KÖYDE “KÖYÜMÜZÜ TEMİZ TUTALIM” KAMPANYASI

İspir il­çe­si­nin Fın­dık­lı kö­yün­de ço­cuk­lar ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ’kö­yü­mü­zü temiz tu­ta­lım ’kam­pan­ya­sı ile köyde ya­pı­lan te­miz­lik olum­lu şe­kil­de ilgi gördü.

Fın­dık­lı Kö­yün­de Muh­tar Ahmet At­ma­ca ön­cü­lü­ğün­de İşa­da­mı Selim ve Osman Dabak’ın spon­sor­luk yap­tı­ğı ‘Kö­yü­mü­zü Temiz Tu­ta­lım’slo­gan­lı çöp top­la­ma ça­lış­ma­sı­na küçük ço­cuk­la­rın il­gi­si bü­yük­ler­den fazla oldu. Selim Dabak’ın temin et­ti­ği el­di­ven ve çöp po­şet­le­riy­le köy­de­ki bütün so­kak­lar ge­zi­le­rek yer­de­ki si­ga­ra iz­ma­ri­ti, poşet ve kâ­ğıt­lar top­la­na­rak imha edil­di. Çöp top­la­yan köy­de­ki bütün ço­cuk­lar te­miz­lik son­ra­sı İşa­da­mı Osman Dabak ta­ra­fın­dan Çi­ko­la­ta ile ödül­len­di­ril­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU