Tarım ve Turizm Aynı Projede Buluştu, “Mısır Labirenti”

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği, İstan­bul Kal­kın­ma Ajan­sı, Şile Kay­ma­kam­lı­ğı ve TÜR­SAB ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen tarım ve tu­rizm pro­je­si Corn Maze (Mısır La­bi­ren­ti) açı­lış için gün sa­yı­yor.

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, Tür­ki­ye’de 2 mil­yon hek­tar tarım ala­nı­nın atıl du­rum­da ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­le­rek bu top­rak­la­rın ta­rı­ma ka­zan­dı­rıl­ma­sı ha­lin­de yıl­lık or­ta­la­ma 13 mil­yar li­ra­lık bir gelir ar­tı­şı sağ­la­na­bi­le­ce­ği be­lir­til­miş­ti. TÜİK ve SGK ve­ri­le­ri­ne göre ise Tür­ki­ye’de tarım ara­zi­le­ri ve çift­çi sa­yı­sı aza­lı­yor. Hâlâ çift­çi­lik yap­ma­ya devam eden­ler de iklim de­ği­şi­mi­nin et­ki­le­ri ve yük­sek üre­tim ma­li­yet­le­riy­le karşı kar­şı­ya. Tür­ki­ye’deki tarım alan­la­rı 1990 yı­lın­da 28 mil­yon hek­tar­ken, son 30 yılda yak­la­şık 5 mil­yon hek­tar­lık bir eri­mey­le 23 mil­yon hek­ta­ra kadar ge­ri­le­di. 2000 yı­lın­da ta­rım­dan ge­çi­mi­ni sağ­la­yan kişi sa­yı­sı 8 mil­yon kişi iken bu rakam gü­nü­müz­de yarı ya­rı­ya aza­la­rak 4 mil­yo­na kadar düştü.
Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı atıl ara­zi­le­rin tarım ve eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve ta­rı­mı teş­vik ama­cıy­la ge­liş­ti­ri­len pro­je­le­ri des­tek­li­yor. Bu kap­sam­da al­ter­na­tif uy­gu­la­ma­lar­dan en yeni ve ilgi uyan­dı­ran­la­rın­dan bi­ri­si olan “Mısır La­bi­ren­ti” Tür­ki­ye’de ilk defa ha­ya­ta ge­çi­ri­li­yor. Ağva’da yak­la­şık 100 dönüm ara­zi­ye sahip et­kin­lik ala­nın­da mısır bit­ki­si eki­le­rek dev bir canlı la­bi­rent oluş­tu­ru­lu­yor. Av­ru­pa’nın en büyük mısır la­bi­ren­ti­nin bu­lun­du­ğu pa­na­yır, 21 Ağus­tos 2021 ta­ri­hin­de ka­pı­la­rı­nı aça­cak ve ürün­le­rin top­la­na­ca­ğı Kasım ayı­nın or­ta­sı­na kadar zi­ya­ret edi­le­bi­lecek.
Hem tarım, hem tu­rizm ka­za­nı­yor
Ağva eski be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan top­rak sa­hi­bi Ali Acar sü­rek­li yük­se­len ma­li­yet­ler­den şi­ka­yet eder­ken kar­şı­sı­na çıkan bir gi­ri­şim­ci­nin öne­ri­siy­le öncü bir uy­gu­la­ma­ya dahil oldu. Ali Acar “Yıl­lar­dır ta­rım­la uğ­ra­şı­yo­rum ama top­rak­la­rın ta­ma­mı­nı ek­mi­yo­rum. Tarım yap­mak artık çok ma­li­yet­li ve risk­li, sa­de­ce ta­rım­la ka­zanç elde etmek zor­laş­tı. Sami Bey bir fi­kir­le bana ge­le­rek kul­lan­ma­dı­ğım bir ara­zi­yi de­ğer­len­di­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Pro­je­ye göre yak­la­şık 100 dö­nüm­lük bir alana mısır eke­rek la­bi­rent oluş­tu­ru­yo­ruz. Bu la­bi­rent 3 ay kadar ka­la­cak ve son­ra­sın­da mı­sır­la­rı top­la­ya­ca­ğız. Bin­ler­ce ki­şi­nin zi­ya­ret ede­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Böy­le­ce bu­ra­da hem ta­rım­dan hem tu­rizm­den gelir elde edi­lecek” dedi.
Proje ku­ru­cu­la­rı Sami İşle­ker, Aylin Çi­vi­ci ve Fi­ru­ze Pelin Çı­ra­koğ­lu, başta tarım, tu­rizm, ta­nı­tım, eko­no­mi, is­tih­dam, sağ­lık gibi bir­çok alan­da katma değer üre­tecek proje hak­kın­da bilgi ver­di­ler. Noma Po­zi­tif Ajans Baş­ka­nı Sami İşle­ker “La­bi­ren­ti gelip ge­çi­ci bir trend ola­rak değil ak­si­ne önü­müz­de­ki yıl­lar­da bir­çok şe­hir­de ku­ru­la­cak öncü bir uy­gu­la­ma ola­rak gö­rü­yo­ruz. Tür­ki­ye’de ilk kez ya­pı­lan bu örnek proje ile 30 yıl­dan uzun sü­re­dir atıl kalan bir top­ra­ğı de­ğer­len­dir­dik. Ül­ke­miz­de çe­şit­li ne­den­ler­le ekil­me­yen, kul­la­nıl­ma­yan, israf edi­len alan­lar da ben­zer şe­kil­de tarım ve eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­lır­sa çok büyük bir artı değer oluş­tu­ra­bi­li­riz. Ay­rı­ca la­bi­rent, bu­lun­du­ğu böl­ge­ye olan il­gi­yi art­tı­ra­rak tu­riz­mi de can­lan­dı­ra­cak­tır” dedi.
Ko­ro­na dö­ne­min­de en gü­ven­li et­kin­lik
Aylin Çi­vi­ci ve Fi­ru­ze Pelin Çı­ra­koğ­lu ise “Corn Maze (Mısır La­bi­ren­ti) Ko­ro­na Virüs açı­sın­dan sağ­lık­lı ve gü­ven­li bir se­çe­nek ola­rak ön plana çı­kı­yor. La­bi­rent, ya­pı­sı ge­re­ği in­san­la­rın ara­sı­na me­sa­fe ko­yar­ken, açık hava et­kin­li­ği ol­ma­sı ve bö­lüm­le­re ay­rı­lan alan­la­rı sa­ye­sin­de sal­gı­na karşı gü­ven­li bir ortam oluş­tu­ru­yor. Bu et­kin­lik in­san­la­ra sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uya­rak öz­gür­leş­me ola­na­ğı su­na­cak. Tüm aile üye­le­ri­ne hep bir­lik­te do­ğa­da güzel bir gün ge­çir­me fır­sa­tı, genç­ler ve ço­cuk­la­rı ekran ba­şın­dan uzak­laş­tır­mak için ha­ri­ka bir ba­ha­ne ola­cak. Yılda sa­de­ce 3 ay kadar açık ka­la­cak pa­na­yır­da, la­bi­rent­te gizli çilek tar­la­sı­na ula­şa­bi­len zi­ya­ret­çi­ler çi­lek­ler­le zi­ya­fet çe­ker­ken, bal­ka­ba­ğı, çilek, mısır ve ay­çi­çe­ği tar­la­la­rın­da ge­ze­rek fo­toğ­raf çe­ke­bi­lecek. Bu dev pa­na­yır, mısır la­bi­ren­ti, ye­me-iç­me alan­la­rı, bal­ka­ba­ğı yemek works­hop­la­rı, çocuk oyun ve gezi par­kur­la­rı, genç­ler için korku la­bi­ren­ti, müzik grup­la­rı ve dü­zen­le­necek özel et­kin­lik­ler­le her yaş­tan zi­ya­ret­çi için eğ­len­ce­li ve özgün bir de­ne­yim, gün boyu eğ­len­ce ve ak­si­yon va­de­di­yor” dedi.

Ha­ber-Fo­to: Tuğ­rul Mer­can