Çaykur Rizespor’dan Orman Projesine 15.553 Fidan ve Gol Başına 500 Fidanla Destek

Çay­kur Ri­zes­por, TFF’nin baş­lat­tı­ğı Orman Pro­je­si­ne 15.553 fidan ve Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da ül­ke­mi­zi tem­sil eden her ta­kı­mın at­tı­ğı gol ba­şı­na 500 fi­dan­la des­tek ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu, 2021-2022 fut­bol se­zo­nun­dan baş­la­mak üzere, lig­ler­de gö­rü­len her sarı kart için 1 adet, her kır­mı­zı kart için de 5 adet fidan di­kil­me­si­ne iliş­kin TFF Or­ma­nı Pro­je­si ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­ma­sı­na karar verdi. Ka­ra­rın ar­dın­dan Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü de ül­ke­mi­zin ye­şil­len­di­ril­me­si için Çay­kur Didi Stad­yu­mu’ndaki se­yir­ci ka­pa­si­te­si olan 15.553 fidan ve Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da ül­ke­mi­zi tem­sil eden her ta­kı­mı­mı­zın at­tı­ğı gol ba­şı­na 500 fi­dan­la kam­pan­ya­ya des­tek ve­re­ce­ği­ni du­yur­du.
Süper Lig ku­lüp­le­ri ve fut­bol­cu­lar­dan fidan di­ki­mi kam­pan­ya­sı
Süper Lig ku­lüp­le­rin­den ilk ola­rak Göz­te­pe ata­ca­ğı her gol için 5 fidan di­ke­cek­le­ri­ni du­yu­ra­rak, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü­ne çağ­rı­da bu­lun­du. Ge­lecek se­zon­da ata­cak­la­rı her gole 27 fidan ba­ğış­la­ya­ca­ğı­nı du­yu­ran Ga­zi­an­tep ise sos­yal medya he­sa­bın­dan İstan­bul Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü­nü eti­ket­le­di.
At­tı­ğı gol ba­şı­na 34 fi­dan­la des­tek olan İstan­bul Ba­şak­şe­hir’in da­ve­tiy­le Ay­te­miz Alan­yas­por top­lam­da 1948 fidan ba­ğış­la­dı ve aynı şeh­rin ta­kı­mı Fra­port TAV An­tal­yass­por’a çağ­rı­da bulun­du. An­tal­yas­por da gol ba­şı­na 7 fidan ba­ğış­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ay­rı­ca sezon bo­yun­ca dik­ti­ği­miz fi­dan­la­rın iki ka­tı­nı da Ma­nav­gat il­çe­miz­de di­ke­ce­ğiz.” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Daha sonra An­tal­yas­por’un çağ­rı­sıy­la Trab­zons­por, her gol için plaka kodu olan 61 fidan di­ke­ce­ği­ni du­yur­du ve Çay­kur Ri­zes­por’u des­tek ol­ma­ya davet etti. Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü Çay­kur Didi Stad­yu­mu’ndaki se­yir­ci ka­pa­si­te­si olan 15.553 fidan ve Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da ül­ke­mi­zi tem­sil eden her ta­kı­mın at­tı­ğı gol ba­şı­na 500 fi­dan­la kam­pan­ya­ya des­tek ve­re­ce­ği­ni du­yur­ma­sı­nın ar­dın­dan Si­vass­por Ku­lü­bü­nü des­te­ğe davet etti.
Kam­pan­ya­ya Çay­kur Ri­zes­por’un ar­dın­dan Adana De­mirs­por da dahil oldu.
Fut­bol­cu­lar­dan ise Mert Hakan Yan­daş, İrfan Can Kah­ve­ci, Caner Erkin, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ozan Tufan, Altay Ba­yın­dır, Kerem Ak­tür­koğ­lu, Tay­lan An­tal­ya­lı, Okay Yo­kuş­lu ve Ozan Kabak gibi isim­ler de fidan di­ki­mi kam­pan­ya­sı­na des­tek­te bu­lun­du.


Haber Merkezi