Monthly Archives: Temmuz 2021

Uğur İşleyen İnstagram Kullanıcılarını Uyarıyor!

Ünlü isim­le­rin de Sos­yal Medya Da­nış­man­lı­ğı­nı yapan Uğur İşle­yen, İns­tag­ram’daki yeni do­lan­dı­rı­cı­lık yön­te­mi ile il­gi­li sos­yal medya kul­la­nı­cı­la­rı­nı uyar­dı.

Son za­man­lar­da konu hak­kın­da çok fazla şi­ka­yet al­dı­ğı­nı be­lir­ten İşle­yen , do­lan­dı­rı­cı­la­rın yeni tak­ti­ği­nin ins­tag­ram kul­la­nı­cı­la­rı­na DM veya What­sapp üze­rin­den telif hak­kı­nı ihlal et­tik­le­ri­ne dair me­saj­lar gön­de­rip, oluş­tur­duk­la­rı form ara­cı­lı­ğıy­la şifre ve ge­rek­li bil­gi­le­ri ele ge­çir­mek ol­du­ğu­nu ifade etti.
İns­tag­ram Size DM Atmaz!
Sos­yal Medya Uz­ma­nı Uğur İşle­yen: ” Ins­tag­ram kul­la­nı­cı­la­rı­na DM veya What­sapp üze­rin­den ulaş­maz, ula­şa­maz. Ins­tag­ram he­sa­bı­nız ile il­gi­li bir sorun varsa size bil­di­rim yada mail yo­luy­la ula­şı­lır. Ay­rı­ca he­sa­bı­nız ele ge­çi­ril­diy­se zaman har­ca­ma­dan adli ma­kam­la­ra baş­vu­ru yap­ma­lı­sı­nız. Özel­lik­le ta­kip­çi sa­yı­sı yük­sek olan kul­la­nı­cı­la­rın daha dik­kat­li ol­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim. Do­lan­dı­rı­cı­lar he­sa­bı­nı­zı ele ge­çirdik­ten sonra geri ver­mek için ödeme talep edi­yor. Lüt­fen bu tarz me­saj­la­ra iti­bar et­me­yin.”
Do­lan­dı­rı­cı­la­rın Asıl He­de­fi Ünlü İsim­ler!

Son gün­ler­de Fe­no­men­le­rin ve Ünlü isim­le­rin bu ko­nu­da şi­ka­yet­le­ri de art­mış du­rum­da.
Ta­kip­çi sa­yı­la­rı yük­sek oldu­ğu için özel­lik­le ünlü isim­le­ri hedef alan do­lan­dı­rı­cı­lar, geç­ti­ği­miz ay­lar­da Ali Şan’ın eşi Buse Varol ve çev­re­sin­de ta­nı­dı­ğı bir­kaç ar­ka­da­şı­nın da he­sa­bı­nı hack­le­miş­ti. İnsan­la­rın zayıf nok­ta­la­rı üze­rin­den bağ­lan­tı kuran do­lan­dı­rı­cı­lar özel­lik­le son dö­nem­ler­de sıkça rast­la­dı­ğı­mız kadın ci­na­yet­le­rin­den do­la­yı “Ka­dı­na Şid­det” konu baş­lık­lı me­saj­lar­la in­san­la­rın hem vic­da­ni duy­gu­la­rıy­la oy­nu­yor hem de he­sa­bı ele ge­çi­rip maddi ola­rak zarar ve­ri­yor.
Bu ko­nu­da daha dik­kat­li olun­ma­sı ko­nu­sun­da kul­la­nı­cı­la­rı uya­ran Uğur İşle­yen; he­sa­bın gü­ven­li ol­ma­sı ve teh­dit­le­ri sa­vuş­tur­ma­sı adına mut­la­ka gü­ven­lik için 2 fak­tör­lü giriş se­çe­nek­le­ri­nin aktif edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ak­tar­dı. Ayar­lar sek­me­sin­den giriş ayar­la­rı­nı “Kısa Mesaj” şek­lin­de ayar­la­dı­ğı­nız tak­dir­de sizin dı­şı­nız­da bi­ri­nin he­sa­ba eri­şi­mi ol­du­ğu zaman ins­tag­ram size kısa mesaj kodu gön­der­mek­te. Ay­rı­ca 3 ayda 1 mut­la­ka şifre de­ği­şik­li­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ilet­ti.
He­sa­bı­nı­zı Nasıl Geri Ala­bi­lir­si­niz?
He­sa­bı­nı­zın ilk mail ad­re­si­ni bi­li­yor ve aktif kul­la­nı­yor­sa­nız; help.​ins­tag­ram.​com ad­re­sin­den ”Sorun gi­der­me ve giriş yar­dı­mı” sek­me­si­ne ge­çe­rek ”Ins­tag­ram he­sa­bı­mın başka bi­ri­nin eline geç­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum” se­çe­ne­ğin­den ge­rek­li adım­la­rı takip edip, he­sa­bı­nı­zı geri ala­bi­lir­si­niz. Siz­den talep ede­cek­le­ri bilgi genel ola­rak ilk mail ad­re­si­niz ve kim­lik fo­to­ko­pi­niz ola­cak­tır. Mail ad­re­si­ni­ze Ins­tag­ram ta­ra­fın­dan kod içe­ren bir mail ala­cak olur­sa­nız şun­la­rı uy­gu­la­ya­cak­sı­nız. 30×15 bo­yut­la­rın­da bir ka­ğı­da gelen kodu, adı­nı­zı so­ya­dı­nı­zı, kul­la­nı­cı adı­nı­zı yazıp ka­ğı­dı el­le­ri­ni­zi ve yü­zü­nü­zü gös­te­recek şe­kil­de fo­toğ­raf çe­ke­cek­si­niz. Son­ra­sın­da gör­se­li gelen maile JPEG for­ma­tın­da gön­de­re­bi­lir­si­niz. Mail içe­ri­ği­ne de ya­şa­dı­ğı­nız so­ru­nu ya­za­bi­lir­si­niz. Bu adım­la­rı uy­gu­la­ma­nız he­sa­bı­nı­zı geri al­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak­tır


Ha­ber-Fo­to: Erkan Doğan

Kurbanlar yoksulların bayramı oldu, Milletin vekaleti 3 kıta 30 ülkeye ulaştı

Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği, 23 yılın ver­di­ği gü­ven­le bu yıl kur­ban ça­lış­ma­la­rı­nı Tür­ki­ye ile bir­lik­te 3 kı­ta­da 30 ülke ve 35 böl­ge­de ger­çek­leş­tir­di.

“Kur­ban­la­rı­nız Yok­sul­la­rın Bay­ra­mı Olsun” slo­ga­nıy­la yola çıkan Deniz Fe­ne­ri geç­ti­ği­miz se­ne­nin üze­rin­de bir ve­ka­let ala­rak büyük bir ba­şa­rı­ya imza attı. Der­nek, bu bay­ram­da ba­ğış­la­nan his­se­ler­le yak­la­şık 350 bin ih­ti­yaç sa­hi­bi­ne ba­ğış­çı­la­rı­nın des­te­ğiy­le ulaş­tı.

Kur­ban ça­lış­ma­la­rı ve­si­le­siy­le geç­ti­ği­miz se­ne­ler dün­ya­nın dört bir ya­nı­na da­ğı­lan gö­nül­lü­ler, bu sene sal­gın has­ta­lık “Co­vi­d­19” göl­ge­sin­de ken­di­le­ri­ni dört gözle bek­le­yen maz­lum ve mağ­dur ih­ti­yaç sa­hi­bi in­san­la­ra ulaş­tı.

Af­ri­ka’ya sa­de­ce kur­ban eti gö­tür­mek­le kal­ma­yan Deniz Fe­ne­ri, aynı za­man­da hayat ko­şul­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yö­ne­lik pro­je­ler­le de maz­lum­la­rın ya­nın­da yer alı­yor. Cami, mes­cit, su ku­yu­su, eği­tim mer­ke­zi, ye­tim­ha­ne gibi bir­çok proje ger­çek­leş­ti­ri­yor. Ağır­lık­lı ola­rak kriz ve savaş ve ku­rak­lı­ğın hüküm sür­dü­ğü böl­ge­ler­de kur­ban ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği kur­ban gö­nül­lü­le­ri, bu ül­ke­le­rin yanı sıra dün­ya­da Müs­lü­man­la­rın ya­şa­dı­ğı ve ih­ti­yaç du­yu­lan diğer böl­ge­le­re de ula­şa­rak kur­ban ke­sim­le­ri­ni ve da­ğı­tım­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yor.

AV. MEH­MET CENGİZ’İN BAY­RAM ME­SA­JI
Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Av. Meh­met Cen­giz yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı ifade etti: “Bir kur­ban bay­ra­mı’nda daha dün­ya­da­ki maz­lum ve mağ­dur müs­lü­man kar­deş­le­ri­miz için yol­la­ra düş­tük. Muh­taç­la­ra eli­mi­zi, sof­ra­mı­zı ve gön­lü­mü­zü aça­rak kar­deş­li­ğin ta­dı­nı yü­re­ği­miz­de his­set­me­ye siz­ler­den al­dı­ğı­mız ema­net­le­ri kar­deş­le­ri­ni­ze ulaş­tır­mak için bir kez daha yol­la­ra revan olduk. Kur­ban, ina­nan­la­rın Ya­ra­dan’a bağ­lı­lık­la­rı­nı gös­ter­di­ği, Onun rı­za­sı­nı ka­zan­mak için ger­çek­leş­tir­di­ği bir iba­det­tir. Allah rı­za­sı için ke­si­len tüm kur­ban­la­rı­nı­zı şim­di­den Allah cc kabul etsin.”


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın

Geleceğin diyetisyenleri bu üniversitede yetişiyor

YKS sı­na­vı so­nuç­la­rı açık­lan­ma­dan aday öğ­ren­ci­ler şim­di­den hangi bö­lü­mü seç­me­le­ri ile il­gi­li araş­tır­ma­la­ra baş­la­dı­lar. Son za­man­lar­da Ko­vid-19’la önemi daha da or­ta­ya çıkan, ça­lış­ma alan­la­rı ol­duk­ça fazla olan bölüm ise “Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü’’ oldu. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü Baş­ka­nı Dr.​Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar öğ­ren­ci­le­rin neden bu bö­lü­mü seç­me­le­ri ile il­gi­li de­tay­lı bilgi verdi.

Son yıl­lar­da tüm dünya ve ül­ke­miz­de sağ­lık ko­nu­sun­da bir bi­linç­len­me oldu. Bu doğ­rul­tu­da in­san­lar has­ta­la­nıp ilaç kul­lan­mak ye­ri­ne doğru bes­le­ne­rek ve ha­re­ket­li ola­rak daha sağ­lık­lı, ka­li­te­li bir yaşam sür­me­yi ter­cih edi­yor­lar. Bu sü­reç­te sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­lu­yor diyen Dr.​Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar özel­lik­le di­ye­tis­yen­ler bu gru­bun en önem­li kıs­mı­nı oluş­tur­mak­ta­dır diye be­lirt­ti.
Ye­ni­pı­nar, bes­len­me ve di­ye­te­tik bö­lü­mün­den mezun olan öğ­ren­ci­le­rin iş alan­la­rı hak­kın­da da bilgi verdi.
‘’Di­ye­tis­yen­ler, bes­len­me­nin ve gı­da­nın ol­du­ğu her alan­da iş bu­la­bil­mek­te­dir. Bu se­bep­le dev­le­te bağlı ku­ru­luş­lar ve özel ku­ru­luş­lar, spor sa­lon­la­rı, huzur ev­le­ri vb. yer­ler dik­ka­te alın­dı­ğın­da ay­rı­ca kendi iş­le­ri­ni de kurma im­kâ­nı dü­şü­nül­dü­ğün­de iş im­kâ­nı­nın bir­çok mes­le­ğe göre çok daha fazla ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu ko­nu­da di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği­ni seçen öğ­ren­ci­ler üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da; di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği­nin top­lum­da say­gın­lı­ğı olan, ki­şi­lik­le­ri­ne uygun, po­pü­ler, ça­lış­ma alan­la­rı­nın yay­gın, iş im­kâ­nı olan bir mes­lek ol­du­ğu vur­gu­lan­mış­tır.’’ Dr. Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar söz­le­ri­ne şöyle devam etti:’’Gü­nü­müz dün­ya­sın­da sağ­lık ala­nın­da­ki bakım ve te­da­vi­ler sü­rek­li de­ği­şim gös­ter­mek­te­dir. Bu ne­den­le di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği iyi bir bes­len­me bil­gi­si ya­nın­da gün­cel bilgi ve tek­no­lo­ji­yi iz­le­mek, iyi dü­zey­de ile­ti­şim be­ce­ri­si­ni de ge­rek­tir­mek­te­dir. Gün­cel ola­rak araş­tır­ma­lar ve bil­gi­le­ri takip et­me­yi, etik ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de, bi­li­min ışı­ğın­da ve ka­nıt­la­ra da­ya­lı bil­gi­ler­le ken­di­si­ni ye­ni­le­me­yi seven ve in­san­la­rın sağ­lık­lı, ka­li­te­li bir yaşam sür­me­si­ni sağ­la­ya­rak yap­tı­ğı­nız her işte bir iz bı­rak­mak is­ti­yor­sa­nız bu mes­lek size gö­re­dir.
Çünkü Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü’nü ter­cih ede­rek, sek­tör­de Di­ye­tis­yen ola­rak ça­lış­mak is­te­yen­ler; İle­ti­şi­mi güçlü, üret­ken, ya­ra­tı­cı, so­rum­lu­luk sa­hi­bi, araş­tır­ma­cı, sor­gu­la­yı­cı, öğ­ren­me­ye me­rak­lı, fen bi­lim­le­ri, özel­lik­le kimya ve bi­yo­lo­ji ile il­gi­li, sa­bır­lı ve hoş­gö­rü­lü, etik il­ke­ler ve ev­ren­sel de­ğer­le­re bağlı, iş­bir­li­ği ile ça­lı­şa­bi­len, in­san­la­ra yar­dım et­mek­ten, kat­kı­da bu­lun­mak­tan hoş­la­nan bi­rey­ler ol­ma­lı­dır’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Dr. Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar ‘’Ge­li­şi­me açık bi­riy­se­niz İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü­nü okur­ken Psi­ko­lo­ji, Fiz­yo­te­ra­pi, Spor bi­lim­le­ri, Hem­şi­re­lik, Çocuk Ge­li­şi­mi, Sağ­lık Hiz­met­le­ri gibi başka bilim dal­la­rın­da da li­sans dip­lo­ma­sı alma hak­kı­na sahip ola­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca mezun ol­duk­tan sonra kendi da­lın­da veya bi­yo­kim­ya, ana­to­mi vb. ko­nu­lar­da li­san­süs­tü eği­tim­le­ri ala­bi­lir, aka­de­mis­yen ola­rak ka­ri­ye­ri­ni­ze de devam ede­bi­lir­si­niz’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

VERÇENİK DAĞCILIKTAN KAÇKAR ZİRVESİ

Rize’deki önem­li ve en et­ki­li dağ­cı­lık ku­lü­bü VER­ÇENİK Dağ­cı­lık Ku­lü­bü­nün fa­ali­yet­le­ri ara­lık­sız devam edi­yor. Ver­çe­nik ta­ra­fın­dan Kaç­kar­la­rın 3937 metre zir­ve­si­ne Türk Bay­ra­ğı di­kil­di.

Ver­çe­nik dağ­cı­lık Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi Bü­lent Erkan 3937 metre yük­sek­te­ki Kaç­kar kuzey zir­ve­ye tır­ma­nı­şı ger­çek­leş­tir­di. Kaç­kar­la­rın Kuzey Zir­ve­si­ne zorlu bir zirve yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Bü­lent Erkan’Ver­çe­nik Dağ­cı­lık ola­rak et­kin­lik­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz. Kaç­kar’ın 3937 metre zir­ve­si­ne çıkıp bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­mak­tan ve Ver­çe­nik pan­kar­tı­nı as­mak­tan mut­lu­luk duy­dum. Zirve ça­lış­ma ve fa­ali­yet­le­ri­miz devam edecek’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

BELEDİYE BAŞKANINI DESTEKLİYORUM

Bolu Be­le­di­ye Baş­ka­nı geçen gün Göç­men­ler­le il­gi­li bir açık­la­ma ya­pa­rak olum­lu veya olum­lu bir­çok tepki çekti.
Bolu’da ya­şa­yan Su­ri­ye­li göç­men­le­rin ika­met eden­le­rin­den daha fazla su pa­ra­sı ala­ca­ğı­nı söy­le­miş.
Su­ri­ye’den yur­du­mu­za ge­len­le­rin geri dön­me­ye­ce­ği ko­nu­su­na tep­ki­ler gös­te­ren Baş­kan ‘ilim­de göç­men is­te­mi­yo­rum ‘’diye fer­yat et­me­ye baş­la­ma­sı­nı kıs­men bende des­tek­li­yo­rum.
Tür­ki­ye’de mil­yon­la­rı aşkın göç­men var.
Yol­ge­çen değil geç­tik­ten sonra Tür­ki­ye’de ka­lan­la­rın hanı olmuş mem­le­ke­ti­miz.
Sınır gü­ven­li­ği ne du­rum­da, toplu gelen Su­ri­ye­li, Af­gan­lı akını sona erecek mi o da bi­lin­mi­yor.
Böl­ge­de iç çar­pış­ma var di­ye­rek sı­nır­dan ser­best­çe giren Su­ri­ye­li­ler yıl­lar ge­çin­ce adeta asi­mi­le ola­rak içi­mi­ze kay­na­dı, bir­ço­ğu TC va­tan­da­şı ola­rak iş güç sa­hi­bi de olmuş.
Adam gibi iş ya­pan­la­ra si­te­mim yok ama ser­se­ri mayın gibi do­la­şan bin­ler­ce Su­ri­ye­li ara­mız­da.
Dik­kat çeken bir diğer konu, bu adam­lar Bay­ram­lar­da ne­re­dey­se tö­ren­le sı­nır­dan ge­çe­rek terk et­tik­le­ri mem­le­ket­le­ri­ne gi­di­yor.
Ma­dem­ki orada ak­ra­ba ve ya­kın­la­rı var, bay­ram­laş­ma ya­pı­la­cak kadar huzur hakim ise bun­lar bay­ram son­ra­sı Tür­ki­ye’ye niye dö­nü­yor, bu iki­le­mi an­la­ya­mı­yo­rum.
Adam Bay­ram­laş­ma için mem­le­ke­ti­ne gi­di­yor­sa orada kal­sın Tür­ki­ye’ye gel­me­sin.
Da­ha­sı ve en önem­li­si Meh­met­çi­ği­miz Su­ri­ye’de onlar için Şehit olur­ken bu mem­le­ket kaç­kın­la­rı Tür­ki­ye sa­hil­le­rin­de fing atı­yor.
Va­ta­nı­nı bı­ra­kıp ka­çan­lar­dan değil bize hiç kim­se­ye fayda gel­mez.
Bolu Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı bun­dan do­la­yı teb­rik edi­yor ve des­tek­li­yo­rum.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık İpsiz Recep’i ana­cak
Rize’de bazı STK ların güzel fa­ali­yet­le­ri olu­yor.
Özel gün­ler­de prog­ram­lar yap­mak Rize’mizin de­ğer­le­ri­nin unu­tul­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si.
Güzel fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan STK ların ba­şın­da gelen Ver­çe­nik Dağ­cı­lık Ku­lü­bü, Baş­kan Emin Ali Kal­cı­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da se­vin­di­ri­ci ham­le­le­re imza atı­yor.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık Koca Reis Ekrem Orhon hak­kın­da her 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mın­da koca Reis anı­sı­na Ovit Zir­ve­si ya­pı­yor.
Bu ekip Ağus­tos ayın­da da Rize’nin Milli Kah­ra­ma­nı İpsiz Recep hak­kın­da Kaç­kar­lar­da Zirve ya­pa­cak.
De­ğer­le­ri­mi­ze sahip çı­ka­rak unut­tur­ma­ya­lım.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık ve Baş­kan Kal­cı­oğ­lu güzel ça­lış­ma­nı­zı teb­rik eder ba­şa­rı­la­rı­nı­zın de­va­mı­nı di­li­yo­rum.
Afet için hangi ted­bir
Tem­muz ay­la­rı Rize ve böl­ge­miz için afet ayı oldu.
İsta­tis­tik­le­re ba­kın­ca Tem­muz ay­la­rın­da aşırı yağ­mur­lar so­nu­cu bir­çok yerde su taş­kı­nı olmuş ve bir­çok can kay­bı­mız ol­muş­tu.
14 Tem­muz­dan bu yana bir­çok Bakan böl­ge­ye ge­le­rek alı­na­cak ted­bir­ler­den bah­set­miş ve ça­lış­ma­la­ra des­tek olmuş.
Ba­kan­la­rın böl­ge­de bu­lun­ma­sı ekip­le­ri arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­rır buna ka­tı­lı­yo­rum.
Her bakan su taş­kın­la­rı­nın ol­du­ğu yer­ler­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Bi­ri­si yö­re­de top­ra­ğa daha çok kök sa­la­cak çay fi­de­si di­ki­min­den bile bah­set­ti.
Çiz­me­le­ri aya­ğı­na çeken afet böl­ge­sin­de fakat ara­la­rın­da ko­nu­nun uz­ma­nı bilim adamı var mı der­se­niz gör­me­dim ve bil­mi­yo­rum.
Bilim ada­mı­nın söy­le­me­si ge­re­ken söz­le­ri si­ya­set­çi­ler söy­ler­se orada çözüm bu­lun­maz.
Böl­ge­de değil Tür­ki­ye’de sa­yı­lı SU Uz­ma­nı olan KTÜ emek­li­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Hızır Önsoy hem­şe­ri­miz bu ko­nu­da oto­ri­ter ve uzman bir isim­dir.
Bu marka isim­den fay­da­la­nıl­ma­lı­dır.
Bilim ada­mı­nın işini si­ya­set­çi bil­mez.
Bakan veya Bü­rok­rat su taş­kı­nı­nı hiç bil­mez.
Gü­nü­bir­lik sarı veya beyaz çizme gi­ye­rek ça­mur­lan­ma­mak için vaka ye­rin­de boy gös­te­ren­ler çözüm ge­tir­mez.
Su taş­kı­nı ko­nu­sun­da Uz­man­lar­dan ara­zi­de çözüm ve ça­re­ler aran­ma­lı.