“Fırat bölgesinde elektrik tüketimi artarken, Çoruh bölgesinde düştü”

Aksa Elektrik, elektrik tüketim oranlarını açıkladı:

“Fırat bölgesinde elektrik tüketimi artarken, Çoruh bölgesinde düştü”

Çoruh ve Fırat böl­ge­le­rin­de 2 mil­yon­dan fazla abo­ne­ye elekt­rik te­da­rik hiz­me­ti sunan Aksa Elekt­rik, 2021 yı­lı­nın ikin­ci çey­re­ği­ne (nisan, mayıs, ha­zi­ran) ait elekt­rik tü­ke­tim ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı.

Şir­ket­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre yılın ikin­ci çey­re­ğin­de Fırat böl­ge­sin­de elekt­rik tü­ke­ti­mi bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 7’den fazla ar­tar­ken, Çoruh böl­ge­sin­de elekt­rik tü­ke­ti­mi geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre düşüş gös­ter­di.
Çoruh böl­ge­sin­de­ki Trab­zon, Rize, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Art­vin il­le­ri ile Fırat böl­ge­sin­de­ki Ma­lat­ya, Elâ­zığ, Tun­ce­li ve Bin­göl il­le­rin­de gö­rev­li elekt­rik te­da­rik şir­ke­ti ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren Aksa Elekt­rik, yılın ikin­ci çey­re­ği­ne ait (nisan, mayıs, ha­zi­ran) elekt­rik tü­ke­tim ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı.
Çoruh böl­ge­sin­de top­lam elekt­rik tü­ke­ti­mi nisan ayın­da geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre ar­tar­ken, mayıs ve ha­zi­ran ay­la­rın­da ise geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre düşüş ya­şan­dı. Böl­ge­nin top­lam elekt­rik tü­ke­ti­mi geçen yılın nisan, mayıs ve ha­zi­ran ay­la­rı­na göre yüzde 0,34 düştü. Şir­ket­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre Fırat böl­ge­si­nin top­lam elekt­rik tü­ke­tim ora­nın­da ise, geçen yılın aynı ay­la­rı­na kı­yas­la yüzde 7 ora­nın­da artış ya­şan­dı­ğı be­lir­til­di.
Şir­ket­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre Çoruh ve Fırat böl­ge­le­rin­de, geçen yılın ikin­ci çey­re­ği­ne göre abone sa­yı­sın­da da or­ta­la­ma yüzde 3’lük artış ol­du­ğu kay­de­dil­di.
Çoruh böl­ge­sin­de elekt­rik tü­ke­ti­mi Trab­zon ve Rize’de arttı
Aksa Elekt­rik’ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre Çoruh böl­ge­sin­de mes­ken, ti­ca­ret­ha­ne ve sa­na­yi abone grup­la­rı dahil edi­le­rek ba­kıl­dı­ğın­da, yılın ikin­ci çey­re­ğin­de geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre Trab­zon ve Rize’ de elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin art­tı­ğı göz­len­di.
Fırat böl­ge­sin­de­ki dört ilde mes­ken, ti­ca­ret­ha­ne ve sa­na­yi abone grup­la­rı dahil edi­le­rek ba­kıl­dı­ğın­da ise, yılın ikin­ci çey­re­ğin­de geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yal­nız­ca Tun­ce­li’de elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin azal­dı­ğı kay­de­dil­di.
Mes­ken­ler­de­ki elekt­rik tü­ke­ti­mi arttı
Art­vin, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne, Rize ve Trab­zon il­le­ri­nin bağlı ol­du­ğu Çoruh böl­ge­sin­de, geçen yılın nisan, mayıs ve ha­zi­ran ay­la­rı­na göre mes­ken­ler­de­ki elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin bu yıl art­tı­ğı göz­len­di. Art­vin’de yüzde 3, Gi­re­sun’da yüzde 5, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 11, Rize’de yüzde 4 ve Trab­zon’da ise yak­la­şık yüzde 1 ora­nın­da artış ya­şan­dı.
Fırat böl­ge­sin­de­ki mes­ken­ler­de ise elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin geçen yıla göre büyük oran­da art­tı­ğı kay­de­dil­di. Ma­lat­ya’daki mes­ken­ler­de elekt­rik tü­ke­ti­mi yılın ikin­ci çey­re­ğin­de geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 11, Ela­zığ’da ise, yüzde 16 ora­nın­da artış gös­ter­di.
Tun­ce­li’de bu oran yüzde 3, Bin­göl’de ise yüzde 10 ola­rak açık­lan­dı.
Sa­na­yi ve ti­ca­ret­ha­ne gru­bu­nun elekt­rik tü­ke­ti­mi Çoruh’ta aza­lır­ken, Fırat böl­ge­sin­de arttı
Çoruh böl­ge­si­nin sa­na­yi ve ti­ca­ret­ha­ne gru­bu­nun elekt­rik tü­ke­ti­min­de geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 2 ora­nın­da düş­tü­ğü gö­rül­dü.
Fırat böl­ge­sin­de­ki sa­na­yi ve ti­ca­ret­ha­ne gru­bun­da ise, yılın ikin­ci çey­re­ğin­de elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 9 ora­nın­da art­tı­ğı göz­lem­len­di.

Haber: Ezgi Kay­gı­sız