KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’dan Vali Kemal Çeber’e Ziyaret

KOS­GEB Baş­ka­nı Hasan Basri Kurt ve KOS­GEB Rize Baş­ka­nı Celil Kür­şat De­re­ci Vali Kemal Çeber’i Ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Va­li­lik ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te KOS­GEB Baş­ka­nı Hasan Basri Kurt Afet­ten et­ki­le­nen böl­ge­ler­de 100 ve 250 bin lira li­mit­li olmak üzere sıfır fa­iz­li des­tek kre­di­si ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bir ta­raf­tan sel olur­ken diğer ta­raf­tan he­pi­mi­zin ca­nı­nı yakan yan­gın afe­ti­miz var. Ak­de­niz böl­ge­sin­de Hatay, Mer­sin, An­tal­ya, Muğla ve Adana’da yay­gın bir şe­kil­de afet ya­şan­mak­ta. Bir ta­raf­tan selin za­rar­la­rı­nı taz­min açı­sın­dan hü­kü­me­ti­miz ça­lı­şır­ken biz de iş­let­me­le­rin ayağa kalk­ma­sı için KOS­GEB ola­rak bir kredi pa­ke­ti açık­la­dık. Afet­ten et­ki­le­nen böl­ge­ler için 100 ve 250 bin lira li­mit­li olmak üzere sıfır fa­iz­li des­tek kre­di­si ve­ri­yo­ruz. Bir yıl öde­me­siz ola­cak. Bir yılın so­nun­da 24 ay bir ödeme sü­re­si ola­cak. İşlet­me­le­ri­miz bu kre­di­den fay­da­la­na­cak. İşlet­me­le­ri­nin za­rar­la­rı­nı gi­der­mek ve hızlı bir şe­kil­de iş­le­ri­ni sağ­la­ma­la­rı is­ti­yo­ruz. Aynı şe­kil­de yan­gın­dan zarar gören iş­let­me­le­ri­miz aynı pa­ket­ten fay­da­la­nı­yor ola­bi­le­cek­ler. Baş­vu­ru­lar KOS­GEB ve e-dev­let üze­rin­den hızlı bir şe­kil­de ya­pı­la­bi­lir. Evrak veya fi­zi­ki an­lam­da bir şey is­te­mi­yo­ruz. Bütün iş­lem­le­ri ev­rak­sız bir şe­kil­de takip edi­yo­ruz. Zarar gören iş­let­me­ler KOS­GEB’in bu kre­di­sin­den fay­da­la­na­bi­lir­ler. Afet­ten et­ki­le­nen böl­ge­le­re yö­ne­lik acil des­tek kre­di­si­ni baş­la­tı­yo­ruz.” dedi.
Vali Kemal Çeber, KOS­GEB’in ver­miş ol­du­ğu kre­di­nin önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “ili­miz­de ya­şa­nan afet son­ra­sı dev­le­ti­miz tüm ku­rum­la­rıy­la va­tan­da­şı­mı­zın ya­nın­da olmuş ve ya­ra­la­rın bir an önce sa­rıl­ma­sı için ça­lış­mış­tır. Olu­şan maddi ha­sar­la­rın gi­de­ril­me­si için tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mız­la gay­ret­li bir ça­lış­ma or­ta­ya kon­muş­tur. Sel ve he­ye­lan­dan et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rı­mız için KOS­GEB ta­ra­fın­dan or­ta­ya ko­nu­lan sıfır fa­iz­li des­tek kre­di­si afet­ten et­ki­le­nen hem­şe­ri­le­ri­miz için son de­re­ce önem­li­dir. Bu an­lam­da or­ta­ya koy­duk­la­rı bu proje için ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi
Ger­çek­le­şen zi­ya­ret he­di­ye tak­di­mi ve ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­me­siy­le sona erdi.


Haber Merkezi