TERÖR GİTTİ ŞENLİK GELDİ

Yük­se­ko­va İlçe­sin­de gü­ven­lik güç­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­lar­la te­rör­den arın­dı­rı­lan Cilo Sat Dağ­la­rın­da 2. Doğa Spor­la­rı Fes­ti­va­li dü­zen­len­di.

“Milli Park” ilan edi­len Hak­ka­ri Yük­se­ko­va’da bu­lu­nan İki­ya­ka Dağ­la­rı’ndaki Sat Buzul Göl­le­ri, kül­tür, sanat ve spor­tif fa­ali­yet­ler­le şen­le­ni­yor. Te­rör­den kur­tu­lan böl­ge­de geniş ka­tı­lım­lı şen­lik ve fes­ti­val­ler ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.​2.​Doğa Spor­la­rı Fes­ti­va­lin­de bir ko­nuş­ma yapan Vali İdris Ak­bı­yık, CİSAD ile böl­ge­de doğa spor­la­rı fes­ti­va­li­nin ikin­ci­si­ni dü­zen­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Fes­ti­val­de emeği geçen her­ke­se ve ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür eden Vali Sayın Ak­bı­yık “Tür­ki­ye’nin her ye­rin­den bu gü­zel­lik­le­ri gör­mek için bu­ra­ya gelen va­tan­daş­la­rı­mı­za da te­şek­kür edi­yo­rum. Bu­ra­lar bir za­man­lar ma­ale­sef Hak­kâ­ri­li­ye, Kürt’e, Türk’e, Tür­ki­ye’ye kö­tü­lük yap­mak is­te­yen terör ör­gü­tü­nün cirit at­tı­ğı, eği­tim yap­tı­ğı yer­ler­di. Ama çok şükür bugün ne Hak­kâ­ri’de ne bu dağ­lar­da 3 bin 500 ra­kım­da te­rö­rün ‘t’sin­den dahi söz edi­le­mez. Bir tane dahi te­rö­rist bu­ra­lar­da bu­lun­mu­yor. İnşal­lah tam ma­na­sıy­la bir te­rö­rist dahi kal­ma­ya­na kadar gü­ven­lik güç­le­ri­miz­le, Hak­kâ­ri hal­kıy­la be­ra­ber mü­ca­de­le ede­ce­ğiz” dedi.
“Pan­de­mi­ye rağ­men ina­nıl­maz bir rağ­bet var”
Gü­ven­lik güç­le­ri­nin hal­kın des­te­ğiy­le yur­dun her nok­ta­sın­da ve sınır dı­şın­da gü­ven­li­ği sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Vali Ak­bı­yık” Bu sene özel­lik­le hu­zu­run gel­me­siy­le pan­de­mi­ye rağ­men ina­nıl­maz bir rağ­bet var. Dağ­la­rı­mı­za, Sat Göl­le­ri’ne, Reşko Ge­çi­di’ne, Cen­net Ce­hen­nem Va­di­si’ne ilgi var. Şu man­za­ra ancak Alp­ler’de, Hi­ma­la­ya­lar’da var­dır. İnşal­lah hep bir­lik­te bu po­tan­si­ye­li hem Hak­kâ­ri­li­le­rin hem de Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne, tu­riz­mi­ne ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Gü­ven­lik güç­le­ri­miz bu dağ­lar­da en üst dü­zey­de gü­ven­li­ği sağ­lı­yor­lar. Hak­kâ­ri­li­le­rin ço­cuk­la­rı­nı, Cilo’nun Sat’ın ço­cuk­la­rı­nı, Zap’ın ço­cuk­la­rı­nı kurda kuşa yem et­me­mek için, kö­tü­lü­ğe, şid­de­te git­me­me­le­ri için biz Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti ola­rak siz­ler­le be­ra­ber yek­vü­cut olmuş şe­kil­de iyi­li­ğe, gü­zel­li­ğe yö­nel­me­le­ri ko­nu­sun­da çaba sarf edi­yo­ruz.”
CİSAD Baş­ka­nı Azad Ölmez de der­nek ola­rak kent­te­ki doğal gü­zel­lik­le­ri­ni Tür­ki­ye’ye ve dün­ya­ya ta­nıt­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı, İlk fes­ti­va­li 2018’de 150 ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­miş­tik. Bu yıl da 800’ü aşkın ka­tı­lım­cı­mız oldu. Bun­la­rın 400’ü il dı­şın­dan geldi. Ül­ke­nin bir­çok şeh­rin­den ka­tı­lım oldu. Gayet güzel bir fes­ti­val olu­yor” diye ko­nuş­tu.
İdris Ak­bı­yık ve be­ra­be­rin­de­ki pro­to­kol üye­le­ri, va­tan­daş­lar­la bir­lik­te halay çekip, spor­cu­lar­la raf­ting ve kano yaptı. Ça­dır­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti­ği va­tan­daş­lar­la soh­bet eden Ak­bı­yık, fes­ti­val­de hazır bu­lu­nan Ulu­sal Me­di­kal Kur­tar­ma Ekip­le­ri (UMKE), 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri ve Afet ve Acil Durum Yö­ne­ti­mi Baş­kan­lı­ğı (AFAD) ekip­le­ri­ne de gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı ve ko­lay­lık­lar di­le­di. Yerli ve ya­ban­cı yüz­ler­ce do­ğa­se­ver ve spor­cu­nun ka­tıl­dı­ğı fes­ti­val­de, trek­king, yamaç pa­ra­şü­tü, kano, yüzme ve dağ bi­sik­le­ti gibi et­kin­lik­ler de ya­pıl­dı.
Böl­ge­de­ki doğal gü­zel­lik­le­ri tu­riz­me ka­zan­dır­mak ve böl­ge­nin ta­nı­tı­mı­na katkı sun­mak için Va­li­li­ğin des­tek­le­riy­le Cilo Sat Göl­le­ri ve Bu­zul­la­rı Dağ­cı­lık ve Doğa Spor­la­rı Der­ne­ğin­ce (CİSAD) bu yıl ikin­ci­si dü­zen­le­nen fes­ti­va­le Vali/Be­le­di­ye Baş­kan V. İdris Ak­bı­yık, Yük­se­ko­va 3. Pi­ya­de Tümen Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Mu­am­mer Alper, Vali Yar­dım­cı­sı Aziz Göl­ba­şı, Yük­se­ko­va Kay­ma­ka­mı ve Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Osman Doğ­ra­ma­cı, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Ahmet Ka­vuk­çu, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sa­la­vat Mete Pınar, Çu­kur­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ensar Dün­dar, AK Parti İl Baş­ka­nı Ab­dul­mut­ta­lip Özbek, kurum mü­dür­le­ri ve sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ile yur­ti­çi ve dı­şın­dan çok sa­yı­da do­ğa­se­ver ve spor­cu ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU