Bekaroğlu: Doğal afet değil, insan eliyle yapılan yıkım!

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, son yıl­lar­da Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de sık sık mey­da­na gelen ve on­lar­ca in­sa­nın ya­şa­mı­na mâl olan sel ve he­ye­lan­la­rın ne­den­le­ri ile ver­di­ği za­rar­la­rın azal­tıl­ma­sı için Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı­nı is­te­di.

“Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde sık sık mey­da­na gelen sel, su bas­kı­nı, de­re­le­rin taş­ma­sı ve he­ye­lan­lar­da çok sa­yı­da in­sa­nı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­mek­te ve büyük bo­yut­lu mal kaybı ile za­rar­lar mey­da­na gel­mek­te­dir.” diyen Be­ka­roğ­lu, her yıl bir­kaç kez tek­rar­la­nan bu olay­la­rın doğal afet ni­te­li­ğin­den çıkıp insan eliy­le sebep olu­nan fe­la­ket­le­re dö­nüş­tü­ğü­nü be­lirt­ti.
Do­ğa­ya aşırı mü­da­ha­le fe­la­ket­le­ri ar­tı­rı­yor
100 yıl önce de can ve mal ka­yıp­la­rı­na neden olan sel ve he­ye­lan­lar ol­du­ğu­nu ama 10-15 yılda bir rast­la­nan sel, su bas­kı­nı ve he­ye­lan­la­rın son za­man­lar­da her yıl bir­kaç kez mey­da­na gel­di­ği­ni vur­gu­la­yan Be­ka­roğ­lu, “Bilim adam­la­rı ve il­gi­li yerel yö­ne­ti­ci­ler­den ba­kan­lık­la­ra kadar hemen her­kes do­ğa­ya aşırı mü­da­ha­le­nin sel, su bas­kı­nı, dere taş­ma­sı ve he­ye­lan­la­ra yol aç­tı­ğı­nı kabul et­mek­te­dir.” dedi.
Artık her yağ­mur son­ra­sı or­ta­ya çıkan fe­la­ket­ler ne­de­niy­le böl­ge­de in­san­la­rın te­dir­gin ol­du­ğu­nu ve can der­di­ne düş­tü­ğü­nü kay­de­den Be­ka­roğ­lu, “Ka­ra­de­niz Sahil Yo­lu­nun ko­tu­nun şehir mer­kez­le­ri­nin ko­tun­dan yu­ka­rı­da ol­ma­sı, HES’ler, tek­ni­ğe ve bi­li­me ay­kı­rı yol açma ça­lış­ma­la­rı, çay­lık alan­lar­da ağaç­la­rın sö­kül­me­si, çayda kul­la­nı­lan kim­ya­sal gübre, Yeşil Yol adıy­la yay­la­la­ra çift şerit yol ya­pıl­ma­sı, bi­linç­siz­ce ya­pı­lan maden ara­ma­la­rı, açı­lan taş ocak­la­rı, pat­la­tı­lan çok sa­yı­da di­na­mit, dere ya­tak­la­rı­nın da­ral­tı­lıp et­ra­fı­nın imara açıl­ma­sı, dere ıslah ça­lış­ma­la­rı­nın ha­ta­lı ol­ma­sı, de­re­le­rin beton kanal içine alın­ma­sı gibi on­lar­ca fark­lı tes­pit, do­ğa­ya aşırı mü­da­ha­le edil­me­si­nin ör­nek­le­ri ola­rak gös­te­ril­mek­te­dir.” dedi.
Kent­ler sel su­la­rı­nın, kır­sal kesim he­ye­lan­la­rın teh­di­di al­tın­da
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de kent­le­rin sel su­la­rı­nın, kır­sal ke­si­min ise taş­kın­la­rın ve he­ye­lan­la­rın teh­di­di al­tın­da ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Be­ka­roğ­lu, “Can ka­yıp­la­rı­nın te­la­fi­si müm­kün de­ğil­dir. Mal ka­yıp­la­rı­nın te­la­fi­sin­de­ki ma­li­yet ise za­ma­nın­da alı­na­cak ön­lem­le­re göre çok daha büyük ol­mak­ta­dır. Bu­gü­ne kadar ko­nu­yu cid­di­yet­le ele alan bir ça­lış­ma ol­ma­mış, önlem al­mak­ta ye­ter­siz ka­lın­mış­tır. Ya­şa­nan her acı olay son­ra­sı yet­ki­li ağız­lar önlem alı­na­ca­ğı­nı ifade et­se­ler de ciddi hiç­bir adım atıl­ma­mış­tır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
TBMM Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­sun
Be­ka­roğ­lu, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de mey­da­na gelen sel, su bas­kı­nı, dere taş­ma­sı ve he­ye­lan olay­la­rı­nın kap­sam­lı şe­kil­de ele alın­ma­sı, bun­la­rın za­ra­rı­nın en aza in­di­ril­me­si, bir daha böyle acı olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı adına tüm yön­le­riy­le ko­nu­yu in­ce­le­yip alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­ri be­lir­le­yecek ve il­gi­li ida­re­le­re yol gös­te­recek bir TBMM Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, Araş­tır­ma Öner­ge­si­ni TBMM Baş­kan­lı­ğı­na sundu.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI