ÇAYKUR’UN DETOKS ÇAYI TÜKETİCİLER TARAFINDAN BEĞENİ TOPLADI

Çay­kur ürün ga­mı­na yeni ürün­ler kat­ma­ya devam edi­yor. Çay­kur’dan şimdi de yeni bir ilk; Yeşil çay pud­ra­sın­dan ‘de­toks çayın ı üret­ti. De­toks çayı kilo ver­mek is­te­yen tü­ke­ti­ci­le­re ta­ra­fın­dan büyük be­ğe­ni top­la­dı.

YESIL CAY PUDRASI OLARAK ISIMLENDIRILEN MATCHA CAYINA SUT KATILARAK HAZIRLANAN MATCHA LATTE, YUMUSAK ICIMIYLE DIKKAT CEKIYOR.FOTO:ARZU ERBAS/RIZE-DHA

Çay­kur ta­ra­fın­dan, Ja­pon­la­rın ge­le­nek­sel çay se­re­mo­ni­le­rin­de içi­len, dün­ya­da ‘matc­ha’ ola­rak bi­li­nen Ka­ra­de­niz’in yeşil çay yap­rak­la­rın­dan özel tek­nik­le üre­ti­len yeşil çay pud­ra­sın­dan, ‘de­toks’ adı ve­ri­len çay ge­liş­ti­ril­di.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a, Tokyo zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ikram edi­len, dün­ya­da ‘matc­ha’ ola­rak bi­li­nen yeşil çay yap­rak­la­rın­dan özel tek­nik­le üre­ti­len yeşil çay pud­ra­sı, Tür­ki­ye’de de üre­til­di. Çay­kur ta­ra­fın­dan üre­ti­len yeşil çay pud­ra­sın­dan çayın yanı sıra kek, ku­ra­bi­ye ve don­dur­ma da ya­pı­lı­yor. Çok güçlü an­ti­ok­si­dan ol­du­ğu be­lir­ti­len yeşil çay pud­ra­sın­dan şimdi de ‘de­toks’ adı ve­ri­len çay ge­liş­ti­ril­di. De­toks çayı, an­ti­ok­si­dan özel­li­ği ile za­yıf­la­ma, sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tır­ma ve ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­dir­me­si ile ter­cih edi­li­yor. Tür­ki­ye’de raf­lar­da ye­ri­ni alan çay, dünya pa­zar­la­rı­na ihraç edi­lecek.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, ‘de­toks’ adı ve­ri­len çayın içe­ri­ği­nin or­ga­nik yeşil çay­dan üre­til­di­ği­ni be­lir­te­rek “Kilo verme, zinde tutma, din­len­di­ri­ci et­ki­si gibi fark­lı özel­lik­le­ri var. 30 gün­lük kür ku­tu­su ha­lin­de ha­zır­la­dık. Matc­ha çayı sütle çok daha güzel olu­yor. Te­sis­le­ri­miz­de ‘Matc­ha latte’ ola­rak me­nü­le­re ko­nul­du. Siyah çay­dan kim­se­nin vaz­geç­me­si­ni is­te­mi­yo­ruz. Bunun ya­nın­da fark­lı tat­lar de­ne­mek is­te­yen­le­re de süt ka­ta­rak matc­ha çayı iç­me­si­ni öne­ri­yo­ruz. Her yaş­tan in­sa­nın içe­bi­le­ce­ği ve ba­ğım­lı­lık ya­pa­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz bir çay. Pudra ola­rak kek, ku­ra­bi­ye, hatta ek­me­ğe bile ko­nu­la­bi­li­yor” dedi.
Genel Müdür ALİM, “Yeşil çay pud­ra­sın­dan süt ilave edi­le­rek içi­le­bi­len fark­lı bir çe­şi­di­ni de ha­zır­la­dık. ‘Mact­ha Latte’ adı ve­ri­len çay fin­ca­na ya­rı­ya kadar 80 de­re­ce kay­nar su, üze­ri­ne yeşil çay pud­ra­sı ve sıcak süt ek­le­ne­rek ha­zır­la­nı­yor. Ka­fe­ter­ya­lar­da ter­cih edi­len sütlü çay tü­ke­ti­ci­ler­den ilgi gördü” diye ko­nuş­tu.

CAYKUR TURKIYE’DE URETILEN YESIL CAY PUDRASINDAN DETOKS CAYI YAPTI. CAYKUR GENEL MUDURU YUSUF ZIYA ALIM (FOTODA) ORGANIK YESIL CAYDAN URETILDIGINI BELIRTTI. FOTO:ARZU ERBAS/RIZE-DHA
CAYKUR TURKIYE’DE URETILEN YESIL CAY PUDRASINDAN DETOKS CAYI YAPTI.FOTO:ARZU ERBAS/RIZE-DHA


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI