Monthly Archives: Ağustos 2021

İlimizde Karantina Kurallarını İhlal Eden 24 Kişi Hakkında Yasal İşlem Yapıldı

İlimizde kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len HES Kodu de­ne­tim­le­rin­de, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­nı ihlal et­ti­ği tes­pit edi­len 24 kişi hak­la­rın­da ge­rek­li adli ve idari iş­lem­ler ya­pı­la­rak ka­ran­ti­na­ya alın­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
Rize il ge­ne­lin­de şeh­ri­mi­zin muh­te­lif yer­le­rin­de, kol­luk kuv­vet­le­ri­ne bağlı güven tim­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan şok de­ne­tim­ler­de, 24 şah­sın ya­pı­lan HES kodu sor­gu­la­ma­la­rın­da ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­nı ihlal et­ti­ği tes­pit edil­miş­tir. Bu va­tan­daş­la­rı­mız hak­kın­da ge­rek­li adli ve idari iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı­nın ar­dın­dan 112 ve fil­yas­yon ekip­le­ri­ne tes­lim edi­le­rek üc­ret­le­ri­ni ken­di­le­ri öde­mek üzere be­lir­le­nen yer­ler­de ka­ran­ti­na al­tı­na alın­mış­tır.
Top­lum sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­ma adına de­ne­tim­le­ri­miz ar­ta­rak yoğun bir şe­kil­de de ka­rar­lı­lık­la devam ede­cek­tir. Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı bir kez daha aşı ol­ma­ya, maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uy­ma­ya davet edi­yo­ruz.


Haber Merkezi

Riskli binaların yıkımına başlandı

İli­miz­de geçen ay ya­şa­nan sel ve he­ye­lan­lar ne­de­niy­le hasar gören ve risk ta­şı­yan bi­na­la­rın yı­kı­mı­na baş­lan­dı.

İli­miz­de 14 ve 22 Tem­muz ta­rih­le­rin­de mer­ke­ze bağlı Mu­ra­di­ye Bel­de­si başta olmak üzere, Gü­ney­su ve Ça­ye­li il­çe­le­rin­de mey­da­na gelen şid­det­li yağış so­nu­cu olu­şan sel ve he­ye­lan­la­rın ar­dın­dan hasar gören bi­na­lar ile he­ye­lan riski al­tın­da­ki ya­pı­la­rın yı­kıl­ma­sı için baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar sür­dü­rü­lü­yor.
Böl­ge­de ger­çek­leş­ti­ri­len in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan mer­ke­ze bağlı Mu­ra­di­ye bel­de­si ile Gü­zel­yurt kö­yün­de­ki acil yıkım ka­ra­rı alı­nan risk­li 17 bi­na­nın yı­kı­mı­na baş­lan­dı.
Rize’deki sel ve he­ye­lan­la­rın ar­dın­dan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­ca 1217 bina ve 3 bin 98 ba­ğım­sız bö­lüm­de in­ce­le­me ya­pıl­mış, 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık ba­ğım­sız bölüm tes­pit edil­miş­ti.


Haber Merkezi

Uçuruma Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ardeşen’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, il­çe­ye bağlı Ye­ni­yol kö­yün­de mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Tun­cay Es­ki­çı­rak yö­ne­ti­min­de­ki 53 FN 887 pla­ka­lı hafif ti­ca­ri araç, sü­rü­cü­sü­nün henüz bi­lin­me­yen ne­den­le di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu uçu­ru­ma yu­var­lan­dı. Çev­re­de­ki­ler ta­ra­fın­dan haber ve­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne 112 acil ser­vis ekip­le­ri sevk edi­lir­ken, ka­za­da ya­ra­la­nan sü­rü­cü sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si’ne daha sonra Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne sevk edil­di.
Bu­ra­da te­da­vi al­tı­na alı­nan Es­ki­çı­rak ya­pı­lan bütün müda­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­zay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma sü­rü­yor.


Haber Merkezi

Çay ve Biz Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

Fın­dık­lı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Viçe Fest kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Çay ve Biz Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sı’nın ka­za­nan­la­rı açık­lan­dı. Ya­rış­ma­da Fah­ri­ye Çı­tak­lı 1’inci, Özcan Ça­lış­kan 2’nci ve Ömer Çam 3’üncü olur­ken, Meh­met Ata­mer, Musa Kek­lik ve Meh­met Zeber Man­si­yon ödülü aldı. 18 Yaş Altı Özen­dir­me Ödül­le­ri ka­za­nan­la­rı ise Ar­da­han Eröt­çü, Beren Kaya ve Nehir Özal­tan oldu.

HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEDİLER

Yayla yo­lun­da teh­li­ke­li kı­sım­lar ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le uyarı işa­ret­le­ri ko­yul­du. Yay­la­ya çıkan köy­lü­le­rin yap­tı­ğı bu ça­lış­ma tak­dir­le kar­şı­lan­dı.

İkiz­de­re’nin en ka­la­ba­lık ve büyük yay­la­sı olan,4 köy in­sa­nı­nın fay­da­lan­dı­ğı Çağ­ran­ka­yay yayla yo­lun­da bil­has­sa sisli ha­va­lar­da teh­li­ke arz eden gü­zer­gâh­ta Yayla he­ye­ti ola­rak ça­lış­ma yapan eki­bin ça­lış­ma­sı tak­dir­le kar­şı­lan­dı.
Çağ­ran­ka­ya kaf­ka­me yayla he­ye­ti ola­rak bir ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen heyet üyesi Hasan Kuy’ Çağ­ran­ka­ya yayla yo­lu­nun teh­li­ke­li olan bö­lüm­le­ri­ne sisli ha­va­da sü­rü­cü­le­ri uya­ran ve dik­kat çeken 30 ref­lek­tör yer­leş­tir­dik.
Yolda se­ya­hat eden sü­rü­cü­le­re yar­dım­cı olmak is­te­dik.
Yay­la­mı­za ilk kez ge­lecek sü­rü­cü­ler için çok ye­rin­de bir uy­gu­la­ma oldu.
Bu ça­lış­ma­mız ay­rı­ca far­kın­da­lık ol­ma­sı ba­kı­mın­dan önem­li bir ça­lış­ma oldu ’dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Okullar açılıyor! Çocuğunuzun bağışıklığını beslenme çantasıyla koruyun

Okul­lar 6 Eylül’de açı­lı­yor. Uz­man­lar sal­gın dö­ne­min­de ço­cuk­lar için bes­len­me­nin önem­li ol­du­ğu­nu ve hazır gı­da­lar­dan uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Dr.Öğr.Üyesi Aylin TÜRK­SE­VER TETİKER okul­la­rın açıl­ma­sıy­la ço­cuk­la­rın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ko­run­ma­sı adına ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri an­lat­tı.

Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker“ Sağ­lık­lı, ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me tüm yaş grup­la­rın­da ol­du­ğu gibi özel­lik­le ço­cuk­lar için daha da önem­li­dir. Hızlı bü­yü­me ve ge­liş­me se­be­biy­le okul çağı ço­cuk­la­rı­nın pek çok besin öğe­si­ne olan ih­ti­ya­cı tüm dö­nem­le­ri­ne oran­la daha faz­la­dır. Bu dö­nem­de ka­zan­dık­la­rı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı yaşam boyu sü­re­cek­tir.
Sü­rek­li bü­yü­me ge­liş­me sü­re­cin­de olan ço­cuk­lar, bes­len­me ye­ter­siz­lik­le­rin­den en çok et­ki­len­mek­te­dir­ler. Ço­cuk­luk dö­ne­min­de edi­ni­len yan­lış bes­len­me alış­kan­lık­la­rı kalp has­ta­lık­la­rı, di­ya­bet, obe­zi­te, diş çü­rük­le­ri gibi has­ta­lık­lar için temel risk fak­tö­rü oluş­tur­mak­ta­dır. Bu durum öğ­ren­ci­le­rin öğ­ren­me ka­pa­si­te­si­ni ve al­gı­la­ma per­for­man­sı­nı, iler­le­yen dö­nem­ler­de ise yaşam ka­li­te­si­ni olum­suz yönde et­ki­le­mek­te­dir. Ço­cuk­la­ra sağ­lık­lı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ka­zan­dı­ra­rak iler­le­yen yaş­lar­da be­den­sel ve zi­hin­sel ge­li­şim­le­ri­ni en iyi şe­kil­de ta­mam­la­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­bi­li­riz. Sağ­lık­lı bes­len­mey­le bir­lik­te ço­cuk­la­rın ha­re­ket­li bir yaşam tar­zı­nı be­nim­se­me­le­ri de sos­yal, zi­hin­sel ve be­den­sel ge­li­şim­le­ri­ne önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır’’ diye ko­nuş­tu.
“ÇO­ÇUK­LA­RIN BES­LEN­ME ÇAN­TA­LA­RIN­DA NE­RE­DE ÜRETİLDİĞİ BELLİ OLAN GI­DA­LAR OL­MA­LI”
‘’Ana öğün­ler­de 4 temel besin gru­bu­nun (süt ve süt ürün­le­ri, et-yu­mur­ta-ku­ru bak­la­gil­ler, sebze -mey­ve, ek­mek-ta­hıl­lar) her bi­rin­den bir besin bu­lun­du­ğun­da, besin öğe­le­ri, vü­cut­ta­ki gö­rev­le­rini daha iyi ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir­ler’’ diyen İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker, ‘’Ço­cuk­lar kah­val­tı­da den­ge­li bes­len­me­li ve eğer okul­da yemek ve­ril­mi­yor­sa yan­la­rı­na bes­len­me çan­ta­la­rı­nı al­ma­lı­lar. Bes­len­me çan­ta­sı­nın için­de süt, mev­sim mey­ve­si, ceviz, fın­dık gibi ku­ru­ye­miş­ler, ev ya­pı­mı po­ğa­ça veya kek bu­lun­ma­lı.
Ço­cuk­lar okul bah­çe­sin­den çık­tık­la­rın­da çev­re­de­ki ham­bur­ger­ci, dö­ner­ci veya açık­ta sa­tı­lan gı­da­la­ra yö­nel­mek­te­dir­ler. Bunu ön­le­ye­bil­me­nin en doğru yolu temiz ve sağ­lık­lı gı­da­lar­dan olu­şan bir bes­len­me çan­ta­sı­nın ha­zır­lan­ma­sı­dır.
Okul ça­ğın­da­ki ço­cu­ğun bes­len­me­sin­de hij­ye­nik ve ne­re­de üre­til­di­ği belli olan gı­da­lar bu­lun­ma­lı­dır’’ dedi.
‘’SAL­GI­NA KARŞI ÇO­CU­ĞU­NU­ZUN BA­ĞI­ŞIK­LI­ĞI­NI GÜÇ­LENDİRMEK İÇİN BUN­LA­RA DİKKAT EDİN’’
Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker, aile­le­re sal­gı­na karşı ço­cuk­la­rı­nın ba­ğı­şık­lık­la­rı­nı güç­len­dir­me­le­ri için öne­ri­ler­de bu­lun­du. Te­ti­ke­rin öne­ri­le­ri ise şöyle: ’’Ço­cu­ğu­nu­zun günde 3 ana, 2 ara öğün ola­rak bes­len­me­si­ne dik­kat edin. Ço­cu­ğu­nu­zu kah­val­tı ya­pa­rak güne baş­la­ma­sı­nı sağ­la­yın. Ye­mek­ler­de iyot­lu tuz kul­la­na­rak, aşırı tuz tü­ke­ti­min­den ka­çı­nın. Ço­cu­ğu­nu­zun vü­cu­du­nun dü­zen­li ça­lış­ma­sı için günde 1-1,5 litre su tü­ket­me­si­ni sağ­la­yın. Bes­len­me çan­ta­sın­da; süt, ayran, meyve suyu, pey­nir, meyve, ekmek, taze sebze, meyve, haş­lan­mış yu­mur­ta, et, kek, ku­ra­bi­ye veya po­ğa­ça gibi yi­ye­cek­le­rin bu­lun­ma­sı­nı ter­cih edin.
Bes­len­me çan­ta­sı­nın te­miz­li­ği­ne önem verin. Ço­cu­ğu­nu­zu, açık­ta sa­tı­lan be­sin­ler ko­nu­sun­da uya­rın. Ço­cu­ğu­nu­zun şeker ve yağ içe­ri­ği yük­sek be­sin­ler ye­ri­ne besin de­ğe­ri yük­sek be­sin­le­ri ter­cih et­me­si­ni sağ­la­yın. Ço­cuk­la­rın okul­da da evde ol­du­ğu gibi el­le­ri­ni sık sık su ve sa­bun­la yı­ka­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı. Sağ­lık­lı bes­len­mey­le bir­lik­te ço­cuk­la­rın ha­re­ket­li yaşam tar­zı­nı be­nim­se­me­le­ri ko­nu­sun­da yar­dım­cı olun.’’


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

BATILILAR VE İSLAM DİNİMİZ

Gay­ri­müs­lim ol­duk­la­rı halde, Müs­lü­man­lı­ğa fa­na­tik olan bazı meş­hur kim­se­le­rin İsla­mi­yet ile ala­ka­lı dü­şün­ce­le­ri­ni özet­le­mek ge­re­kir­se nak­le­di­yo­ruz.
Müs­lü­man ol­ma­dık­la­rı halde, ha­ki­ki Müs­lü­man­la­rı görüp, İsla­mi­yet’i araş­tı­ran­lar ara­sın­da, İslâ­mi­yet ve Müs­lü­man­lar hak­kın­da olum­lu şey­ler söy­le­yen veya ya­zan­lar var­dır.
Bun­lar­dan; İtal­yan asıl­lı Fran­sız dev­let adamı Henri A. Ubi­ci­ni, se­ne­ler­ce Tür­ki­ye’de kal­mış olup, 1851’de Paris’te ya­yın­la­nan La Tu­r­qu­ie Ac­tu­el­le, (Bu­gün­kü Tür­ki­ye) ese­rin­de, İslâm dini hak­kın­da şöyle de­mek­te­dir:
“İslâm dini, in­san­la­ra şef­kat ve idrak em­re­der. Av­ru­pa’nın din­siz diye si­ne­sin­den at­tı­ğı baht­sız in­san­lar, pa­di­şa­hın mi­sa­fi­ri ol­du­lar ve Müs­lü­man Türk dün­ya­sın­da, va­tan­la­rın­da mah­rum ol­duk­la­rı hür­ri­yet ve em­ni­yet için­de ya­şa­dı­lar. Bütün din men­sup­la­rı, bu­ra­da aynı ada­le­ti ve şef­ka­ti gör­dü­ler. Türk­le­re ve Müs­lü­man­la­ra bar­bar diyen Av­ru­pa­lı, on­lar­dan mi­sa­fir­per­ver­lik ve in­san­lık dersi aldı…
On al­tın­cı asır­da ya­şa­mış olan bir yazar; “Ne ga­rip­tir, ben İslâm mem­le­ket­le­ri­ni gez­dim. Bar­bar de­di­ği­miz Müs­lü­man­la­rın şe­hir­le­rin­de ne kaba kuv­vet, ne de ci­na­yet gör­düm. Her­ke­sin hak­kı­na saygı gös­te­ri­yor­lar. Ga­rip­le­re yar­dım­cı olu­yor­lar. Büyük küçük, Hı­ris­ti­yan, Ya­hu­di veya Müs­lü­man, hatta iman­sız, müş­rik olsun, aynı ada­le­ti ve mer­ha­me­ti bu­lu­yor…” de­mek­te­dir.
Ubi­ci­ni ki­ta­bı­nın başka bir ye­rin­de şun­la­rı yaz­mak­ta­dır:
“İstan­bul’da, Müs­lü­man­la­rın otur­du­ğu İstan­bul kıs­mın­da se­ne­de ancak bir, iki polis va­ka­sı mey­da­na gel­mek­te­dir.
Hâl­bu­ki Hı­ris­ti­yan­la­rın otur­du­ğu Pera, Be­yoğ­lu kıs­mın­da, her gün yüz­ler­ce hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık ve ci­na­yet va­ka­la­rı zuhur et­mek­te, in­san­lar bir­bi­ri­ni do­lan­dır­mak­ta, bir­bi­ri­ni öl­dür­mek­te ve bu­ra­sı Av­ru­pa’nın büyük şe­hir­le­ri gibi, bir ba­tak­ha­ne şek­li­ne gir­mek­te­dir.
İstan­bul kıs­mın­da yüz bin­ler­ce Müs­lü­man sulh ve sü­kû­net için­de na­mu­su ile ya­şar­ken, Pera’da bu­lu­nan tah­mi­nen 30.000 Hı­ris­ti­yan, bütün dün­ya­ya bir na­mus­suz­luk, if­fet­siz­lik ve ser­se­ri­lik nu­mu­ne­si ol­mak­ta­dır.
Pera için İtal­yan­lar; ‘Pera, dei su­li­ra­ti il nido=Pera, ser­se­ri­ler ya­ta­ğı’ adlı bir şarkı yap­mış­lar ve bu şarkı ora­da­ki­le­rin ağ­zın­dan düş­mez ol­muş­tur.” Kay­nak: İla­hi­yat­çı yazar Osman Ünlü

Rize’de Büyük bir Afet ve Facia Görmek İstemiyorsak Bütün Derelerin Üzeri Açılmalıdır

Rize mer­kez­de 24 Eylül 2011 yı­lın­da et­ki­li olan ve Dal­yan de­re­si­nin taş­ma­sı so­nu­cu kent mer­ke­zi sular al­tın­da ka­lır­ken, şid­det­li yağ­mur son­ra­sı mey­da­na gelen ve 1 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği sel fe­la­ke­tin­de yak­la­şık dö­ne­min pa­ra­sıy­la 30 Mil­yon lira maddi zarar mey­da­na ge­lir­ken, şehir için­de­ki bal­çık çamur 1 ayda te­miz­le­miş­ti

Rize mer­kez­de 24 Eylül 2011 yı­lın­da et­ki­li olan ve Dal­yan de­re­si­nin taş­ma­sı so­nu­cu kent mer­ke­zi sular al­tın­da ka­lır­ken, şid­det­li yağ­mur son­ra­sı mey­da­na gelen ve 1 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği sel fe­la­ke­tin­de yak­la­şık dö­ne­min pa­ra­sıy­la 30 Mil­yon lira maddi zarar mey­da­na ge­lir­ken, şehir için­de­ki bal­çık çamur 1 ayda te­miz­le­miş­ti.

Aynı se­nar­yo 2019 yı­lın­da yine tek­rar­lan­mış, başta ku­yum­cu­lar so­ka­ğı olmak üzere Rize’deki cad­de­ler adeta açık bir ha­vu­za dön­müş­tü !..
Yine ön­ce­ki gün mey­da­na gelen aşırı ya­ğış­lar se­be­biy­le Rize’de bir­çok iş­ye­ri sular al­tın­da ka­lır­ken, Rize Gül­ba­har Ma­hal­le­si’ndeki Dağ­di­bi yolu adeta bir çamur ha­vu­zu­na dö­ne­rek yol bir gün ula­şı­ma ka­pan­mış­tı. Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­la­ra göre Rize mer­kez­den geçip de­ni­ze dö­kü­len yak­la­şık 17 -18 tane irili ufak­lı dere mev­cut­tur. Bu de­re­ler­den De­ğir­men­de­re’nin üstü bir ön­ce­ki dönem Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Baş­kan Reşat Kasap dö­ne­min­de üstü açı­lıp güzel bir gö­rü­nü­me ka­vu­şup, hatta An­ka­ra’da ödüle bile layık gö­rül­müş­tü!. Aynı şe­kilde Müftü Ma­hal­le­si’ndeki Dere ya­ta­ğa­nın­da üzeri açı­lıp as­lı­na uygun şe­kil­de ya­pıl­mış­tı. Yine Gül­ba­har ma­hal­le­sin­de Ca­mi­inin hemen karşı­sın­da DSİ ta­ra­fın­dan dere ıslah ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak ,üzeri açıl­mak şar­tıy­la, yu­ka­rı­dan ge­le­bi­lecek sel ve he­ye­lan teh­li­ke­le­ri­ne karşı önlem alın­ma­sı ma­hal­le adına güzel bir ça­lış­ma. Ancak Rize’de özel­lik­le dere ya­tak­la­rı­nın üzeri o kadar büyük bir ranta dö­nüş­tü ki, bı­ra­kın dere ya­tak­la­rı­nın üze­ri­ni aç­ma­yı, hatta Rize li­ma­nı­nın kar­şı­sın­da nor­mal dere ya­ta­ğı­nın akışı de­ğiş­ti­ri­le­rek, bütün ma­hal­le­nin karşı çık­ma­sı­na rağ­men, üze­ri­ne bir AVM ya­pı­la­rak adeta sel fe­la­ke­ti­ne da­ve­ti­ye çı­kar­tı­la­rak büyük bir skan­da­la imza atıl­mış­tır!! Olay mah­ke­me­ye ta­şın­mış olup süreç halen devam et­mek­te­dir. Şayet Rize’de işgal edi­lip ranta çev­ri­len ve üzer­le­ri­ne ev iş­ye­ri AVM ya­pı­lan tüm dere ya­tak­la­rı ıslah edil­mez­se Rize için çok daha büyük fe­la­ket bizi bek­li­yor ! Rize’yi yö­ne­ten­ler, hiç kim­se­nin et­ki­si te­si­ri al­tın­da kal­ma­dan, Rize’yi dü­şü­nü­yor­lar­sa, Rize mer­kez­de kent­sel dö­nü­şüm­le bir­lik­te bütün dere ya­tak­la­rı ıslah edil­me­li iş­gal­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır !.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

YİNE FİYASKO YİNE HAYAL KIRIKLIĞI

 1. Dönem Toplu Söz­leş­me­si ni­ha­ye­te erdi.
  2022 için %12, 2023 için %14 ücret ar­tı­şı, enf­las­yon farkı ve 400 TL Toplu Söz­leş­me ik­ra­mi­ye­si be­lir­len­di.
  Bir kaç hu­sus­ta ka­na­ati­mi siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum:
  1)Ta­lep­le­rin or­tak­laş­tı­rıl­ma­sı hu­su­su Tür­ki­ye Kamu Sen’in yet­ki­li ol­du­ğu dö­nem­ler­de uy­gu­la­dı­ğı bir usül, yet­ki­yi kay­bet­tik­ten sonra da Memur Sen’e yap­tı­ğı çağ­rı­dır. Do­la­yı­sıy­la bu dönem için Memur Sen’in bu yön­de­ki tek­li­fi­ne hayır de­me­miz söz­ko­nu­su ola­ma­ya­cak­tı. Ni­te­kim çağ­rı­ya olum­lu ce­va­bı­mız­dan sonra 51 mad­de­de ortak talep or­ta­ya koy­duk. Bun­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da ta­ma­mı­nın Tür­ki­ye Kamu Sen’in id­di­ala­rı ve kamu ça­lı­şan­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­yan ta­lep­ler ol­du­ğu gö­rü­le­cek­tir.
  Do­la­yı­sıy­la “Memur Sen ile ortak ta­lep­le ma­sa­ya otur­mak doğru ol­ma­dı” ya da “Memur Senle ortak tek­lif­le­ri­miz tepki top­lu­yor” eleş­ti­ri­le­ri­nin ge­çer­ler­li­li­ği yok­tur. 51 mad­de­nin han­gi­si­nin ça­lı­şan­lar­da kar­şı­lı­ğı yok­tur ki tepki oluş­tur­sun. Bu tek­lif­le­rin her bi­ri­si yük­sek sesle sa­hip­len­di­ği­miz ve yıl­lar­dır gün­de­me ge­tir­di­ği­miz kendi ta­lep­le­ri­miz­dir.
  Aksi bir durum Tür­ki­ye Ka­mu­Sen’in kendi id­di­ala­rı ve çağ­rı­la­rıy­la çe­liş­me­si an­la­mı­na ge­lir­di.
  2) Bir kısım çev­re­ler­ler­ce 400 TL Toplu Söz­leş­me ik­ra­mi­ye­si üze­rin­den ge­ti­ri­len eleş­ti­ri­le­rin hiç­bir kıy­me­ti yok­tur ve cid­di­ye dahi alın­ma­ma­lı­dır. Sen­di­kal mü­ca­de­le­nin ta­bi­atı ge­re­ği sen­di­ka­lı ça­lı­şan­la­ra ilave ka­za­nım­lar elde edil­me­si doğal ve hatta elzem bir du­rum­dur. Kaldı ki, TKS ola­rak ma­sa­ya ta­şı­dı­ğı­mız ta­lep­ler­den bi­ri­si de 2022 için bu ik­ra­mi­ye­nin 449 TL ol­ma­sı idi. Kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın ki, toplu söz­leş­me ik­ra­mi­ye­sin­de­ki bu artış, kamu ça­lı­şan­la­rı­nın ör­güt­len­me­si­ne çok olum­lu katkı sağ­la­ya­cak­tır. Hali ha­zır­da bazı sen­di­ka­la­rın ve sen­di­ka­sız­la­rın buna dair eleş­ti­ri­le­ri­ni de­ğer­len­dir­me­ye bile almak ge­rek­siz­dir.
  3)Dün gece geç sa­at­le­re kadar Ba­kan­lık­ta gö­rüş­me­ler devam etmiş Genel Baş­ka­nı­mız Önder Kah­ve­ci özel­lik­le refah payı ve­ril­me­si­nin kır­mı­zı çiz­gi­miz ol­du­ğu­nu, ancak bu şart­la mu­ta­ba­ka­ta rıza gös­te­re­ce­ği­mi­zi ifade et­miş­tir. Çünkü % 1 dahi olsa refah payı alın­mış ol­ma­sı demek, her ha­lü­kar­da enf­las­yo­nun üze­rin­de ücret ar­tı­şı an­la­mı­na gel­mek­te­dir.
  Ki, bu da TKS’nin “Enf­las­yon kadar zam, sıfır zam de­mek­tir” id­di­asıy­la uyum­lu bir ge­liş­me ola­cak­tı. Ancak gece sayın Bakan ta­ra­fın­dan makul kar­şı­la­nan bu ta­le­bi­miz bugün Ma­li­ye’nin di­ren­ciy­le kar­şı­lık bul­ma­mış­tır. Ni­te­kim bugün bu ge­rek­çe­den do­la­yı son otu­ru­ma iş­ti­rak edil­me­miş­tir. Ka­mu­oyu­na bu­gün­kü top­lan­tı­nın 14.30 da ya­pı­la­ca­ğı du­yu­rul­muş ancak iki defa ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ten sonra ancak 16.00’da açık­la­ma ya­pıl­mış­tır. Bu ge­cik­me­nin ne­de­ni de TKS’nin ıs­rar­la ma­sa­ya davet edil­me­si­dir. Ancak sey­ya­nen artış ve refah payı ko­nu­sun­da olum­lu ge­liş­me ol­ma­dı­ğı için ta­ra­fı­mız­ca davet red­de­dil­miş­tir.
  4) Toplu Söz­leş­me sü­re­ci­nin ha­zır­lık aşa­ma­sı ve devam eden gö­rüş­me­ler­de TKS hak­kıy­la sü­re­ci yü­rüt­müş­tür. Sen­di­ka­mız, Memur Sen’in türlü be­ce­rik­siz­lik ve iş bil­mez­lik­le­ri­ne rağ­men yet­ki­li sen­di­kay­mış­ça­sı­na ça­lış­ma­la­rı yön­len­dir­miş ve yö­net­miş­tir. Sa­de­ce kamu iş­ve­re­ni değil yet­ki­li sen­di­ka­nın tem­sil­ci­le­ri dahi TKS’nin bi­ri­kim ve ka­bi­li­ye­ti­ni tak­dir ede­rek fay­da­lan­mış­lar­dır. Bir kısım çev­re­le­rin ma­ni­pü­la­tif pro­pa­gan­da ve sal­dı­rı­la­rı­na iti­bar et­me­mek la­zım­dır. TKS ola­rak ekşi ye­me­dik ki, kar­nı­mız ağ­rı­sın. Sü­re­cin ba­şın­dan bu güne kadar kamu ça­lı­şan­la­rı­nın hak­kı­nı di­bi­ne kadar sahip çık­tık. Onur­lu du­ru­şu­mu­zu her saf­ha­da ser­gi­le­dik. Geç­miş yıl­lar­da­ki tüm Toplu Gö­rüş­me/Toplu Söz­leş­me­ler­de ol­du­ğu gibi son güne kadar pa­zar­lık ma­sa­sı­nın im­kan­la­rı­nı kul­lan­dık. Son düz­lük­te de bek­len­ti­le­ri­miz kar­şı­lık bul­ma­dı­ğı için mu­ta­ba­kat top­lan­tı­sı­na iş­ti­rak et­me­dik.
  5) Memur Sen’in yap­mış ol­du­ğu geç­miş 5 toplu söz­leş­mey­le mu­ka­ye­se edil­di­ğin­de, bu son sü­reç­te; gö­rüş­me­ler bo­yun­ca kamu ça­lı­şan­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri mü­za­ke­re edi­le­bil­miş­se, toplu söz­leş­me ik­ra­mi­ye­sin­de kayda değer artış sağ­lan­mış­sa, ek gös­ter­ge ve söz­leş­me­li­ler ko­nu­sun­da süreç baş­la­tıl­mış ise ve (bize göre ye­ter­siz ol­mak­la bir­lik­te) memur senin 3,5’lara imza at­tı­ğı dö­nem­le­re göre bariz bir ar­tış­la zam tek­lif edil­miş­se; bun­lar ta­ma­men TKS’nin irade des­te­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.
  Memur Sen, TKS gibi, refah payı ve sey­ya­nen artış ko­nu­sun­da taviz ver­me­se ve di­ra­yet­li duruş ser­gi­le­sey­di, belki de Hü­kü­met bu iki ko­nu­da da po­zis­yo­nu­nu de­ğiş­ti­re­cek­ti. Ancak ma­ale­sef sen­di­kal ka­lib­re­le­ri bu ka­dar­mış!
  Bu fo­toğ­ra­fın, önü­müz­de­ki sü­reç­te kamu ça­lı­şan­la­rı­na iyi an­la­tıl­ma­sı la­zım­dır. Me­mur­la­rı­mız, yet­ki­li ol­ma­dı­ğı halde TKS’nin irade des­te­ğiy­le bile bazı şey­le­rin de­ği­şe­bil­di­ği bir du­rum­da, yet­ki­nin ehil el­le­re ve­ril­di­ğin­de neler ka­za­nı­la­bi­le­ce­ği­ni gö­re­bil­me­li­dir­ler.
  6)Bugün ya­pı­lan açık­la­ma ilk de­ğer­len­dir­me­dir. İlk de­ğer­len­dir­me­miz­de bir kısım adım­la­rı olum­lu bul­mak­la bir­lik­te ücret ar­tı­şı (refah payı ve sey­ya­nen artış ol­ma­ma­sı iti­ba­riy­le), vergi di­li­mi, yar­dım­cı hiz­met­li­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­me­si gibi ek­sik­ler­den do­la­yı Toplu Söz­leş­me­nin ye­ter­siz­li­ği­ni ve ta­ra­fı­mız­dan kabul edil­me­di­ği­ni ka­mu­oyu ile pay­laş­tık. Ve özel­lik­le, ka­yıp­la­rı­mı­zın te­la­fi­si ama­cıy­la sey­ya­nen artış ta­le­bi­mi­zi gün­dem­de tu­ta­ca­ğı­mı­zı da ifade ettik.
  Önü­müz­de­ki sü­reç­te yü­rü­te­ce­ği­miz eylem ve et­kin­lik­le­ri tabii ki plan­la­ya­ca­ğız ve fakat özel­lik­le Memur Sen’in 51 madde içe­ri­sin­de­ki me­mu­run kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­ne rağ­men tek­li­fe evet demiş ol­ma­sı­nı kamu ça­lı­şan­la­rı­na gös­te­re­ce­ğiz.
  Bi­ri­le­ri­nin sen­di­kal ve si­ya­sal ma­ni­pü­las­yon­la­rı is­ti­ka­me­ti­mi­ze yön ve­re­mez, mo­ti­vas­yo­nu­mu­zu et­ki­le­ye­mez. Sanki ge­ti­ri­len tek­li­fi kabul et­mi­şiz ya da rıza gös­ter­mi­şiz gibi, bi­ri­le­ri­nin olu­şan tep­ki­le­ri sen­di­ka­mı­za yö­nelt­me­si­ne mü­sa­ade et­me­me­li­yiz.
  Gelen eleş­ti­ri­le­re di­ra­yet­le ve ka­rar­lı­lık­la cevap ver­me­li, sen­di­ka­mı­zın du­ru­şu­nu net şe­kil­de ifade et­me­li­yiz. Bu taz­yik­ler kar­şı­sın­da kendi du­ru­şu­mu­zu sor­gu­lar­ca­sı­na mah­cup ve düşük tonla kar­şı­lık ve­ri­yor ol­ma­mız sal­dı­ran­la­rın ni­ye­ti­ne hiz­met ede­cek­tir. TKS ola­rak müs­te­ri­hiz, ba­şı­mız dik, al­nı­mız açık. Yan­lış yap­ma­dık, kamu ça­lı­şan­la­rı­nın ver­di­ği gücü peş­keş çek­me­dik, bek­len­ti­le­ri­ne sır­tı­mı­zı dön­me­dik.
  Se­lam­la­rım­la…

