mış­tı. Her yaş çay kam­pan­ya­sı ön­ce­si ve kam­pan­ya­la­rın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­tir, ÇAY­KUR özel­le­şi­yor, üre­ti­ci­ler yaşa çay ta­ba­nı­nı çok düşük buldu, üre­ti­ci­ler yaş çay­la­rı­nı sa­ta­mı­yor ve yaş çay be­del­le­ri­ni vak­tin­de ala­mı­yor ha­ber­le­ri ve kav­ga­la­rı ay­lar­ca ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da haber olur­du. Çay ha­sa­dın­da büyük mağ­du­ri­yet­ler ya­şa­nır­dı. Bin­ler­ce üre­ti­ci­nin ham mad­de­si so­rum­suz özel sek­tör fab­ri­ka­la­rı ta­ra­fın­dan ser­ma­ye ya­pı­la­rak kul­la­nı­lır­dı. Böl­ge­de her yıl kar­ga­şa için­de devam eden yaş çay kam­pan­ya­la­rı, üre­ti­ci­le­ri bez­di­rir, bir hayli yorar, yıp­ra­tır ve mut­suz bir şe­kil­de son bu­lur­du. Şimdi ge­le­lim ÇAY­KUR’un bu­gün­kü du­ru­mu­na. 35 yıl­lık ga­ze­te­ci­lik ve yö­ne­ti­ci­lik ha­ya­tım­da, böl­ge­me in­sa­nı­mı­zın eko­no­mik re­fa­hı ve en çok iş is­tih­da­mı sağ­la­yan kurum ola­rak ÇAY­KUR’u hep önem­se­dim. Ben­de­niz­de as­ker­lik dö­nü­şü iki yıl Çay­kur İyi­de­re Çay Fab­ri­ka­sı la­bo­ra­tu­va­rın­da görev yap­tım. Son­ra­sın­da is­ti­fa ede­rek ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni ter­cih ettim. Yıl­lar­ca Çay­kur’un ha­ber­le­ri­ni ya­pı­yor ve Çay­kur’la il­gi­li ma­ka­le­ler ya­zı­yo­rum. 30 yıl­dır aktif ola­rak ya­kın­dan takip et­ti­ğim Çay­kur son 18 yıl­dır ta­ri­hi­nin en güçlü ve en so­run­suz yıl­la­rı­nı ya­şa­mak­ta­dır. Geç­miş­te nasıl rah­met­li Baş­ba­kan Ahmet Mesut Yıl­maz ta­ra­fın­dan Çay­kur’un özel­leş­ti­ril­me­si­ne izin ve­ril­me­diy­se, bu­gün­de 2003 yı­lın­da güçlü bir şe­kil­de tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­le­rek, T.C. Baş­ba­ka­nı ola­rak ül­ke­mi­zi yö­net­me­ye baş­la­yan ve bugün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 12’cı Cum­hur­baş­ka­nı­mız olan sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın akıl­cı eko­no­mik po­li­ti­ka­la­rı ve tec­rü­be­li bir si­ya­set­çi ola­rak yıl­lar­dır ya­kın­dan bil­di­ği çayın so­run­la­rı­nın ya­nın­da, ÇAY­KUR ‘uda çok iyi ta­nı­yıp takip et­me­si so­nu­cu böl­ge­nin tek al­ter­na­tif­siz geçim kay­na­ğı olan çaya ve ÇAY­KUR’a yıl­lar­dır eko­no­mik ola­rak rahat bir nefes al­dır­ma­ya devam et­mek­te­dir. Çay­kur’da sn. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın daha önce gö­re­ve ge­tir­di­ği, Çay­kur Genel Mü­dür­le­ri ve YK Baş­kan­la­rı­nın bu gü­zi­de ku­ru­ma yıl­lar­ca ver­miş ol­duk­la­rı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı yaz­ma­ya­ca­ğım. Yazı yaz­dı­ğım köşem şim­di­lik buna mü­sa­it de­ğil­dir. Bir ga­ze­te­ci ve ya­za­rın ger­çek­le­ri de yaz­mak mes­le­ği­mi­zin ge­re­ği­dir. Ga­ze­te­ci haber ya­zar­ken tek ta­ra­fı di­ne­le­mez, tek ta­ra­fın söy­le­dik­le­ri­ni ka­le­me almaz, olayı ve ya ki­şi­le­ri kar­şı­lık­lı din­ler ob­jek­tif yazar, tek ta­raf­lı süb­jek­tif yaz­maz. Güneş bal­çık­la sı­van­maz. Her­ke­sin gör­dü­ğü­nü, ya­şa­dı­ğı­nı, bil­di­ği­ni, yan­lış ve ger­çek ol­ma­yan söz­ler­le