ÇAYKUR’DAN ÜRETİCİLERİ BİLGİLENDİRİCİ AÇIKLAMA

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan devam eden ikin­ci sür­gün yaş çay alım­la­rıy­la il­gi­li üre­ti­ci­le­ri bil­gi­len­di­ri­ci açık­la­ma ya­pıl­dı.

ÇAY­KUR’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­miz, 08 Tem­muz 2021 ta­ri­hin­de baş­la­yan yaş çay alım­la­rı­mız devam et­mek­te­dir. Sel fe­la­ke­tin­den aşırı et­ki­le­nen 4 fab­ri­ka­mız hiç ge­cik­me­den ve yaş çay alım­la­rı­mı­zı et­ki­le­me­den ivedi dev­re­ye alın­mış ve üre­ti­ci­le­ri­miz mağ­dur edil­me­miş­tir. Yaş çay alım­la­rı­mız be­lir­le­nen li­mit­ler doğ­rul­tu­sun­da devam et­mek­te­dir. Acele et­me­den her­kes be­lir­le­nen li­mit­ler doğ­rul­tu­sun­da ha­sa­dı­nı yap­ma­ya devam eder­se hiç bir sorun ya­şan­ma­dan alım­la­rı­mız devam ede­cek­tir. Alım li­mit­le­ri­miz üre­tim da­hi­lin­de art­ma­ya devam ede­cek­tir. Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze sağ­lık, sıh­hat ve bol be­re­ket­li gün­ler di­le­riz.” şek­lin­de açık­lan­dı.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı