İlçemizde Bir Kadın, Ağabeyi İle Tartışan Kişiyi Öldürdü

İlçe­miz­de bir kadın, ağa­be­yi ile tar­tı­şan ki­şi­yi si­lah­la ateş ede­rek öl­dür­dü.

İlçemizde bir kadın, ağa­be­yi ile tar­tı­şan ki­şi­yi si­lah­la ateş ede­rek öl­dür­dü.
İlçe­mizin İncesu Kö­yü’­ne bağlı Yu­ka­rı­yay­la mev­ki­sin­de Adem G. (44) ile Ekrem Ge­mi­ci (48) ara­sın­da ala­cak ve­recek ne­de­niy­le tar­tış­ma ya­şan­dı. Tar­tış­ma­nın bü­yü­me­si üze­ri­ne ağa­be­yi­ni ko­ru­mak için araya giren Ayşe G. (31), Ekrem Ge­mi­ci’yi si­lah­la ateş ede­rek ya­ra­la­dı. Olay ye­ri­ne gelen sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Ça­ye­li Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan Ge­mi­ci, ya­pı­lan mü­da­ha­le­ye rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Ayşe G’nin jan­dar­ma­ya tes­lim ol­du­ğu olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma devam edi­yor.


Haber Merkezi