de­ğiş­ti­re­mez­si­niz, ört bas ede­mez­si­niz, in­sa­nın gön­lü­nü in­cit­miş olur­su­nuz. Bugün ma­ale­sef henüz yasal bir sı­nır­la­ma ha­ya­ta ge­çi­ril­me­di­ğin­den bin­ler­ce sos­yal medya mec­ra­sın­da, yaz­dı­ğı­mız yazı ve ha­ber­le­rin yorum kıs­mın­da, çakma isim­ler­le, nef­ret dili içe­ren, si­ya­si saik içe­ren, mak­sat­lı, küçük dü­şür­me, iti­bar­sız­laş­tır­ma, çıkar, men­fa­at te­rim­le­ri­ni kul­lan­ma gibi hiç bir Müs­lü­man in­sa­na ya­kış­ma­ya­cak asıl­sız yo­rum­lar ya­zıl­mak­ta­dır. Bu bugün yazı ve haber yazan her­ke­sin ra­hat­sız ol­du­ğu bir ah­la­kı ko­nu­dur. Bu gibi yo­rum­la­ra katkı sağ­la­mak için yazı ve haber gön­der­di­ği­miz haber sit­le­ri­nin edi­tör­le­ri mü­sa­ade et­me­me­li­dir­ler. Bu bir kul hak­kı­dır. Doğ­ru­la­rı yaz­mak ne hik­met­se bazı kesim ve ki­şi­le­re ra­hat­sız­lık ver­mek­te­dir. Bu da bir ahlak so­ru­nu­dur. Bizim kül­tü­rü­müz­de, örf ve adet­le­ri­miz­de, yi­ğit­lik in­ti­kam almak, nef­ret etmek, ka­ra­la­mak, küçük dü­şür­mek hiç de­ğil­dir. Yüce inan­cı­mı­zın ge­re­ği hakkı tes­lim etmek ve ta­ham­mül et­mek­tir. Kim ne derse, kim ne ya­zar­sa yaz­sın! Bugün ÇAY­KUR eko­no­mik ve sos­yal ola­rak Tür­ki­ye’nin ve böl­ge­mi­zin çok büyük de­va­sa bir aile­si ola­rak, mil­yon­lar­ca üre­ti­ci­si, tü­ke­ti­ci­si, sa­tı­cı­sı, iş­çi­si, me­mu­ru ve tüm pay­daş­la­rıy­la sa­de­ce Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de değil, dün­ya­nın yüz­ler­ce ül­ke­sin­de ta­ri­hi­nin en iti­bar­lı, en güçlü, en ka­li­te­li ve en gü­ve­ni­lir sağ­lık içe­ren ürün­le­ri­ni her yıl çe­şit­len­di­re­rek üret­me­ye ve sat­ma­ya devam edi­yor. Ay­rı­ca sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­riy­le tüm in­san­lı­ğın hiz­me­ti­ne ver­miş ol­du­ğu hiz­met­le­ri­ne yeni pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­me­ye devam edi­yor. Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne gel­di­ği gün­den bu­gü­ne değin ve ön­ce­sin­de Çay­kur’un bir­çok de­ği­şik Çay fab­ri­ka­la­rın­da yıl­lar­ca yap­mış ol­du­ğu ba­şa­rı­lı ve tec­rü­be­li gö­rev­le­rin­de­ki bi­ri­kim­le­riy­le, Çay­kur’a çok daha fay­da­lı olmak için mev­cut kad­ro­suy­la bir­lik­te gece, gün­düz mesai mef­hu­mu gö­zet­me­den ça­lı­şan kişin ismi, Çay­kur Genel Müdür ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’dır. Genel Müdür ve YK Baş­ka­nı ALİM; ÇAY­KUR’a te­pe­den ge­ti­ril­miş bi­ri­si de­ğil­dir. Ku­ru­mun bir­çok önem­li ka­de­me­sin­de yıl­lar­ca yap­mış ol­du­ğu yö­ne­ti­ci­lik gö­rev­le­rin­de, ça­lış­kan­lı­ğı, is­ra­fa karşı tu­tu­mu onu ba­şa­rı­ya ta­şı­mış­tır. Yıl­lar­dır Ri­ze­li hem­şe­ri­le­ri­miz önem­li bü­rok­rat­lar ye­tiş­ti­re­me­me­nin şi­ka­ye­tin­den ya­kı­nır du­rur­lar. İşte size, işini de­li­ce­si­ne seven, şim­di­ler­de vakti ol­mu­yor, daha bir­kaç sene ön­ce­sin­de kendi bah­çe­sin­de hafta sonu ça­yı­nı top­la­yıp, sır­tı­na alıp çay alım evine gö­tü­ren, Ri­ze­li milli ve yerli ça­lış­kan bir bü­rok­ra­tı­mız var­dır. Ama çok is­te­di­ği­miz ve so­nun­da Çay­kur Genel Mü­dü­rü­müz ola­rak kıy­met­li Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan ata­ma­sı ger­çek­le­şen sn. ALİM, ça­yı­mı­zın tüm so­run­la­rı­nı ve çö­züm­le­ri­ni çok iyi bilen ve bu so­run­la­ra çözüm için gece, gün­düz de­me­den, mesai mef­hu­mu gö­zet­me­den ça­lı­şan bi­ri­si ola­rak bir kısım mah­fil­ler ta­ra­fın­dan yıp­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. ÇAY­KUR’da ba­şın­dan beri yap­mış ol­du­ğu ta­sar­ruf­lar­la her türlü is­ra­fa son ver­miş, ku­ru­mun dört bir ya­nın­da atıl du­rum­da bu­lu­nan tüm eski, araç, gereç, ma­ki­ne, demir, saç vs. gibi her türlü ak­sa­mı üre­ti­me ka­zan­dır­ma­ya, kurum ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­yecek ve yıl­lar­dır fab­ri­ka­la­rın de­po­la­rın­da, mey­dan­la­rın­da bu­lu­nan ve kul­la­nıl­ma­yan ma­ki­ne ve tü­rev­le­ri­ni ihale yo­luy­la de­ğer­len­di­rip ku­ru­mun ka­sa­sı­na maddi ola­rak dö­nü­şü­mü­nü sağ­la­mış oldu. Başta Genel Mü­dür­lük bi­na­sı olmak üzere, ku­ru­mun ge­ne­lin­de tü­ke­ti­len her türlü ma­ter­ya­le sı­nır­la­ma ve tu­tum­lu­luk alış­kan­lı­ğı­nı ha­ya­ta ge­çir­di. Genel Mü­dü­rü ALİM’ın Çay­kur­da daha önce bu­lun­du­ğu gö­rev­le­ri kı­sa­ca ola­rak bu gö­rev­le­rin­den kı­sa­ca bah­se­de­ce­ğim. 1966 Rize do­ğum­lu olup, Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si İkti­sat Fa­kül­te­si me­zu­nu (1992) olup, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü İşlet­me Ana­bi­lim Da­lın­da Yük­sek Li­sans yaptı.(2013-2014) Çay­kur’da 1992-1994 yıl­la­rı arası si­gor­ta­lı ola­rak ça­lış­tı. Çay­kur Ca­mi­da­ğı Çay Fab­ri­ka­sın­da 5 yıl memur ola­rak görev yaptı. Son­ra­sın­da, Mu­ha­se­be ve Mali İşler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­da Şef oldu. Çay­kur Mu­sa­da­ğı Çay Fab­ri­ka­sın­da Kısım Mü­dü­rü, Genel Mü­dür­lük Mu­ha­se­be ve Mali İşler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­da Şube Mü­dü­rü, Ar­dın­dan 7 yılı aşkın Çay­kur Per­so­nel Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. 28.08.2015 yı­lın­da Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni 04.05.2018)’e kadar sür­dür­dü. Aka­bin­de, Çay­kur Genel Müdür Ve­ki­li, Çay­kur Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı ve so­nun­da, 09.01.2021 ta­ri­hin­de Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı. Çay­kur’un bir kaç yıl­dır yaş çay alım­la­rı, kuru çay sa­tış­la­rı başta olmak üzere rekor üze­ri­ne yeni re­kor­lar kır­dı­ğı bi­le­nen bir ger­çek­tir. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim’in me­sa­isi­nin ço­ğu­nu hafta için­de daha çok böl­ge­de bu­la­nan tüm fab­ri­ka­la­rın­da, bazen de çay alım ev­le­rin­de üre­ti­ci­le­ri din­le­ye­rek ge­çir­di, hafta son­la­rı ise Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da bu­lu­nan Bölge Mü­dür­lük­le­ri­ne ve Çay­kur çay ba­yi­le­ri­ne yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma prog­ram­la­rıy­la, Çay Satış Ma­ğa­za­la­rı­nın bu il­ler­de de ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, ba­yi­le­rin çay de­po­la­rı, Ma­ğa­za­la­rı, çay­lar­la il­gi­li mem­nu­ni­yet ve ya şi­ka­yet gibi sa­tı­cı ve tü­ke­ti­ci ta­lep­le­ri ve is­tek­le­ri­ni, çay sa­tış­la­rı­nın çok daha yük­sek ra­kam­la­ra eriş­me­si için hep bir­lik­te ya­pa­bi­le­cek­le­ri yeni ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bilgi ve fikir pay­la­şım­la­rın­da bu­lun­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’de ça­yı­mı­zın ön­cü­sü ve artık bir dünya mar­ka­sı olan Çay­kur, yaş çay alımı, kuru çay sa­tı­şı ve gün­lük yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­siy­le, so­run­suz ve hu­zur­lu bir şek­li­de ta­ri­hin­de ilk kez ard arda en yük­sek rekor ra­kam­la­rı ba­şa­rı­sı­nı elde et­miş­tir. Genel Müdür Alim; Biz basın men­sup­la­rıy­la zaman zaman yap­mış ol­du­ğu top­lan­tı­la­rın­da, “Rize Ba­sı­nı bizim en büyük yar­dım­cı­mız­dır. Bu ta­ri­he kadar ne yap­tıy­sak ve bun­dan böyle daha da çok ça­lı­şıp ne ya­pı­yor­sak, Allah’ın bu böl­ge­mi­ze lüt­fet­ti­ği en de­ğer­li nimet olan ça­yı­mı­zın ge­le­ce­ği ve he­pi­mi­zin rı­zık­lan­dı­ğı yaş çay üre­ti­ci­le­ri­miz için­dir. Hep söy­lü­yo­rum, Çay, bizim için da­mar­la­rı­mız­da­ki kan gi­bi­dir. Tüm eki­bim­le bir­lik­te, siz­le­rin de des­tek­le­riy­le mesai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin üre­ti­ci­le­ri­miz için, böl­ge­mi­zin eko­no­mik re­fa­hı için fe­da­kar­ca ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz ve et­me­ye de mec­bu­ruz. Ça­lış­ma­la­rı­mız­da biz­le­re her daim des­tek veren de­ğer­li çay üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ve tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­ze de şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­rum.” şek­lin­de her daim güzel duy­gu­lar­da bu­lu­nur. Böl­ge­miz­de ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­ne rağ­men, 2’cı sür­gün yaşa çay kam­pan­ya­sı çay ta­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı 4 ili­miz­de de ka­za­sız be­la­sız ve so­run­suz bir şe­kil­de ta­mam­lan­mak üzer­de­dir. İnşal­lah 3’cu sür­gün­de bi­rin­ci ve ikin­ci sür­gün gibi be­re­ket­li ve her türlü afet­ler­den uzak bir şe­kil­de ta­mam­lan­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Genel Müdür sn. Alim be­ra­be­rin­de genel müdür yar­dım­cı­la­rı ve daire baş­kan­la­rı ile bir­lik­te hemen her gün fab­ri­ka ve alım yer­le­ri­ni de­net­li­yor, alım ve üre­ti­min ak­sa­ma­dan tam ka­pa­si­te sür­dü­rül­me­si ça­lış­ma­la­rı­nı sa­ha­da ye­rin­de takip edi­yor. Çoğu zaman sabah 7’de baş­la­dı­ğı me­sa­isi bo­yun­ca de­ne­tim­le­ri­ni, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun’da gece ya­rı­la­rı­na kadar ara ver­me­den devam edi­yor. Çay sek­tö­rü­nün ve mil­yon­lar­ca üre­ti­ci­mi­zin en büyük te­mi­na­tı olan, ÇAY­KUR’un çok gay­ret­li, çok ça­lış­kan Genel Mü­dü­rü sn. Yusuf Ziya ALİM’ın şahit ol­du­ğum ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı ve­si­le­siy­le gö­nül­den kut­lu­yo­rum. Bu yo­rul­mak bil­me­yen ça­lış­ma­la­rı­na Al­la­hü te­la­dan ko­lay­lık­lar di­li­yo­rum.