”Koronavirüs Sonrası Rehabilitasyonun Önemi Arttı”

Ko­ro­na­vi­rüs ge­çi­ren bi­rey­ler­de, nö­ro­lo­jik tu­tu­lum­lar ola­bi­lir­ken yor­gun­luk, kas ve eklem ağ­rı­la­rı gibi daha hafif semp­tom­lar­da gö­rü­le­bi­li­yor. Bu semp­tom­lar, hasta iyi­leş­tik­ten sonra da ki­şi­nin ya­şa­mı­nı olum­suz yönde et­ki­li­yor. Özel­lik­le ak­ci­ğer tu­tu­lu­mu, has­ta­la­rın çabuk yo­rul­ma­sı ve so­lu­num ka­pa­si­te­sin­de azal­ma­ya yol açı­yor. Has­ta­la­rın müm­kün olan en erken dö­nem­de fizik te­da­vi gör­me­si ge­re­ki­yor. Bu durum göz önüne alın­dı­ğın­da üni­ver­si­te­le­rin fiz­yo­te­ra­pi ve re­ha­bi­li­tas­yon bö­lü­mü me­zun­la­rı­nın iş sı­kın­tı­sı çek­me­ye­ce­ği ön­gö­rü­lü­yor.

Çağın ge­tir­di­ği yeni has­ta­lık­lar ve tıbbi ola­nak­la­rın art­ma­sıy­la insan öm­rü­nün uza­ma­sı so­nu­cu, fiz­yo­te­ra­pist­le­rin büyük rol oy­na­dı­ğı yaşam ka­li­te­si­ne ve­ri­len önem her geçen gün ar­tı­yor. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Fiz­yo­te­ra­pi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Bö­lü­mü Dr. Öğr. Üyesi Özden Bas­kan,“Hiz­met su­nu­mu ve is­tih­dam açı­sın­dan Tür­ki­ye’de çok sa­yı­da fiz­yo­te­ra­pi ve re­ha­bi­li­tas­yon me­zu­nu­na ih­ti­yaç var.” dedi.
Bu eği­ti­mi veren az sa­yı­da­ki vakıf üni­ver­si­te­sin­den biri ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Bas­kan, sa­de­ce 52 öğ­ren­ci kabul ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Fiz­yo­te­ra­pist­le­rin, hem sağ­lık­lı bi­rey­ler için ko­ru­yu­cu fiz­yo­te­ra­pi, hem de has­ta­lar­da ha­re­ket ve fi­zik­sel fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı veya iyi­leş­ti­ril­me­si ama­cıy­la fiz­yo­te­ra­pi prog­ram­la­rı­nı be­lir­len­me­si, plan­lan­ma­sı ve uy­gu­la­ma­sı nok­ta­sın­da görev yap­tı­ğı­nı kay­de­den Bas­kan, ay­rı­ca ko­ro­na­vi­rüs son­ra­sı has­ta­la­rın fizik te­da­vi gör­me­si göz önün­de tu­tu­lur­sa fiz­yo­te­ra­pis­te çok ih­ti­yaç ol­du­ğu­nun or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Bölüm Baş­ka­nı Özden Bas­kan, “Dört yıl­lık üni­ver­si­te eği­ti­mi, bi­lim­sel for­mas­yo­nu­nu çağ­daş dü­şün­ce ve yak­la­şım­lar­la şe­kil­len­di­re­bi­len fiz­yo­te­ra­pist­ler ye­tiş­ti­ril­me­sin­de çok et­ki­li­dir.
Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de top­lum­la­rın bugün ve ge­le­cek­te­ki olası ih­ti­yaç­la­rı, fiz­yo­te­ra­pist­lik mes­le­ği­nin ge­li­şi­mi­ni ka­çı­nıl­maz kıl­mak­ta­dır. Önem­li bir nokta da fiz­yo­te­ra­pist­le­rin ül­ke­miz­de ve dün­ya­da iş bu­la­bil­me so­ru­nu olma­yı­şı­dır. Gü­nü­müz­de sağ­lı­ğa ve ka­li­te­li ya­şa­ma ve­ri­len öne­min art­ma­sı ile Fiz­yo­te­ra­pi ve Re­ha­bi­li­tas­yon bö­lü­mün­den mezun olan öğ­ren­ci­le­rin ça­lış­ma alan­la­rı da ol­duk­ça ge­niş­le­di.
Bu bö­lüm­den mezun olan öğ­ren­ci­ler, Or­to­pe­dik Re­ha­bi­li­tas­yon, Nö­ro­lo­jik Re­ha­bi­li­tas­yon, Nö­ro­şi­rur­jik Re­ha­bi­li­tas­yon, Kar­di­yo­pul­mo­ner Re­ha­bi­li­tas­yon, Pe­di­at­rik Re­ha­bi­li­tas­yon, El cer­ra­hi­si, Kadın ve Erkek sağ­lı­ğı, Spor­cu sağ­lı­ğı gibi alan­lar­da ça­lış­ma fır­sa­tı ya­ka­la­ya­bi­lir­ler’’ şek­lin­de ko­nuş­tu.
Dev­let, özel veya üni­ver­si­te has­ta­ne­le­rin­de, tıp mer­kez­le­rin­de, re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­rin­de, spor ku­lüp­le­rin­de, sağ­lık­lı hayat mer­kez­le­rin­de özel kli­nik­ler­de, hu­zu­rev­le­rin­de, ter­mal otel­ler­de, bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­rin­de, kadın sağ­lı­ğı ve halk sağ­lı­ğı gibi alan­lar­da Tür­ki­ye’de fiz­yo­te­ra­pist­le­rin geniş ka­ri­yer ola­nak­la­rı­na sahip ol­du­ğu­nu be­lir­ten İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Fiz­yo­te­ra­pi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Bö­lü­mü Dr. Öğr. Üyesi Özden Bas­kan,’’ Me­zu­ni­yet son­ra­sı aka­de­mik ka­ri­yer yap­mak is­te­yen öğ­ren­ci­ler yük­sek li­sans ve dok­to­ra ya­pa­bi­lir­ler.
Üni­ver­si­te­miz­de, Fiz­yo­te­ra­pi ve Re­ha­bi­li­tas­yon li­sans prog­ra­mın­da öğ­ren­ci­le­re mes­le­ki bilgi ve be­ce­ri­yi ka­zan­dır­ma­ya yö­ne­lik ola­rak sis­te­ma­tik bir eği­tim ve­ri­yo­ruz.
Elekt­ro­te­ra­pi ve te­ra­pa­tik eg­zer­siz la­bo­ra­tu­var­la­rı ile öğ­ren­ci­le­ri­miz uzman aka­de­mis­yen­ler ta­ra­fın­dan eği­tim gö­rü­yor­lar.
Üni­ver­si­te­mi­zin bün­ye­sin­de bu­lu­nan Fiz­yo­te­ra­pi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Araş­tır­ma Mer­ke­zi içe­ri­sin­de uy­gu­la­ma­la­rı in­ce­le­ye­rek de­ne­yim ka­za­nan ge­le­ce­ğin fiz­yo­te­ra­pist­le­ri­ni ye­tiş­tir­mek­ten gurur du­yu­yo­ruz’’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen