Valilikten Yapılan Açıklamada Pikniklerde Ateş Yakmak Yasaklandı

Rize’de pik­nik ve me­si­re yer­le­ri, ta­bi­at park­la­rı, Milli park­lar dahil tüm or­man­lık alan­lar­da yan­gı­na se­be­bi­yet ve­recek pik­nik ve ben­ze­ri amaç­lar­la ateş ya­kıl­ma­sı ya­sak­lan­dı.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Orman yan­gın­la­rı­nın önüne ge­çe­bil­mek adına yeni bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­lın­ca­ya kadar Rize ili­mi­zin ta­ma­mın­da pik­nik ve me­si­re yer­le­ri, Ta­bi­at Park­la­rı, Milli Park­lar dahil tüm or­man­lık alan­lar­da yan­gı­na se­be­bi­yet ve­recek pik­nik ve ben­ze­ri amaç­lar­la ateş ya­kıl­ma­sı ya­sak­lan­mış­tır. Orman yan­gın­la­rı ço­ğun­luk­la fın­dık ve çay bah­çe­si ar­tık­la­rı­nın kont­rol­süz şe­kil­de ya­kıl­ma­sıy­la mey­da­na gel­di­ğin­den, anız ya­kıl­ma­ma­sı ve anız ya­kan­lar hak­kın­da yasal işlem ya­pı­la­cak­tır.”


Haber Merkezi