“Düzgün dişler, ağız sağlığı ve beslenme için çok önemli”

Diş he­ki­mi ve or­to­don­ti uz­ma­nı Prof. Dr. Sabri İlhan Ra­moğ­lu, düz­gün ola­rak di­zil­miş diş­le­rin hem ağız sağ­lı­ğı hem de sağ­lık­lı bes­len­me için büyük önem arz et­ti­ği­ni söy­le­di. Ra­moğ­lu, ağız sağ­lı­ğı ile fi­zik­sel sağ­lık ara­sın­da il­ginç bir iliş­ki ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ağız sağ­lı­ğı iyi ise vü­cu­dun sağ­lık­lı kalma ola­sı­lı­ğı artar.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Prof. Dr. Sabri İlhan Ra­moğ­lu, or­to­don­ti ala­nın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ile ta­nı­nı­yor. Aka­de­mik, bi­lim­sel ve kli­nik an­lam­da or­to­don­ti ala­nın­da uz­man­la­şan diş he­ki­mi Ra­moğ­lu, düz­gün di­zil­miş diş­le­rin öne­mi­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler yaptı.
Düz­gün sı­ra­lı diş­le­re sahip olan in­san­la­rın ken­di­le­ri­ni her zaman iyi his­set­ti­ği­ni ve her in­sa­nın düz­gün diş­le­re ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu vur­gu­la­yan de­ne­yim­li diş he­ki­mi, “Düz­gün diş­ler, ağız sağ­lı­ğı açı­sın­dan son de­re­ce önem­li­dir. Çünkü diş­ler; ko­nuş­ma­dan gül­me­ye, bes­len­me­den es­te­ti­ğe kadar bir­çok fak­tör­de bi­rin­cil rol oy­nu­yor. Bu açı­dan düz­gün diş­ler, sa­de­ce koz­me­tik bir ge­rek­li­lik de­ğil­dir. Bu­nun­la bir­lik­te düz­gün diş­le­ri ve güzel gü­lüm­se­me­si olan in­san­la­rın öz­gü­ven­le­ri­nin daha yük­sek ol­du­ğu­nu ve sos­yal ha­yat­ta daha çok önp­lan­da­dır­lar. Yan­lış di­zil­miş, ya da iyi ka­pan­ma­yan diş­ler, ağız sağ­lı­ğı­nı­za zarar ve­re­bi­lir. Ay­rı­ca, genel vücut sağ­lı­ğı için de po­tan­si­yel ola­rak risk­ler ta­şı­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Düz­gün diş­ler, sağ­lık­lı ağız an­la­mı­na gelir”
Prof. Dr. Sabri İlhan Ra­moğ­lu, düz­gün diş­le­rin bir­çok açı­dan fay­da­la­rı ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı; “Güzel bir gülüş, diş­le­rin düz­gün ol­ma­sı ile bağ­lan­tı­lı­dır. Ay­rı­ca, düz­gün sı­ra­lan­mış diş­ler, sağ­lık­lı diş­ler ve iyi bir ağız sağ­lı­ğı an­la­mı­na gelir. Sı­ra­lı ol­ma­yan diş­le­ri te­miz­le­mek zor­dur. Küçük yi­yecek par­ça­cık­la­rı yer­le­rin­den kay­mış diş­le­rin ara­sı­na sı­kı­şa­bi­lir ve bun­la­rı diş ipi veya fır­ça­la­ma gibi uy­gu­la­ma­lar­la te­miz­le­mek bazen müm­kün ol­ma­ya­bi­lir. Ay­rı­ca, düz­gün diş­ler daha iyi bes­len­me­ye de yar­dım­cı olur. Çünkü düz diş­ler ile yi­ye­cek­le­ri daha iyi çiğ­ne­mek müm­kün ola­bi­le­cek­tir. Böy­le­ce mi­de­nin üs­tü­ne düşen yük azal­tıl­mış olup, sin di­rim sis­te­mi ko­ru­na­cak ve öğün­le­rin vü­cu­da fay­da­la­rı da ko­run­muş olur.”
“Çar­pık diş­ler, diş et­le­ri­ni de riske atar”
Diş ve ağız sağ­lı­ğı­nın, vücut sağ­lı­ğı için de önem­li bir kri­ter ol­du­ğu­na vurgu yapan or­to­don­ti uz­ma­nı Ra­moğ­lu, şu de­ğer­len­dir­me­le­ri yaptı;
“Ağız sağ­lı­ğı ile fi­zik­sel sağ­lık ara­sın­da çok il­ginç bir iliş­ki var­dır.
Ör­ne­ğin; baş ağ­rı­sı gibi bazı so­run­lar, ağız sağ­lı­ğı­nın kötü ol­ma­sı ile bağ­lan­tı­lı ola­bil­mek­te­dir. Ağız sağ­lı­ğı iyi ise, vü­cu­dun da sağ­lık­lı kalma ola­sı­lı­ğı artar. Çünkü düz­gün diş­ler­le daha ve­rim­li bes­len­mek müm­kün ola­bi­lir. Çar­pık diş­ler, diş et­le­ri­ni ve çevre kemik do­ku­nun sağ­lı­ğı­nı da riske atar.
Ağız sağ­lı­ğı­nın bo­zul­ma­sı; diş et­le­rin­de risk do­ğu­rur, diş eti ka­na­ma­sı veya çe­kil­me­si or­ta­ya çı­ka­bi­lir ve bu süreç dişin kay­be­dil­me­siy­le so­nuç­la­na­bi­lir.
Ay­rı­ca ağzı sağ­lı­ğı­nın idame et­ti­ri­le­me­me­si ve ye­ter­siz ağız hij­ye­ni diş çü­rük­le­ri­ne de kapı ara­la­ya­cak­tır. Bun­lar hep ağız sağ­lı­ğı­nın kötü ol­ma­sı­nın semp­tom­la­rı ya da so­nuç­la­rı­dır.”
“Or­to­don­ti­de doğru diş he­ki­mi seç­mek önem­li­dir”
Tec­rü­be­li or­to­don­ti uz­ma­nı Prof. Dr. Ra­moğ­lu, ge­li­şen tek­no­lo­ji­ye pa­ra­lel ola­rak çar­pık diş­le­ri düz­gün­leş­tir­me pro­se­dür­le­ri­nin ve se­çe­nek­le­ri­nin de art­tı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, “Or­to­don­tist­ler diş­le­ri dü­zelt­mek için diş tel­le­ri ve plak­lar gibi çe­şit­li apa­rey­ler kul­la­nır. Her metot her hasta için uygun ol­ma­ya­bi­lir. Diş tel­le­ri, ge­le­nek­sel bir yön­tem­dir. Buna al­ter­na­tif ola­rak gö­rün­mez hi­za­la­yı­cı­lar var­dır. Bu şef­faf plak­lar, bra­ket­le­rin gö­rün­me­sin­den en­di­şe eden özel­lik­le eriş­kin has­ta­lar için ideal bir se­çe­nek­tir. Ancak artan kon­for ta­le­bi ile genç has­ta­lar­da da bu şef­faf plak­la­ra rağ­bet art­mış­tır. Ciddi diş di­zi­li­mi so­run­la­rı­na çe­ne­ler arası iliş­ki prob­lem­le­ri de ek­le­nin­ce or­to­don­tis­tin kar­ma­şık bir te­da­vi planı ge­liş­tir­me­si ge­re­ke­bi­lir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ra­moğ­lu, diş­le­ri dü­zelt­me­nin bazen yıl­lar ala­bil­di­ği­ni be­lir­te­rek, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı; “Bu yüz­den or­to­don­ti­de doğru bir he­ki­mi seç­mek çok önem­li­dir. Özel­lik­le or­to­don­ti ala­nın­da aka­de­mik ve kli­nik dü­zey­de yet­kin­lik aran­ma­lı­dır. Bu ko­nu­da uz­man­laş­mış ki­şi­ler­den alı­nan or­to­don­ti hiz­me­ti ile, ağız sağ­lı­ğı iyi­leş­ti­ri­le­bi­lir ve özel­leş­ti­ril­miş plan ile ki­şi­nin bek­len­ti­le­ri­ne uygun diş di­zi­li­mi sağ­la­na­rak has­ta­ya güzel bir gülüş ve yüz es­te­ti­ği ka­zan­dı­rı­la­bi­lir.”


Ha­ber-Fo­to: Burak CELEP

Çaykur Rizespor’da Dario Melnjak’ın Sözleşmesi Feshedildi

Çay­kur Ri­zes­por, Hır­vat oyun­cu Dario Meln­jak’ın söz­leş­me­si­nin kar­şı­lık­lı fes­he­dil­di­ği­ni du­yur­du.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Pro­fes­yo­nel oyun­cu­muz Dario Meln­jak ile söz­leş­me kar­şı­lık­lı ola­rak fes­he­dil­miş­tir.
Dario Meln­jak’a ku­lü­bü­mü­ze ver­di­ği hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür eder, bun­dan son­ra­ki fut­bol ka­ri­ye­rin­de ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Ye­şil-ma­vi­li ku­lü­be 2019-2020 se­zo­nu­nun devre ara­sın­da trans­fer olan 28 ya­şın­da­ki Hır­vat milli oyun­cu­nun, 2021-2022 se­zo­nu so­nu­na kadar söz­leş­me­si bu­lu­nu­yor­du.

Haber Merkezi

Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamlayarak Maç Saatini Beklemeye Başladı

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 3. haf­ta­sın­da dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Fra­port-Tav An­tal­yas­por maçı ha­zır­lık­la­rı­nı tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Çay­kur Ri­zes­por, bu akşam saat 20.30’da oy­na­ya­ca­ğı Fra­port-Tav An­tal­yas­por maçının son idmanını Çay­kur Didi Stad­yu­mu’nda ısın­ma ha­re­ket­le­ri ve düz ko­şu­nun ar­dın­dan tak­tik­sel ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı ant­ren­man, çift kale maçla tamamlanarak maçın oynanacağı Antalya’ya hareket etti.

Haber Merkezi

ÇAYKURSPOR’LU MİNİK GÜREŞCİLER GELECEK VAAT EDİYOR

Ata sporu Gre­ko-Ro­men gü­reş­te Tür­ki­ye’nin en güçlü alt­ya­pı­sı­na sahip olan Çay­kurs­por Güreş Ku­lü­bü, Rize Mer­kez En­gin­de­re Çay­kur Ana­ta­mır Fab­ri­ka­sı ya­nın­da bu­lu­nan, Çay­kurs­por Güreş Te­sis­le­ri Spor Sa­lo­nu’nda ge­le­ce­ğin şam­pi­yon­la­rı­nı çı­kar­mak için Alta ya­pı­dan 35 Minik gü­reş­çi­si­ne haf­ta­da 3 gün eği­tim ver­me­ye devam edi­yor.

Çay­kurs­por Ku­lü­bü, Rize ilin­de Türk Gü­re­şi­ne yıl­lar önce ka­zan­dır­mış ol­du­ğu Olim­pi­yat ve Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu çı­ka­ra­ma ba­şa­rı­la­rıy­la ta­ri­he geç­miş olan, Çay­kurs­por Gre­kor-Ro­men Güreş Ku­lü­bün­de bun­dan son­ra­da Türk gü­re­şin­de ge­le­ce­ği Dünya, Olim­pi­yat ve Av­ru­pa Şam­pi­yon­la­rı çı­kar­ta­cak olan gü­reş­çi­le­rin ye­tiş­me­si için alt­ya­pı­da çok önem ver­dik­le­ri­ni ve bu ne­den­le çok sa­yı­da minik gü­reş­çi­le­rin eği­ti­mi­ne ya­tı­rım yap­ma­ya devam edi­yor.
Çay­kurs­por Güreş Ku­lü­bü Ant­re­nör­le­ri, Ahmet Kopuz, Hakan Çelik ve Murat Yan­bay ta­ra­fın­dan güreş eği­ti­mi ve­ri­len Çay­kurs­por Minik gü­reş­çi­le­rin 2022 yılı so­nu­na doğru ya­pı­la­cak olan Mi­nik­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı mü­sa­ba­ka­la­rı­na ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mak­ta­dır.
Çay­kurs­por Ant­re­nör­le­ri Pan­de­mi sal­gı­nı kural ve ted­bir­le­ri çer­çe­ve­sin­de Çay­kurs­por­lu minik gü­reş­çi­le­re, eğit­sel oyun­lar, jim­nas­tik ve kül­tür­fi­zik ça­lış­ma­la­rı­nı haf­ta­da üç gün ola­rak sür­dü­rü­yor­lar. Ri­ze­li güreş se­ver­ler, Çay­kurs­por Ku­lü­bü Yö­ne­ti­mi ve Tek­nik so­rum­lu­la­rı; Ata sporu gü­re­şe ver­miş ol­du­ğu her türlü des­tek­ten do­la­yı, Rize Va­li­si Kemal Çeber’e, Çay­kurs­por Ku­lü­bü YK Ba­ka­nı Yusuf Ziya Alim’e ve Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü­ne ve Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu­na te­şek­kür­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

MEDYANIN GÜCÜ…

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de zor süreçler yaşadık ve  yaşamaya devam ediyoruz. Peki, bu süreçte medyanın olumlu yönünü ne kadar doğru kullanabiliyoruz?

İnsanların algı ve tutumlarını etkileme ve yönlendirmede medyanın güçlü bir mesaj gönderen olduğunu biliyoruz. Medyanın böylesine bir güce sahip olması, medyayı tüketenlerin savunmasız kalmasına sebep oluyor.

Bölgemizde bir çok sel, heyelan yaşandığını ve ne kadar yaralar açtığını tüm ulusal hatta uluslararası kanallar net bir şekilde yansıttı. Sonrasında konaklama tesislerindeki rezervasyonlar iptal edildi, pandemiden sonra bölgenin biraz harekete geçme ümidini de iyice yok etti. 

Kısa sürede çözüm üretmek gerekirken yaşanan felaket sonrasında tesislerin hızla iyileşme sürecine gitme çabası herhangi bir medyada yansıtılmadı. Milyonlarca yatırım yapılan, bir çok kişiyi istihdam eden tesislerin zor bir süreçten geçtiği aşikar.

Haberlerde bölgenin yaşadığı sorunları yansıttıktan sonraki süreçte, bölgenin toparlama sürecine nasıl gittiği, hangi stratejileri izlediği, kısa sürede eski haline gelmek için verdikleri çabalar yansıtılmalı.

Medya insanların algı ve tutumlarında istendik yönde etkileme ve yönlendirme gücüne sahip. Bizler medyanın olumlu yönlerini doğru kullanmadığımız sürece ne yazık ki bölge olarak daha çok zarar göreceğiz. Şimdi sıra, yazılı ve görsel basında, bölgede zarar gören yerlerin kısa sürede toparlanıp eski haline nasıl geldiğini yansıtacak haberler yaparak destek olunmalı…

Gülden Değer Çakıcıer

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Doğu Karadeniz Genel Sekreteri

“1.KİLOGRAM DAHA FAZLA ÇAY ALABİLMEK İÇİN TÜM FABRİKALARIMIZ 24 SAAT TAM KAPASİTE ÇALIŞTI”

Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya ALİM;

 “1.KİLOGRAM DAHA FAZLA ÇAY ALABİLMEK İÇİN TÜM FABRİKALARIMIZ 24 SAAT TAM KAPASİTE ÇALIŞTI”

 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yaş çay kampanyası, 1.sürgün boğunca ve tamamlanmak üzere olan 2.sürgün boyunca da üreticilerin mağduriyetini önlemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

ÇAYKUR, geçen yıl ki yaş çay kampanyası ikinci sürgün döneminde 272 bin 491 ton yaş çay alırken, bu yıl aynı dönemde üreticilerden şu ana kadar 295 bin 87 ton yaş çay alım seviyesine ulaştı. Bu yıl ilk iki sürgün döneminde önceki yılların çok üzerinde yaş çay alımı mubayaası gerçekleştiren Çaykur, bu yılda üreticilerin yanında yer alarak mağdur olmamaları için tüm imkanlarını kullanma noktasında büyük çaba sarf etti.  

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılının ilk sürgünde 246 bin ton yaş çay alımı yaparken, bu yılın aynı döneminde ise 314 bin 500 ton yaş çay alımı seviyesine ulaşmış oldu. 2020 yılı ikinci sürgün döneminde ise üreticilerden 272 bin 491 ton yaş çay alan Çaykur, bu yılın aynı döneminde ise şu an kadar 295 bin 87 ton alıma ulaştı. İlk iki sürgün döneminde önceki yılların çok üzerinde yaş çay alımı gerçekleştiren Çaykur, üreticilerin mağdur olmamaları için tüm fabrika ve ilgili birimlerinde seferberlik ilan etti.  

Çaykur Genel Müdürü ve YK Başkanı Yusuf Ziya ALİM, kampanyanın ilk gününden bugüne kadar titizlikle sürdürdükleri yaş çay alımlarında üreticilerin yaş çay ürünlerinde hiç bir mağduriyet yaşamamaları noktasında yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Günlük kapasitelerin üzerine çıkıldığını hatırlatan, Çaykur Genel Müdürü ALİM “Bu yılın ilk sürgün döneminde 314 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla ikinci sürgüne başladık. Bu süreçte yaşadığımız sel afetleri oldu. Bir kısım fabrikalarımızda selden meydana gelen arızalar ve zararlar oluştu. Gece, gündüz demeden bu arızları ve fabrikaların çevrelerinde taşkınlar sonucu meydana gelen tonlarca çamur patakları, su baskınları, selin getirdiği ağaç ve türevleri gibi tonlarca çöpleri temizleyerek fabrikalarımızı bir, iki gün içinde hızlı bir şekilde tekrar üretime kazandırdık. Buna rağmen hiçbir aksamaya mahal vermeden yoğun bir alım kampanyası yürüttük. Hep üreticimizin hep yanında olduk. Görevimiz gereği, olmaya da devam edeceğiz. 1 kilogram daha fazla yaş çay alabilmek adına fabrikalarımız 24 saat tam kapasite çalıştı. Dur durak demeden yaş çay alımlarımızı sürdürdük. 2020 yılı ikinci sürgün döneminde 272 bin 491 ton yaş çay alırken bu yıl aynı dönemde şu an kadar 295 bin 87 ton yaş çay alımına ulaştık. Bölgemizin gözbebeği olan ÇAYKUR’umuz her daim üreticilerin yanında yer alarak, yaş çay alımlarına devam edecektir. Ne yaptıysak ve yapıyorsak, çay ve üretici içindir. Önceki yılların çok çok üzerinde gerçekleştirdiğimiz alımlar, üreticimizin yanında olduğumuzu, devlet olarak mağdur olmamaları için büyük çaba sarf ettiğimizin göstergesidir. Tüm ekibimle birlikte üreticilerimiz için fedakârca çalışmayı sürdüreceğiz. Bize her daim destek veren siz değerli çay üreticilerimize ve özveri ile mesai yapan tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. “dedi.

Haber-Foto: Bayram Ali KAVALCI

« Older Entries