Uğur İşleyen İnstagram Kullanıcılarını Uyarıyor!

Ünlü isim­le­rin de Sos­yal Medya Da­nış­man­lı­ğı­nı yapan Uğur İşle­yen, İns­tag­ram’daki yeni do­lan­dı­rı­cı­lık yön­te­mi ile il­gi­li sos­yal medya kul­la­nı­cı­la­rı­nı uyar­dı.

Son za­man­lar­da konu hak­kın­da çok fazla şi­ka­yet al­dı­ğı­nı be­lir­ten İşle­yen , do­lan­dı­rı­cı­la­rın yeni tak­ti­ği­nin ins­tag­ram kul­la­nı­cı­la­rı­na DM veya What­sapp üze­rin­den telif hak­kı­nı ihlal et­tik­le­ri­ne dair me­saj­lar gön­de­rip, oluş­tur­duk­la­rı form ara­cı­lı­ğıy­la şifre ve ge­rek­li bil­gi­le­ri ele ge­çir­mek ol­du­ğu­nu ifade etti.
İns­tag­ram Size DM Atmaz!
Sos­yal Medya Uz­ma­nı Uğur İşle­yen: ” Ins­tag­ram kul­la­nı­cı­la­rı­na DM veya What­sapp üze­rin­den ulaş­maz, ula­şa­maz. Ins­tag­ram he­sa­bı­nız ile il­gi­li bir sorun varsa size bil­di­rim yada mail yo­luy­la ula­şı­lır. Ay­rı­ca he­sa­bı­nız ele ge­çi­ril­diy­se zaman har­ca­ma­dan adli ma­kam­la­ra baş­vu­ru yap­ma­lı­sı­nız. Özel­lik­le ta­kip­çi sa­yı­sı yük­sek olan kul­la­nı­cı­la­rın daha dik­kat­li ol­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim. Do­lan­dı­rı­cı­lar he­sa­bı­nı­zı ele ge­çirdik­ten sonra geri ver­mek için ödeme talep edi­yor. Lüt­fen bu tarz me­saj­la­ra iti­bar et­me­yin.”
Do­lan­dı­rı­cı­la­rın Asıl He­de­fi Ünlü İsim­ler!

Son gün­ler­de Fe­no­men­le­rin ve Ünlü isim­le­rin bu ko­nu­da şi­ka­yet­le­ri de art­mış du­rum­da.
Ta­kip­çi sa­yı­la­rı yük­sek oldu­ğu için özel­lik­le ünlü isim­le­ri hedef alan do­lan­dı­rı­cı­lar, geç­ti­ği­miz ay­lar­da Ali Şan’ın eşi Buse Varol ve çev­re­sin­de ta­nı­dı­ğı bir­kaç ar­ka­da­şı­nın da he­sa­bı­nı hack­le­miş­ti. İnsan­la­rın zayıf nok­ta­la­rı üze­rin­den bağ­lan­tı kuran do­lan­dı­rı­cı­lar özel­lik­le son dö­nem­ler­de sıkça rast­la­dı­ğı­mız kadın ci­na­yet­le­rin­den do­la­yı “Ka­dı­na Şid­det” konu baş­lık­lı me­saj­lar­la in­san­la­rın hem vic­da­ni duy­gu­la­rıy­la oy­nu­yor hem de he­sa­bı ele ge­çi­rip maddi ola­rak zarar ve­ri­yor.
Bu ko­nu­da daha dik­kat­li olun­ma­sı ko­nu­sun­da kul­la­nı­cı­la­rı uya­ran Uğur İşle­yen; he­sa­bın gü­ven­li ol­ma­sı ve teh­dit­le­ri sa­vuş­tur­ma­sı adına mut­la­ka gü­ven­lik için 2 fak­tör­lü giriş se­çe­nek­le­ri­nin aktif edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ak­tar­dı. Ayar­lar sek­me­sin­den giriş ayar­la­rı­nı “Kısa Mesaj” şek­lin­de ayar­la­dı­ğı­nız tak­dir­de sizin dı­şı­nız­da bi­ri­nin he­sa­ba eri­şi­mi ol­du­ğu zaman ins­tag­ram size kısa mesaj kodu gön­der­mek­te. Ay­rı­ca 3 ayda 1 mut­la­ka şifre de­ği­şik­li­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ilet­ti.
He­sa­bı­nı­zı Nasıl Geri Ala­bi­lir­si­niz?
He­sa­bı­nı­zın ilk mail ad­re­si­ni bi­li­yor ve aktif kul­la­nı­yor­sa­nız; help.​ins­tag­ram.​com ad­re­sin­den ”Sorun gi­der­me ve giriş yar­dı­mı” sek­me­si­ne ge­çe­rek ”Ins­tag­ram he­sa­bı­mın başka bi­ri­nin eline geç­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum” se­çe­ne­ğin­den ge­rek­li adım­la­rı takip edip, he­sa­bı­nı­zı geri ala­bi­lir­si­niz. Siz­den talep ede­cek­le­ri bilgi genel ola­rak ilk mail ad­re­si­niz ve kim­lik fo­to­ko­pi­niz ola­cak­tır. Mail ad­re­si­ni­ze Ins­tag­ram ta­ra­fın­dan kod içe­ren bir mail ala­cak olur­sa­nız şun­la­rı uy­gu­la­ya­cak­sı­nız. 30×15 bo­yut­la­rın­da bir ka­ğı­da gelen kodu, adı­nı­zı so­ya­dı­nı­zı, kul­la­nı­cı adı­nı­zı yazıp ka­ğı­dı el­le­ri­ni­zi ve yü­zü­nü­zü gös­te­recek şe­kil­de fo­toğ­raf çe­ke­cek­si­niz. Son­ra­sın­da gör­se­li gelen maile JPEG for­ma­tın­da gön­de­re­bi­lir­si­niz. Mail içe­ri­ği­ne de ya­şa­dı­ğı­nız so­ru­nu ya­za­bi­lir­si­niz. Bu adım­la­rı uy­gu­la­ma­nız he­sa­bı­nı­zı geri al­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak­tır


Ha­ber-Fo­to: Erkan Doğan