GÜNEYCE TÜNELİ DÖKÜLÜYOR

Rize-İkiz­de­re ara­sın­da ya­pı­lan 3820 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü tü­ne­lin du­va­rın­da ya­pı­lan kap­la­ma­la­rın düş­me­si va­tan­daş­la­rın tep­ki­si­ni çe­ki­yor.

Gü­ney­ce Tü­ne­li­nin Ce­viz­lik Köyü mev­ki­in­de­ki çıkış ağ­zın­da beton du­var­lar ya­pıl­mış­tı. Beton du­var­lar­da ya­pı­lan mer­mer türü kap­la­ma­la­rın düş­me­si tepki çe­ker­ken va­tan­daş­lar ’bu­ra­ya para ve­ril­di. Bu taş­la­rı bu­ra­ya ko­yan­lar işin so­nu­na bak­mı­yor mu? Hiç mi kont­rol ya­pıl­mı­yor. Tü­ne­lin tes­li­ma­tı belki ya­pıl­ma­dı ama yeni ya­pı­lan böyle bir ça­lış­ma kesin ka­bu­lü ya­pıl­ma­dan niye dö­kü­lü­yor. Yazık gü­nah­tır. Taş­la­rın eksik mal­ze­me kul­la­nıl­dı­ğı için düş­tü­ğü ka­nı­sın­da­yız. Uma­rım yük­le­ni­ci firma veya Ka­ra­yol­la­rı bu arı­za­yı gö­re­rek ta­mam­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur­lar’ de­di­ler.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU