Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “İletişim Başkanlığının Üçüncü Kuruluş Yıldönümü” Dolayısıyla Açıklama Yaptı

Kur­ban Bay­ra­mı­nın hemen ar­dın­dan, 24 Tem­muz’da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı ola­rak ku­ru­lu­şu­mu­zun üçün­cü yı­lı­nı kut­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.

24 Tem­muz’un ay­rı­ca Aya­sof­ya-i Kebir Ca­mi-i Şe­ri­fi­nin “aziz bir kitap gibi” ye­ni­den açı­lı­şı­nın bi­rin­ci se­ne­idev­ri­ye­si ol­ma­sı se­vin­ci­mi­zi ve he­ye­ca­nı­mı­zı kat­lı­yor.
Bu üç an­lam­lı zaman di­li­mi­ni bir arada idrak et­me­nin güzel bir te­va­fuk ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum.
Baş­kan­lık ola­rak ilk gün­den bu yana Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın li­der­li­ğin­de bütün im­kan­la­rı­mız­la bir ile­ti­şim se­fer­ber­li­ği yü­rü­tü­yo­ruz. Milli çı­kar­la­rı­mız doğ­rul­tu­sun­da oluş­tur­du­ğu­muz ve uy­gu­la­dı­ğı­mız ka­mu­sal ile­ti­şim st­ra­te­ji­siy­le, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­ta ül­ke­mi­zin say­gın­lı­ğı­nı ko­ru­yup yük­sel­tecek fa­ali­yet­ler ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Mil­le­ti­mi­zin se­si­ni, dev­le­ti­mi­zin haklı mü­ca­de­le­si­ni bütün dün­ya­ya du­yur­mak için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Kamu dip­lo­ma­si­sin­den halk­la iliş­ki­le­re, kriz yö­ne­ti­min­den ka­mu­sal ile­ti­şim fa­ali­yet­le­ri­ne, geniş bir yel­pa­ze­de, mis­yo­nu­mu­zu ve so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zı hak­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­mek için gay­ret gös­te­ri­yo­ruz. Bütün ba­kan­lık­la­rı­mız ve il­gi­li ku­rum­la­rı­mız­la eş güdüm ve uyum ha­lin­de iş­le­yen bir sis­tem için­de, Tür­ki­ye’nin ba­şa­rı hi­ka­ye­si­ni, tez­le­ri­ni an­lat­mak için ile­ti­şi­min tüm araç ve yön­tem­le­riy­le, geniş ka­tı­lım­lı ve çok pay­daş­lı bir süreç yö­ne­ti­yo­ruz. Po­zi­tif ile­ti­şim kam­pan­ya­la­rın­dan de­zen­for­mas­yon­la mü­ca­de­le­ye kadar ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bütün ça­lış­ma­la­rı her zaman ve sa­de­ce ha­ki­kat te­me­li üze­ri­ne yük­sel­ti­yo­ruz. Bun­dan sonra da Tür­ki­ye mar­ka­sı­nı güç­len­dir­mek adına ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­ta öncü ve ye­ni­lik­çi ça­lış­ma­la­ra imza at­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Bu yoğun ve zorlu sü­reç­te gay­ret ve sa­mi­mi­yet­le ça­lı­şan, her biri büyük emek ve öz­ve­ri gös­te­ren de­ğer­li mesai ar­ka­daş­la­rı­ma yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­rum. Kıy­met­li des­tek­le­ri­ni her zaman his­set­ti­ği­miz Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za bir kez daha şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI