BELEDİYE BAŞKANINI DESTEKLİYORUM

Bolu Be­le­di­ye Baş­ka­nı geçen gün Göç­men­ler­le il­gi­li bir açık­la­ma ya­pa­rak olum­lu veya olum­lu bir­çok tepki çekti.
Bolu’da ya­şa­yan Su­ri­ye­li göç­men­le­rin ika­met eden­le­rin­den daha fazla su pa­ra­sı ala­ca­ğı­nı söy­le­miş.
Su­ri­ye’den yur­du­mu­za ge­len­le­rin geri dön­me­ye­ce­ği ko­nu­su­na tep­ki­ler gös­te­ren Baş­kan ‘ilim­de göç­men is­te­mi­yo­rum ‘’diye fer­yat et­me­ye baş­la­ma­sı­nı kıs­men bende des­tek­li­yo­rum.
Tür­ki­ye’de mil­yon­la­rı aşkın göç­men var.
Yol­ge­çen değil geç­tik­ten sonra Tür­ki­ye’de ka­lan­la­rın hanı olmuş mem­le­ke­ti­miz.
Sınır gü­ven­li­ği ne du­rum­da, toplu gelen Su­ri­ye­li, Af­gan­lı akını sona erecek mi o da bi­lin­mi­yor.
Böl­ge­de iç çar­pış­ma var di­ye­rek sı­nır­dan ser­best­çe giren Su­ri­ye­li­ler yıl­lar ge­çin­ce adeta asi­mi­le ola­rak içi­mi­ze kay­na­dı, bir­ço­ğu TC va­tan­da­şı ola­rak iş güç sa­hi­bi de olmuş.
Adam gibi iş ya­pan­la­ra si­te­mim yok ama ser­se­ri mayın gibi do­la­şan bin­ler­ce Su­ri­ye­li ara­mız­da.
Dik­kat çeken bir diğer konu, bu adam­lar Bay­ram­lar­da ne­re­dey­se tö­ren­le sı­nır­dan ge­çe­rek terk et­tik­le­ri mem­le­ket­le­ri­ne gi­di­yor.
Ma­dem­ki orada ak­ra­ba ve ya­kın­la­rı var, bay­ram­laş­ma ya­pı­la­cak kadar huzur hakim ise bun­lar bay­ram son­ra­sı Tür­ki­ye’ye niye dö­nü­yor, bu iki­le­mi an­la­ya­mı­yo­rum.
Adam Bay­ram­laş­ma için mem­le­ke­ti­ne gi­di­yor­sa orada kal­sın Tür­ki­ye’ye gel­me­sin.
Da­ha­sı ve en önem­li­si Meh­met­çi­ği­miz Su­ri­ye’de onlar için Şehit olur­ken bu mem­le­ket kaç­kın­la­rı Tür­ki­ye sa­hil­le­rin­de fing atı­yor.
Va­ta­nı­nı bı­ra­kıp ka­çan­lar­dan değil bize hiç kim­se­ye fayda gel­mez.
Bolu Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı bun­dan do­la­yı teb­rik edi­yor ve des­tek­li­yo­rum.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık İpsiz Recep’i ana­cak
Rize’de bazı STK ların güzel fa­ali­yet­le­ri olu­yor.
Özel gün­ler­de prog­ram­lar yap­mak Rize’mizin de­ğer­le­ri­nin unu­tul­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si.
Güzel fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan STK ların ba­şın­da gelen Ver­çe­nik Dağ­cı­lık Ku­lü­bü, Baş­kan Emin Ali Kal­cı­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da se­vin­di­ri­ci ham­le­le­re imza atı­yor.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık Koca Reis Ekrem Orhon hak­kın­da her 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mın­da koca Reis anı­sı­na Ovit Zir­ve­si ya­pı­yor.
Bu ekip Ağus­tos ayın­da da Rize’nin Milli Kah­ra­ma­nı İpsiz Recep hak­kın­da Kaç­kar­lar­da Zirve ya­pa­cak.
De­ğer­le­ri­mi­ze sahip çı­ka­rak unut­tur­ma­ya­lım.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık ve Baş­kan Kal­cı­oğ­lu güzel ça­lış­ma­nı­zı teb­rik eder ba­şa­rı­la­rı­nı­zın de­va­mı­nı di­li­yo­rum.
Afet için hangi ted­bir
Tem­muz ay­la­rı Rize ve böl­ge­miz için afet ayı oldu.
İsta­tis­tik­le­re ba­kın­ca Tem­muz ay­la­rın­da aşırı yağ­mur­lar so­nu­cu bir­çok yerde su taş­kı­nı olmuş ve bir­çok can kay­bı­mız ol­muş­tu.
14 Tem­muz­dan bu yana bir­çok Bakan böl­ge­ye ge­le­rek alı­na­cak ted­bir­ler­den bah­set­miş ve ça­lış­ma­la­ra des­tek olmuş.
Ba­kan­la­rın böl­ge­de bu­lun­ma­sı ekip­le­ri arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­rır buna ka­tı­lı­yo­rum.
Her bakan su taş­kın­la­rı­nın ol­du­ğu yer­ler­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Bi­ri­si yö­re­de top­ra­ğa daha çok kök sa­la­cak çay fi­de­si di­ki­min­den bile bah­set­ti.
Çiz­me­le­ri aya­ğı­na çeken afet böl­ge­sin­de fakat ara­la­rın­da ko­nu­nun uz­ma­nı bilim adamı var mı der­se­niz gör­me­dim ve bil­mi­yo­rum.
Bilim ada­mı­nın söy­le­me­si ge­re­ken söz­le­ri si­ya­set­çi­ler söy­ler­se orada çözüm bu­lun­maz.
Böl­ge­de değil Tür­ki­ye’de sa­yı­lı SU Uz­ma­nı olan KTÜ emek­li­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Hızır Önsoy hem­şe­ri­miz bu ko­nu­da oto­ri­ter ve uzman bir isim­dir.
Bu marka isim­den fay­da­la­nıl­ma­lı­dır.
Bilim ada­mı­nın işini si­ya­set­çi bil­mez.
Bakan veya Bü­rok­rat su taş­kı­nı­nı hiç bil­mez.
Gü­nü­bir­lik sarı veya beyaz çizme gi­ye­rek ça­mur­lan­ma­mak için vaka ye­rin­de boy gös­te­ren­ler çözüm ge­tir­mez.
Su taş­kı­nı ko­nu­sun­da Uz­man­lar­dan ara­zi­de çözüm ve ça­re­ler aran­ma­lı.