ÇORUH EDAŞ, ARTVİN VE RİZE SEL FELAKETİNDE 7/24 SAHADAYDI

Art­vin Ar­ha­vi, Mur­gul ve Rize Fın­dık­lı il­çe­le­rin­de mey­da­na gelen sel fe­la­ke­tin­de Çoruh Elekt­rik Da­ğı­tım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ekip­le­ri, sel fe­la­ke­ti­nin ilk anın­dan iti­ba­ren ke­sin­ti­siz ener­ji arzı için böl­ge­de dur­mak­sı­zın ça­lış­tı.

Art­vin ve Rize’de 22 Tem­muz Per­şem­be sabah sa­at­le­rin­den iti­ba­ren et­ki­li ol­ma­ya baş­la­yan yoğun yağış ne­de­niy­le de­re­le­rin taş­ma­sı so­nu­cu hasar gören ilçe ve bel­de­ler­de gece gün­düz ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Çoruh EDAŞ, mobil je­ne­ra­tör­le­riy­le AFAD’a kri­tik nok­ta­lar­da ay­dın­lat­ma des­te­ği de sağ­la­dı.
Rize Fın­dık­lı sel fe­la­ke­tin­den 27 tra­fo­nun et­ki­le­ne­rek 1.709 abo­ne­nin ener­ji­siz kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Çoruh EDAŞ yet­ki­li­le­ri, Fın­dık­lı il­çe­sin­de sür­dü­rü­len yoğun ça­lış­ma­lar so­nu­cu bir­kaç saat için­de ener­ji­siz yer kal­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Art­vin Ar­ha­vi il­çe­sin­de fe­la­ke­tin et­ki­le­ri­nin gi­de­rek art­ma­sı so­nu­cu 101 trafo et­ki­len­miş, 11.040 abone ener­ji­siz kal­mış­tır. İlk andan iti­ba­ren görev ba­şın­da olan ve 28 tra­fo­yu en kısa sü­re­de ener­ji­ye ka­vuş­tu­ran Çoruh EDAŞ, 25 tra­fo­da ise can ve mal gü­ven­li­ği se­be­biy­le kısa sü­re­li ener­ji ke­sin­ti­si uy­gu­la­dı. Şir­ket, ke­sin­ti uy­gu­la­nan tra­fo­la­ra AFAD Art­vin Va­li­li­ği İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü ve yerel yö­ne­tim­ler des­te­ğiy­le sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ye­ni­den ener­ji ve­ril­di­ği­ni açık­la­dı. Afet böl­ge­sin­de ça­lış­ma­la­rı­na ara ver­me­den devam eden Çoruh EDAŞ, 22 tra­fo­yu daha ener­ji­len­di­re­rek, 26 trafo 1.338 abone için 7/24 sa­ha­da yer ala­rak 23 Tem­muz iti­ba­riy­le ke­sin­ti­siz ener­ji ar­zı­nı sağ­la­dı. Süreç içe­ri­sin­de Ar­ha­vi’de 158 abo­ne­ye 2 gün, 69 abo­ne­ye 3 gün je­ne­ra­tör­le ener­ji des­te­ği sağ­la­yan Çoruh EDAŞ, tü­ke­ti­ci mem­nu­ni­ye­ti ön­ce­li­ği­nin bir kez daha al­tı­nı çizdi. Sel fe­la­ke­ti­nin ilk anın­dan iti­ba­ren AFAD Art­vin – Rize Va­li­li­ği İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü ve yerel yö­ne­tim­ler­le ke­sin­ti­siz ener­ji arzı için iş bir­li­ği içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni be­lir­ten yet­ki­li­ler, “Çoruh EDAŞ Trab­zon ve Rize İl Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­nin des­te­ğiy­le et­ki­le­nen tra­fo­la­ra kısa bir sü­re­de ye­ni­den ener­ji arzı sağ­la­dık. Afe­tin iz­le­ri­ni sil­mek ve ke­sin­ti­siz ener­ji arzı sağ­la­mak adına ge­rek­li ak­si­yon­la­rı alıp tüm im­kan­la­rı­mı­zı se­fer­ber ede­rek böl­ge­de­ki tra­fo­la­rı­mı­zı ener­ji­ye ka­vuş­tur­duk” dedi.
ÇORUH EDAŞ OLASI AFET­LER İÇİN TE­YAK­KUZ­DA
Çoruh EDAŞ yet­ki­li­le­ri, me­te­oro­lo­ji uya­rı­la­rı­nın ya­kın­dan takip edil­di­ği­ni olası bir sel fe­la­ke­ti için tüm ön­lem­le­ri al­ma­ya özen gös­te­re­rek ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dık­la­rı­nı, mev­cut je­ne­ra­tör­le­rin acil du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak üzere risk ola­bi­lecek böl­ge­le­re sevk edil­di­ği­ni be­lirt­ti. Şir­ket, her­han­gi bir risk du­ru­mun­da hızla mü­da­ha­le ede­bil­mek adına, ekip­le­ri­nin öz­ve­ri­li bir şe­kil­de, ge­rek­li teç­hi­zat­lar­la afet böl­ge­sin­de hazır du­rum­da ol­duk­la­rı­nı bil­dir­di.

Ha­ber-Fo­to: Ezgi KAY­GI­SIZ