MÜFTÜ ÇAKMAKÇI’DAN HAYIRSEVER RİZELİ İŞ İNSANINA TEŞEKKÜR BELGESİ

Rize’nin De­re­pa­za­rı İlçe­sin­den olan ve kendi adına kur­muş ol­du­ğu; Hacı Cemal Sir­ke­ci Vakfı Baş­ka­nı, Tür­ki­ye’nin en eski emek­li Mü­te­ah­hit­le­rin­den olan ha­yır­se­ver in­sa­nı Cemal SİRKECİ’nin yıl­lar­dır Rize’deki çe­şit­li Kuran Kurs­la­rı­na ve Hiz­met Va­kıf­la­rı­na yap­mış ol­du­ğu maddi des­tek­ler­den do­la­yı, Rize İl Müf­tü­sü ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si Baş­ka­nı Naci ÇAK­MAK­ÇI ta­ra­fın­dan, “Te­şek­kür Bel­ge­si” ve­ril­di.

An­ka­ra Çan­ka­ya’da ya­şa­yan Ri­ze­li ha­yır­se­ver emek­li iş in­sa­nı, Hacı Cemal Sir­ke­ci (88) iler­le­miş olan ya­şı­na rağ­men, kur­muş ol­du­ğu Vakıf ara­cı­lı­ğıy­la başta doğ­du­ğu ma­hal­le olan De­re­pa­za­rı İlçesi Fı­çı­cı­lar Ma­hal­le­si­nin gi­ri­şi­ne bir çeşme, Mev­la­na camii, İmam Hatip Loj­ma­nı, köprü, şa­dır­van, ap­tes­ha­ne gibi yıl­lar­dır ver­di­ği hiz­met­ler­le ta­nı­nı­yor ve hem­şe­ri­le­ri­nin du­ala­rı­nı alı­yor.
De­re­pa­za­rı il­çe­si, Mal­te­pe Köyü ve Ken­dir­li Bel­de­si yolu gü­zer­gâ­hın­da is­mi­ni ta­şı­yan Vakıf adına satın almış ol­du­ğu 20 dö­nüm­lük bah­çe­si­nin yol ke­na­rın­da yap­tır­mış ol­du­ğu, Türk bay­ra­ğı di­re­ği­nin ya­nın­da, mi­na­re, ab­dest alama ve yol­dan geçen yol­cu­la­rı­nın su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan şa­dır­van ve çeş­me­ler, bay-ba­yan mes­ci­di, bay bayan tu­va­let­le­ri, pik­nik için beton man­gal­lar­la yöre hal­kın ve ula­şım için bu gü­zer­gâ­hı kul­la­nan­la­ra hiz­met ve­ri­yor. En son ola­rak, An­ka­ra Çan­ka­ya’da ca­mi­ye uzak olan olan­lar­ca es­na­fın yoğun ol­du­ğu cad­de­de­ki bir bi­na­nın al­tı­nı sa­tı­na ala­rak, kendi adını ta­şı­yan Hacı Cemal Sir­ke­ci Vakfı Camii is­miy­le hiç­bir mas­raf­tan kaç­ma­ya­rak ca­mi­ye dö­nüş­tü­rüp, Tür­ki­ye Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­na he­di­ye etti.
Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI ta­ra­fın­dan ma­ka­mın­da mi­sa­fir edi­len, Hacı Cemal Sir­ke­ci Vakfı Baş­ka­nı Hacı Cemal Sir­ke­ci’ye yıl­lar­dır doğ­du­ğu ilçe ve Rize’nin fark­lı bir­çok nok­ta­sın­da ma­ne­vi alan­da ver­miş ol­du­ğu maddi hiz­met­ler­den do­la­yı te­şek­kür bel­ge­si tak­tim eden, Rize İl Müf­tü­sü ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si baş­ka­nı Naci ÇAK­MAK­ÇI; “Muh­te­rem hacı Cemal Sir­ke­ci bü­yü­ğü­müz yıl­lar­ca başta doğ­du­ğu bu güzel top­rak­lar­da ve Tür­ki­ye’nin diğer bir­çok şeh­rin­de yap­tır­mış ol­du­ğu milli ve ma­ne­vi eser­le­rin mü­kâ­fa­tı­nı ahi­ret­te ya­şa­ya­cak­tır. Özel­lik­le, Ça­ye­li İlçesi Bü­yük­ca­fer­pa­şa Ma­hal­le­si’nde yap­tı­ğı­mız Ça­ye­li Bölge Ya­tı­lı Kur’an Kursu ve diğer bir­çok Kuran kurs­la­rı­mı­za ver­miş ol­du­ğu maddi des­tek­ler­den do­la­yı, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si ola­rak du­ala­rı­mız­la şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. TDV Rize Şu­be­mi­ze yap­mış ol­du­ğu bu maddi des­tek­le­rin­den do­la­yı ve yıl­lar­dır doğ­du­ğu­nuz De­re­pa­za­rı il­çe­si­ne ve bir­çok ca­mi­mi­zin ha­lı­la­rı­nın ye­ni­len­me­sin­de yap­tı­ğı­nız iyi­lik ve ha­yır­la­rın yüce rab­bi­miz nez­din­de ahi­ret ser­ma­ye­si kı­lın­ma­sı ni­ya­zıy­la Vak­fı­mız, İl Müf­tü­lü­ğü­müz, şah­sim, Ku­ran-ı Kerim eği­ti­mi gören öğ­ren­ci­le­ri­miz adına ha­yır­lı ve sağ­lık­lı uzun bir ömür di­li­yo­rum. “dedi.
Hacı Cemal SİRKECİ; “Şeh­ri­mi­zin genç sa­yı­la­cak, ilim sa­hi­bi, di­na­mik, tec­rü­be­li ve bir o kadar da te­va­zu sa­hi­bi bir il müf­tü­sü­ne sahip ol­ma­sın­dan çok mutlu oldu. Ço­cuk­lu­ğum­dan bu yana ça­lı­şı­yo­rum. Ça­lış­mak­ta iba­det­te­dir. Allah bana verdi, çok şükür bende yüce di­ni­me hiz­met ver­mek için har­cı­yo­rum. Ça­lı­şa­rak elde et­ti­ğim bu dün­ya­lık­la­rın hiç bi­ri­si benim de­ğil­dir. Hepsi yüce Allah’ındır. Son ne­fe­si­me kadar yüce di­ni­mi­ze hiz­met veren ve hafız ye­tiş­ti­ren Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­mı­za bağlı ku­rum­la­rı­mı­za maddi gü­cü­mün eriş­ti­ği yere kadar des­tek­le­ri­mi ver­me­ye devam ede­ce­ğim in­şal­lah. Tek ama­cım bu hiz­met­le­ri­min duaya ve­si­le ol­ma­sı­dır. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı