GÜNEYSU’DA HEYELANA KARŞI AK PARTİ AFİŞLİ TEDBİR

14 Tem­muz­da ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­ne karşı va­tan­daş­la­rın al­dı­ğı ted­bir­ler­de dik­kat çe­ki­yor.

Maddi hasar ve can kay­bı­nın ol­du­ğu Gü­ney­su il­çe­si­nin Or­ta­köy kö­yün­de çay bah­çe­si­nin he­ye­lan­la kop­ma­sı kar­şı­sın­da daha yu­kar­da olan ev için ted­bir AK Parti pan­kart­lı afiş top­rak ze­mi­ni­ne dö­şe­ne­rek alın­dı. He­ye­lan mey­da­na gelen yerin ilk nok­ta­sı­na AK Parti pan­kar­tı dö­şe­yen va­tan­daş­la­rın çö­zü­mü göz­le­yen­ler ta­ra­fın­dan dik­kat çe­ki­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU