Çaykur Rizespor Teknik Patronu Uygun’dan Tepki Alan Söylemler İle İlgili Açıklama

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Pat­ro­nu Bü­lent Uygun Geç­ti­ği­miz Gün­ler­de Ba­sın­da Yer Alan Alt Ya­pı­da­ki Oyun­cu­la­rın Ye­te­ri Kadar Ça­lış­tı­rıl­ma­dı­ğı Yö­nün­de­ki Tepki Alan Söy­lem­le­ri­ne Açık­lık Ge­tir­di.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun geç­ti­ği­miz gün­ler­de ba­sın­da yer alan,Tür­ki­ye’de alt ya­pı­da­ki genç oyun­cu­la­rın ye­te­rin­ce eği­tim ala­ma­dı­ğı yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı­na başta Rize’de Ama­tör Klüp tek­nik di­rek­tör­ler ve Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sın­da görev yap­mış tek­nik di­rek­tör­ler olmak üzere bir çok ke­sim­den tepki yağdı.
Gelen tep­ki­ler üze­ri­ne Uygun, ya­zı­lı bir basın açık­la­ma­sın­da bu­lu­na­rak açık­la­ma­la­rı­nın yan­lış an­la­şıl­dı­ğı­nı ve fark­lı yer­le­re çe­kil­di­ği­ni be­lirt­ti. Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik pat­ro­nu Bü­lent uygun açık­la­ma­sın­da; ”Ön­ce­ki gün ba­sın­da yer alan açık­la­ma­la­rım­dan ba­zı­la­rı yan­lış an­la­şıl­mış ve fark­lı yer­le­re çe­kil­miş­tir. Bir­çok ta­kım­da görev yap­tım ve bu gö­rev­ler es­na­sın­da edin­di­ğim genel bir tec­rü­be­ye de­ğin­dim. Alt­ya­pı­lar­da görev yapan ho­ca­la­rı­mı­zın büyük emek­le­ri var. Sis­tem açı­sın­dan ya­şa­nan so­run­lar, emek­le­rin boşa git­me­si­ni sağ­lı­yor. Rize’de fut­bo­la hiz­met ver­miş ve ver­me­ye devam eden de­ğer­li ar­ka­daş­la­rı­mız var. On­lar­la bir­lik­te ça­lış­ma­yı çok önem­si­yo­ruz do­la­yı­sıy­la bir­lik­te bu dü­ze­nin de­ği­şi­mi­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Ri­zes­por’umu­zun ge­le­ce­ği olan genç­le­ri­miz adına eği­tim or­du­su ku­ru­lu­yor, her bir ev­la­dı­mız iyi eği­tim­ler­le birer yıl­dız olu­yor. Hep bir­lik­te ge­liş­me­ye ve güzel iş­le­re imza at­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Tüm mes­lek­taş­la­rı­mı sev­giy­le ku­cak­lı­yor, Allah’a ema­net edi­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi. Bü­lent Uygun Ne De­miş­ti?
“ALT­YA­PI­DA HALA SI­KIN­TI BÜYÜK”
“Alt­ya­pı­dan genç oyun­cu­la­rı­mı­zı kad­ro­ya dahil ettik. Şunu gör­dük ki, yıl­lar­dan beri dile ge­tir­di­ği­miz; po­zis­yon al­ma­sı­nı bil­me­yen, kafa to­pu­na nasıl vu­ru­la­ca­ğı­nı öğ­ren­me­miş, genel kuv­vet ça­lış­ma­mış ve bu­gün­le­re sa­de­ce salt ye­te­ne­ğiy­le gel­miş genç­ler var. Fakat Süper Lig çok fark­lı bir arena, biz de bu oyun­cu­la­rı alt lig­ler­de oy­na­ta­rak tec­rü­be edin­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız, iler­le­yen se­zon­lar­da Emir­han ve Eren gibi şans bul­ma­la­rı ola­ğan ve yük­sek bir ih­ti­mal.”

Haber Merkezi