VERÇENİK DAĞCILIKTAN KAÇKAR ZİRVESİ

Rize’deki önem­li ve en et­ki­li dağ­cı­lık ku­lü­bü VER­ÇENİK Dağ­cı­lık Ku­lü­bü­nün fa­ali­yet­le­ri ara­lık­sız devam edi­yor. Ver­çe­nik ta­ra­fın­dan Kaç­kar­la­rın 3937 metre zir­ve­si­ne Türk Bay­ra­ğı di­kil­di.

Ver­çe­nik dağ­cı­lık Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi Bü­lent Erkan 3937 metre yük­sek­te­ki Kaç­kar kuzey zir­ve­ye tır­ma­nı­şı ger­çek­leş­tir­di. Kaç­kar­la­rın Kuzey Zir­ve­si­ne zorlu bir zirve yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Bü­lent Erkan’Ver­çe­nik Dağ­cı­lık ola­rak et­kin­lik­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz. Kaç­kar’ın 3937 metre zir­ve­si­ne çıkıp bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­mak­tan ve Ver­çe­nik pan­kar­tı­nı as­mak­tan mut­lu­luk duy­dum. Zirve ça­lış­ma ve fa­ali­yet­le­ri­miz devam edecek’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU