6 ülkeden 201 dağcı Kaçkar Zirvesi için yola çıktı

Kaç­kar Dağ­cı­lık Raf­ting Kayak Spor İhti­sas Ku­lü­bü’nün (KDRK) her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­di­ği Kaç­kar Dağ­la­rı Zirve tır­ma­nı­şı­nın buy yıl 23.’sü ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.

Bosna Her­sek, Ko­so­va, Kenya, İngil­te­re, Uk­ray­na ve Tür­ki­ye’den 201 ka­tı­lım­cı ile 6 gün sü­recek olan kamp için Rize Genç­lik Mer­ke­zi önün­de top­la­nan dağ­cı­lar ilk ola­rak ha­zır­la­dık­la­rı çan­ta­la­rı­nı ha­zır­da bek­le­yen araç­la­ra yer­leş­tir­di­ler. Daha sonra dü­zen­le­nen tö­ren­le yola çıkan dağ­cı­lar 6 gün bo­yun­ca Kaç­kar Dağ­la­rı’nda ve etek­le­rin­de kamp ya­pa­rak 3 bin 932 metre ile zirve ya­pa­rak ge­ri­ye dö­necek.

Et­kin­li­ği her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren KDRK Baş­ka­nı Meh­met Emin Ayhan “Bu yıl KDRK ola­rak 23. Ulus­la­ra­ra­sı Tu­rizm ve Yayla Şen­li­ği’ni dü­zen­le­mek­te­yiz.
Bil­di­ğim ka­da­rıy­la dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de ke­sin­ti­siz ola­rak 23 yıl bu fa­ali­ye­ti yapan bir dağ­cı­lık ku­lü­bü yok.
Bu yıl ki fa­ali­ye­ti­miz Kaç­kar Zirve ile taç­lan­dı­rıl­mış, Kav­ron ve Me­zo­vit de­di­ği­miz böl­ge­ler­de kamp ya­ğa­ca­ğız.
Çevre ge­zi­le­ri ve Kaç­kar Zirve fa­ali­ye­ti var et­kin­li­ği­mi­zin içe­ri­sin­de. 6 ülke ve Tür­ki­ye’nin çe­şit­li böl­ge­le­rin­den ka­tı­lım­cı­la­rı­mız var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Rize’ye ilk kez gel­di­ği dile ge­ti­ren Bosna Her­sek­li spor­cu Me­lı­sa Skopl­jak “Rize’ye ilk kez ge­li­yo­rum.
Çok be­ğen­dim. Mi­sa­fir­per­ver­li­ği için her­ke­se te­şek­kü­re di­yo­rum. Rize ha­ri­ka bir yeri tek ke­li­mey­le mü­kem­mel. Ka­ra­de­niz çok güzel. Çay çok güzel” dedi.


Haber: Hasan Fehmi Demir
Foto: Osman Ku­bi­lay Kü­çük­mus­ta­fa